CategoriesTrà & S?c kh?e

Trà xanh m?t ong và l?i ích

Trà xanh ngày càng tr? thành th?c u?ng ph? bi?n trong cu?c s?ng h?ng ngày c?a nhi?u ng??i. Tuy nhiên, b?n có bi?t r?ng khi k?t h?p trà xanh m?t ong s? mang l?i nhi?u l?i ích s?c kh?e mà b?n không ng? t?i.

S? k?t h?p trà xanh và m?t ong r?t t?t cho s?c kh?e

S? k?t h?p trà xanh và m?t ong r?t t?t cho s?c kh?e

Trà xanh là m?t lo?i th?o d??c thiên nhiên, trong lá trà t??i có ch?a nhi?u thành ph?n hóa h?c có th? phòng tránh nhi?u c?n b?nh nguy hi?m cho chúng ta nh?: tinh d?u, các d?n xu?t polyphenolic (flavonoid, catechol, tannin), alkaloid là cafein, theophyllin, theobromin, xanthin, và các vitamin C, B1, B2, B3. Còn m?t ong nguyên ch?t ???c xem là m?t v? thu?c quý c?a thiên nhiên, ngoài vi?c b?i b? s?c kh?e cho ng??i lao l?c, b? sung vitamin và khoáng ch?t cho c? th?, nó còn dùng ?? ?i?u tr? m?t s? b?nh, d??ng da, ch?ng lão hóa… V?y tác d?ng c?a trà xanh khi k?t h?p v?i m?t ong thì s? th? nào?

Gi?m cân an toàn và hi?u qu?:

Vi?c s? d?ng nh?ng th?c ph?m có trong t? nhiên ?? gi?m cân th??ng là cách mà m?i ng??i l?a ch?n vì nó t?t và an toàn cho s?c kh?e. Và tác d?ng ??u tiên c?a trà xanh m?t ong ph?i k? ??n chính là gi?m m? b?ng, gi? dáng cho ch? em. Trà xanh có tác d?ng thanh l?c c? th?, ??t cháy ch?t béo hi?u qu? giúp b?n s? h?u vòng eo thon g?n và s?n ch?c. M?t ong giúp nuôi d??ng làn da t? sâu bên trong và t?o cho c? th? tràn ??y n?ng l??ng dù không thèm ?n và ?n nhi?u. S? k?t h?p hai nguyên li?u này ???c cho là hi?u qu? h?n r?t nhi?u l?n so v?i vi?c dùng riêng l? t?ng nguyên li?u.

Kh?i ??u m?t ngày m?i v?i tách trà xanh m?t ong s? giúp cho ??u óc c?a b?n t?nh táo và t?p trung h?n. Bên c?nh ?ó, b?n c?ng s? nhanh chóng tìm l?i dáng ng?c v?i tách trà ??m ?à h??ng th?m c?a m?t ong và trà xanh.

?? phát huy hi?u qu? gi?m cân, m?i ngày u?ng 2 ly trà xanh m?t ong, k?t h?p t?p th? d?c và th?c hi?n ch? ?? dinh d??ng lành m?nh.

?? ??m b?o l?i ích t? trà xanh m?t ong, b?n nên pha trà xanh tr??c r?i ?? ?m ?m. Sau ?ó cho m?t ong vào và th??ng th?c. M?t ong cho vào n??c sôi có th? b? m?t ?i m?t s? ch?t dinh d??ng.

 trà xanh gi?m cân

Gi?m cân an toàn và hi?u qu? v?i trà xanh m?t ong

 Làm ??p da:

M?t ong và trà xanh là hai nguyên li?u làm ??p ph? bi?n. Vì th?, ngoài tác d?ng gi?m cân, chúng còn có tác d?ng làm m?n da, và b?o v? da hi?u qu?. M?t ong ch?a nhi?u ch?t ch?ng oxi hóa: Vitamin A, E, B1, B2… có tác d?ng gi? ?m t? nhiên, t?y t? bào ch?t trên da, ??c bi?t có th? t?y các v?t nám trên da. Trà xanh ch?a ch?t ch?ng oxy hóa nên giúp ng?n ng?a quá trình lão hóa da, làm m? nh?ng n?p nh?n và xóa d?n nh?ng v?t s?m trên da.

