CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Trà Thái Nguyên và cu?c s?ng ng??i Vi?t

Phong t?c “u?ng trà và ?n tr?u” luôn là nét truy?n th?ng quý báu c?a ông bà x?a. Hình ?nh ?m trà nóng m?i khách th? hi?n t?m chân tình c?a gia ch?: chân th?t và g?n g?i c?ng t?a nh? h?i ?m c?a trà.

Trà nguyên li?u ???c s?n xu?t nhi?u n?i trên c? n??c, nh?ng h??ng v? ngon và n?i ti?ng nh?t v?n là trà Thái Nguyên. B?i n?i ?ây ???c thiên nhiên ban t?ng m?t khí h?u thu?n l?i ?? trà xanh phát tri?n và mang m?t ch?t v? ??m ?à nh?t. Th??ng hi?u trà Thái Nguyên c?ng ?ã d?n kh?ng ??nh mình trong cu?c s?ng sinh ho?t c?a ng??i Vi?t v?i h??ng v? “ti?n chát, h?u ng?t” mà không l?n vào ?âu v?i các lo?i trà khác.
http://trathainguyen.com/wp-content/uploads/2014/09/mua-hang-online1.jpg
Ngày nay, cu?c s?ng v?i nhi?u lo toan và tính toán làm cho con ng??i d?n lãng quên ?i cái nét ??p truy?n th?ng t? ngàn x?a. Không còn thói quen ng?i quây qu?n bên tách trà nóng trò chuy?n và k? cho nhau nghe nh?ng công vi?c h?ng ngày. B?i u?ng trà c?n s? t?nh l?ng và sâu l?ng m?i c?m nh?n ???c h??ng v? m?c m?c c?a trà và suy ngh? v? cu?c ??i, dòng ch?y cu?c s?ng ng??i Vi?t x?a và nay. Ng??i u?ng v?i vàng ch? c?m nh?n v? ??ng c?a trà mà thôi.

Trung Hoa và Nh?t B?n có phong cách trà ??o ?? th??ng th?c riêng và Vi?t Nam c?ng v?y. B?i trà ?âu ch? ??n thu?n là u?ng mà là n?i gi?i bày nh?ng c?m xúc c?a ng??i Vi?t. Nhâm nhi ly trà t?o cho ta nhi?u c?m h?ng trong cu?c s?ng, gi?i t?a sinh khí còn l?ng ??ng, khai sáng ngu?n sáng t?o ti?m tàng.

H?n h?t trà Thái Nguyên còn là món quà t?ng ý ngh?a cho nhau m?i d?p t?t ??n, xuân v? là nh?ng gì còn ??ng l?i trong cu?c s?ng ng??i Vi?t.

Trả lời