CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà Trà & S?c kh?e

U?ng trà giúp t?ng tu?i th?

?? có m?t s?c kh?e t?t và m?t tu?i th? cao thì ngoài vi?c s?ng lành m?nh, thì vi?c s? d?ng nh?ng th?c ph?m h?ng ngày c?ng là m?t y?u t? quan tr?ng giúp cho tu?i th? ???c t?ng cao. V?i r?t nhi?u lo?i ?? u?ng khác ???c bi?t ??n thì trà xanh ???c x?p và top các lo?i ?? u?ng có tác d?ng nâng cao tu?i th? c?a con ng??i.

n??c trà nõn tôm

U?ng trà xanh không ch? là m?t thú vui tao nhã giúp cho con ng??i ta th? thái, tho?i mái mà còn có r?t nhi?u nh?ng tác d?ng tích c?c cho c? th? con ng??i. Theo PGS.TS Nguy?n Duy Th?nh, Vi?n Công ngh? Sinh h?c và Công ngh? Th?c ph?m, Tr??ng ??i h?c Bách khoa Hà N?i cho bi?t: Trà xanh có tác d?ng t?ng tu?i th?, h? th?p nguy c? b? t? vong do các b?nh tim m?ch.Trà xanh có nhi?u sinh t? h?n t?t c? m?i th? trà. C? 100g trà thì có ?? 500g sinh t? C và 1,2mg sinh t? B2, g?p 4 l?n l??ng sinh t? trong các l?ai ??u nành, g?p 9 l?n l??ng sinh t? tìm trong c?m g?o. Ngoài ra còn có sinh t? B1, A.trà xanh

Ho?t tính c?a Vitamin P có tác d?ng t?t v?i thành huy?t qu?n trong c? th?, làm m?ch máu b?n h?n. Polyphenols giúp ch?ng l?i các t? bào l?. Chè xanh giúp gi?m m? trong máu, ch?ng l?i h? tr?c khu?n l?, kích thích th?n kinh trung ??ng não, giúp h? bài ti?t phát tri?n.

V?i nh?ng ho?t ch?t có l?i cho s?c kh?e con ng??i mà ít th?c ph?m khác có ???c trà xanh chính là m?t th?c u?ng tuy?t v?i ?? giúp t?ng tu?i th? c?a m?i chúng ta.

Trả lời