 uong_tra_xanh__giam_can_nhanh2

S? h?u m?t làn da ??p cùng v?i trà xanh m?t ong

T?t cho s?c kh?e:

Trà xanh k?t h?p v?i m?t ong còn là món gi?i khát h?p d?n và t?t cho s?c kh?e. Nó giúp thanh l?c c? th?, ng?n ng?a các b?nh ung th?, giúp tinh th?n t?nh táo, t?t cho r?ng mi?ng và t?t cho x??ng…

M?t trong nh?ng l?i ích s?c kh?e quan tr?ng c?a vi?c u?ng trà xanh v?i m?t ong là s? k?t h?p này s? t?o ra ch?t ch?ng oxy hóa tuy?t v?i c?n thi?t cho s?c kh?e. Trà xanh s? giúp c? th? s?n xu?t ch?t ch?ng oxy hóa ng?n c?n s? gia t?ng t? bào h? h?i. Ngoài ra, u?ng trà xanh th??ng xuyên không ch? ng?n ch?n nh?ng ?nh h??ng c?a b?nh ung th? mà còn gi?m nh? tri?u ch?ng b?nh ung th?.

Trà xanh và m?t ong không ch? là m?t th?c u?ng làm tr? hóa mà còn làm cho b?n thông minh h?n vì nó t?t cho ch?c n?ng não c?a b?n. Caffeine là m?t trong nh?ng thành ph?n chính có trong trà xanh. Khi k?t h?p v?i m?t ong, nó làm t?ng c??ng h??ng v? c?ng nh? vitamin t?t cho s?c kh?e não b? c?a b?n. S? hi?n di?n c?a hai thành ph?n này trong trà xanh giúp c?i thi?n s? t?p trung vì các t? bào th?n kinh ???c s? d?ng t?t h?n. Trà xanh và m?t ong giúp c?i thi?n th?i gian ph?n ?ng não c?ng nh? b? nh? c?a b?n. Trà xanh v?i m?t ong r?t t?t cho s?c kh?e não b?.

H?u h?t m?i ng??i quan tâm ??n sâu r?ng và các v?n ?? r?ng mi?ng khác. Catechin có trong trà xanh và m?t ong có hi?u qu? trong vi?c c?i thi?n s?c kh?e r?ng mi?ng. M?ng bám r?ng và các v?n ?? r?ng mi?ng khác gây ra ch? y?u là do vi khu?n liên c?u mutans. Các catechins trong trà xanh k?t h?p v?i m?t ong làm gi?m tác d?ng c?a các vi khu?n này, giúp c?i thi?n s?c kh?e r?ng mi?ng c?a b?n. ?ây là m?t trong nh?ng l?i ích s?c kh?e c?a vi?c u?ng trà xanh v?i m?t ong.

Loãng x??ng là m?t v?n ?? khi?n h?u h?t m?i ng??i ??u s?. ??c bi?t ??i v?i ph? n? l?n tu?i có s?c kh?e x??ng ?ang ngày m?t suy gi?m. U?ng trà xanh v?i m?t ong không ch? làm t?ng h??ng v? nh?ng mà còn t?t cho x??ng c?a b?n vì c? th? có th? ch? ??ng s?n xu?t ch?t ch?ng oxy hóa và các ho?t ch?t ch?ng viêm giúp b?o v? mô c? và x??ng t?t h?n, t?ng c??ng kh? n?ng h?p th? canxi trong c? th?.

tan man voi tra

Trà xanh – m?t ong, s? k?t h?p hoàn h?o

L?u ý: Ch? nên s? d?ng m?t l??ng nh? m?t ong: Thông th??ng, các b?n ch? nên pha 1 – 2 mu?ng nh? m?t ong cho m?i c?c trà xanh. Vi?c s? d?ng quá nhi?u m?t ong s? không mang l?i hi?u qu?, th?m chí còn có th? gây ph?n tác d?ng.

Trả lời