CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

10 ch??ng Trà Kinh và 9 ch? trong cách u?ng trà Trung Qu?c

Theo chè thái nguyên chia s? 10 ch??ng Trà Kinh và 9 ch? trong cách u?ng trà Trung Qu?c

Khi ??c bài “L?c V?: “Trà th?n” Trung Qu?c” c?a Jerry Love. Th?y mu?n góp tài li?u v? cu?n Trà Kinh c?a L?c V? v?i Jerry Love. Nh?ng khi comment thì nó dài quá, nên th?y vi?t riêng m?t bài m?i t?i ?ây.

Tài li?u này Th?y nói tóm l??c 10 ch??ng c?a cu?n sách và cách u?ng trà 9 ch? c? ?i?n Trung Qu?c th?i L?c V? – Nhà ???ng.

Thân th? và s? nghi?p L?c V?

L?c V? (728-804) t? L?c h?ng Ti?m, m?t danh y th?i Nhà ???ng, là ng??i huy?n Thiên Môn, t?nh H? B?c. Th?i niên thi?u ông ? trong m?t nhà chùa Ph?t giáo. D??i th?i tr? vì c?a Hoàng ?? Lý Long Chi, còn g?i là ???ng minh Hoàng (712-755), t?nh Long Tr??ng, n?i mà L?c V? sinh ra, ?ã phát hi?n tài n?ng c?a ông và giúp ông ???c vào tr??ng h?c. Ông là ng??i th?c s? có tài, h?c hành ch?m ch? và ???c xã h?i bi?t ti?ng r?t nhanh, nên ???c b? nhi?m d?y h?c Hoàng Thái t?. Sau l?i ???c ti?n c? vào làm vi?c cho Th??ng th? B? L?, nh?ng ông không nh?n.

L?c V? t? ch?i con ???ng làm quan, ham h?c t?p, nghiên c?u và giao d?ch v?i gi?i trí th?c, v?n nhân. Ông r?t yêu thích cây chè, nghiên c?u th?c ti?n cây chè m?t cách b?n b? không m?t m?i, nên r?t thành th?o v? gieo tr?ng, ch?n gi?ng, ch? bi?n và u?ng trà.
chen tra ngon
10 ch??ng c?a Trà Kinh

N?m 760, L?c V? quen s?ng cu?c ??i ?n d?t c?a m?t nhà v?n hoá ? Thi?u khê, H? châu, t?nh Chi?t giang và ?ã biên so?n cu?n “ Trà kinh ”, ??n nay là cu?n chuyên kh?o ??u tiên v? chè trên th? gi?i. Cu?n sách chia thành 10 m?c :

Nh?t chi nguyên: nói v? ngu?n g?c cây chè, ?nh h??ng c?a các ?i?u ki?n thiên nhiên ??n ch?t l??ng chè, công d?ng c?a chè ??i v?i sinh lý con ng??i.
Nh? chi c?: nói v? 15 công c? tr?ng chè, hái chè, ch? bi?n chè.
Tam chi t?o: nói tiêu chu?n ph?m c?p búp chè ??i v?i các lo?i trà thành ph?m khác nhau, yêu c?u c?a ch? bi?n trà.
T? chi khí: gi?i thi?u 25 d?ng c? pha (n?u) chè, u?ng chè.
Ng? chi ch?: bàn v? pha (n?u) trà, nêu lên các tiêu chu?n ph?m ch?t trà.
L?c chi ?m: nói v? u?ng trà, ph?ong pháp pha trà, g?m 9 thao tác trong ?m trà hay còn g?i là C?u ??o trà.
Th?t chi s?: ghi chép các danh nhân yêu thích chè và các trà tho?i v? trà, l?ch s? cây chè, ??ng th?i còn gi?i thi?u v? công d?ng ch?a b?nh c?a chè.
Bát chi xu?t: nói v? các vùng chè, phân b? các vùng chè ??i Nhà ???ng, bình lu?n v? ch?t l??ng trà c?a các vùng.
C?u chi l??c: nói v? kh? n?ng ??n gi?n hoá m?t s? khâu trong ch? bi?n trà, phân lo?i trà trong m?t s? ?i?u ki?n ??c thù: t?i các chùa ? nh?ng vùng sâu xa, trên núi cao.
Th?p chi ??: nói v? các tranh ?nh v? v? trà treo lên t??ng hay b?y bi?n trong nhà, ?? kh?i b? lãng quên.
Cu?n “ Trà kinh ” là cu?n sách Bách khoa toàn th? v? chè lâu ??i nh?t t? ??i Nhà ???ng và có ?nh h??ng sâu xa, r?ng l?n ??n các ??i sau này. Hi?n nay, t?i quê h??ng L?c V?, nhân dân ?ã xây d?ng m?t nhà b?o tàng k? ni?m L?c V?, ?? ghi nh? ??n ng??i ?ã có c?ng hi?n l?n cho v?n hoá và l?ch s? chè Trung Qu?c. Ngoài ra còn d?ng m?t t??ng ??ng L?c V? ?ang ng?i u?ng m?t chén chè t?i quê h??ng Thiên Môn c?a ông.

9 ch? trong cách pha và u?ng trà c? ?i?n c?a Trung Hoa th?i L?c V? (Nhà ???ng).

–> trà nõn tôm

T??ng L?c V? t?i Thiên Môn

L?c V?, ng??i Trung Hoa th?i Nhà ???ng, ?ã t?ng k?t l?n ??u tiên trên th? gi?i cách u?ng trà trong cu?n Trà Kinh thành “ c?u ??o trà “, làm c? s? cho cách u?ng trà ngày nay, bao g?m 9 ch? : ph?m, ôn, ??u, trúng, mân, ph?c, chân, kính, ?m.

Ph?m : ?ánh giá ph?m ch?t trà b?ng ngo?i hình trà khô.
Ôn : dùng n??c sôi r?a s?ch s? ?m chén pha trà, ?? t?ng nhi?t ?? nh?m chi?t xu?t t?i ?a các thành ph?n h?u hi?u c?a trà.
??u : b?c m?t l??ng trà thích ?áng vào trong ?m, không quá nhi?u hay quá ít, c?n c? vào lo?i trà và s? thích c?a khách uông trà.
Trúng : pha n??c sôi ít m?t, không ?? ??y ngay c? ?m m?t l?n.
Mân : hãm n??c sôi ??y n?p kín, 1 – 2’ ?? cho cánh trà n? ra.
Ph?c : l?i ti?p t?c pha n??c sôi ??y ?m, ?? chi?t xu?t t?i ?a các thành ph?n h?u hi?u.
Chân : rót n??c trà trong ?m pha vào chén u?ng trà.
Kính : dâng chén trà m?t cách kính c?n m?i khách u?ng.
?m : v?a u?ng v?a th??ng th?c h??ng v?, v?a khen th?m ngon.

Trả lời