CategoriesTrà & S?c kh?e

Trà xanh có t?t cho s?c kh?e c?a tr? em?

N??c trà là lo?i n??c u?ng r?t ph? bi?n trên th? gi?i, có th? nói là ch? x?p sau n??c u?ng thông th??ng. N??c trà ???c ch? bi?n b?ng cách ngâm lá, ch?i, hay cành c?a cây chè vào n??c sôi trong vài phút. Trà là m?t ngu?n caffein, theo phylline và ch?t ch?ng oxy hóa (antioxidant) t? nhiên, trong ?ó quan tr?ng nh?t là catechin v?i ch? y?u là epigallocatechin-3-gallate.

 image004

Trà xanh – th?c u?ng có l?i cho s?c kh?e

Trà không ch? có tác d?ng v?i ng??i l?n, trà xanh còn có tác d?ng v?i c? tr? nh?.

V?i m?t li?u l??ng v?a ??, n??c trà c?ng có tác d?ng t?t cho s?c kh?e c?a tr?. N?u m?i ngày, b?n cho tr? u?ng 2 – 3 ly (0,5 – 2g trà/ ly), u?ng vào bu?i sáng và u?ng khi còn ?m có th? b? sung vitamin, ??n b?ch ch?t, ???ng và ch?t fluoride cho c? th?.

Tác d?ng c?a trà ???c c? th? tr? nh? ph?n ?ng l?i m?t cách tích c?c.

  • Trà còn có th? ch?ng ch?ng bi?ng ?n;
  • T?t cho vi?c tiêu hóa;
  • Giúp các em thanh nhi?t c? th?…

Hàm l??ng fluoride trong trà khá cao, cho tr? u?ng v?i li?u l??ng thích h?p, khuy?n khích thói quen dùng trà súc mi?ng, không ch? giúp ch?c x??ng mà còn có th? ng?a sâu r?ng. Ngoài ra, dùng nh?ng chén trà xanh th?t ??c, khi còn nóng th? vào vài viên ?á ?? k?t t?a tannic acid và dùng n??c trà r?a m?t ho?c t?m cho tr? s? làm cho làn da m?n màng h?n.

tr? em

Cho tr? u?ng trà xanh ?úng cách ?? t?t cho s?c kh?e

 Tuy nhiên, c?n l?u ý:

  • B?n nên l?u ý li?u l??ng trà m?i ngày c?a tr?.:

Tr? càng nh? càng ph?i l?u ý v? li?u l??ng. U?ng nhi?u n??c trà s? làm cho l??ng n??c trong c? th? các em t?ng lên, t?ng gánh n?ng cho tim và th?n.

U?ng trà quá ??m, s? làm cho tr? h?ng ph?n thái quá, nh?p tim t?ng nhanh, d?n ??n m?t ng?.

  • Trà c?ng làm gi?m h?p thu k?m nên không có l?i cho tr? nh?:

Nh?t là nh?ng tr? ?ang b? suy dinh d??ng do nhu c?u v? k?m r?t cao. Nh? v?y, nh?ng ng??i b? thi?u máu ?ang trong th?i gian u?ng viên s?t b? sung, ng??i ?ang b? sung k?m, tr? nh? và ph? n? mang thai ?ang c?n nhu c?u s?t, k?m cao thì không nên u?ng trà.

  • Khi tr? ?ang s?t c?ng không nên s? d?ng n??c trà:

Trà có tác d?ng sinh nhi?t nh? làm t?ng c??ng li gi?i m? c?a c? th?, ??ng th?i n??c trà c?ng làm gi?m tác d?ng c?a thu?c h? s?t.

V?i nh?ng ng??i khó ng?, ??c bi?t là tr? nh? v?i nhu c?u v? th?i gian ng? cao, không nên s? d?ng trà, nh?t là vào bu?i t?i vì tác d?ng gây h?ng ph?n th?n kinh làm khó ng? h?n. Do tác d?ng t?ng ti?t d?ch d? dày, không nên s? d?ng trà cho tr? nh? do l?p ch?t nh?y b?o v? d? dày còn m?ng manh, d? b? loét, t??ng t? v?i ng??i có ti?n c?n loét d? dày tá tràng. Trà c?ng là tác nhân gây bón ? tr? em, ph? n? mang thai, ng??i già ho?c ng??i có nhu ??ng ru?t y?u.

Trả lời