CategoriesTrà & S?c kh?e

15 lo?i b?nh tuy?t ??i không ???c u?ng trà

       Trà là lo?i th?c u?ng r?t ph? bi?n ??i v?i ng??i Á ?ông, v?a có tác d?ng làm ?m c? th? v?a giúp t?nh tâm, th? thái. Tuy nhiên, không ph?i ai c?ng thích h?p s? d?ng trà.

 image004

1.Khi b? s?t

Ch?t caffein trong lá trà không nh?ng khi?n nhi?t ?? c? th? t?ng cao, mà còn làm gi?m hi?u qu? c?a thu?c.

2. M?c b?nh gan

Các ch?t có trong lá trà bao g?m caffein ??i ?a s? ??u ph?i chuy?n hoá qua gan. n?u gan có b?nh, l??ng trà u?ng vào quá nhi?u so v?i kh? n?ng chuy?n hoá s? làm t?n th??ng các mô gan.

3. Ng??i suy nh??c th?n kinh

Caffein trong trà có tác d?ng làm h?ng ph?n trung khu th?n kinh. Khi th?n kinh suy nh??c nh?ng v?n u?ng trà ??c vào bu?i chi?u và t?i, s? d?n t?i m?t ng?, khi?n b?nh tình tr?m tr?ng h?n. Ng??i b?nh nên u?ng trà hoa vào bu?i sáng và trà xanh và tr?a mu?n ?? có ???c tinh th?n t?nh táo ph?n ch?n.

4. Ng??i b? loét d? dày

Trà là m?t lo?i ch?t kích thích bài ti?t axit d? dày. U?ng trà có th? làm t?ng l??ng axit d? dày, kích thích cho b? m?t loét. Vì v?y, th??ng xuyên u?ng trà ??c s? khi?n b?nh tình t?i t? h?n. Nh?ng ??i v?i nh?ng ng??i b? loét nh?, có th? th??ng th?c trà loãng sau khi u?ng thu?c 2 ti?ng.

Ngoài ra, trà ?en pha ???ng, s?a góp ph?n làm tiêu viêm và b?o v? niêm m?c d? dày, c?ng có tác d?ng nh?t ??nh ??i v?i b?nh loét. ??c bi?t, u?ng trà còn có th? ng?n ch?n s? t?ng h?p c?a các h?p ch?t nitroso trong c? th?, phòng ng?a ??t bi?n ti?n ung th?.

5. Ng??i suy dinh d??ng

Lá trà có ch?c n?ng phân gi?i ch?t béo. Vì v?y, th?c u?ng này không thích h?p v?i ng??i suy dinh d??ng và n?u c? tình s? d?ng s? khi?n b?nh tr? nên tr?m tr?ng h?n.

6. Ng??i b? thi?u máu

Ch?t tanin trong trà có th? k?t h?p v?i s?t ?? t?o thành các h?p ch?t không hoà tan, khi?n c? th? không nh?n ???c ?? ngu?n cung c?p s?t, vì v?y ng??i thi?u máu không nên u?ng trà.

7. B?nh nhân s?i ti?t ni?u

S?i ti?t ni?u thông th??ng là s?i canxi oxalate. Trong trà có ch?a axit oxalic, s? k?t h?p v?i canxi trong n??c ti?u bài ti?t,hình thành s?i. Vì v?y, ng??i b? s?i ti?t ni?u ???c khuy?n cáo không nên u?ng trà.

8. B?nh nhân ??ng m?ch vành

??i v?i ng??i m?c b?nh ??ng m?ch vành có nh?p tim nhanh, ??p s?m ho?c rung tâm nh?, ch?t caffein, theophylline trong trà gây h?ng ph?n, có th? t?ng c??ng ch?c n?ng c?a tim, u?ng quá nhi?u trà ??c s? khi?n b?nh tái phát ho?c t?ng n?ng.

Do ?ó nh?ng ng??i b?nh nhóm này ch? có th? u?ng trà loãng n?u mu?n. N?u ng??i b?nh có nh?p tim th??ng d??i 60 l?n/phút nên u?ng nhi?u trà ?? nâng cao nh?p tim, có tác d?ng ph?i h?p tr? li?u v?i thu?c.

9. B?nh nhân cao huy?t áp

Khi pha, m?i gam trà ch? dùng d??i 50 ml n??c sôi ???c coi là “trà ??c”. B?nh nhân cao huy?t áp n?u u?ng quá nhi?u trà ??m ??c, do tác d?ng gây h?ng ph?n c?a ch?t caffein s? d?n t?i huy?t áp t?ng cao, không có l?i cho s?c kho?.

10. U?ng trà khi say r??u

Lá trà có tác d?ng h?ng ph?n trung khu th?n kinh, sau khi say r??u u?ng trà ??c s? làm t?ng gánh n?ng c?a tim. U?ng trà còn ??y nhanh tác d?ng l?i ti?u, khi?n ch?t aldehyde ??c h?i có trong r??u ch?a phân hu? ?ã b? th?i ra ngoài qua th?n, t?o kích thích l?n cho th?n và nguy h?i ??n s?c kho?. Do ?ó, ??i v?i ng??i b? b?nh tim và th?n ho?c ch?c n?ng tim th?n kém, không nên u?ng trà khi say r??u. Ng??i kho? m?nh, có th? u?ng ít trà ??c, ??i sau khi t?nh l?i áp d?ng các ph??ng pháp nh? ?n nhi?u hoa qu?, ho?c u?ng m?t ng?m gi?m, ?? ??y nhanh t?c ?? trao ??i ch?t, xoa d?u c?n say r??u.

11. C?n th?n khi u?ng thu?c b?ng n??c trà

Thu?c có nhi?u lo?i v?i các tính n?ng khác nhau. Có nên dùng trà ?? u?ng thu?c, hi?n v?n ch?a có k?t lu?n rõ ràng. Theo các chuyên gia Trung Qu?c, trong lá trà có ch?a tannin, theophylline. ?ó là nh?ng ch?t gây ph?n ?ng hóa h?c v?i m?t s? lo?i thu?c. Vì v?y, dùng trà ?? u?ng thu?c ng?, thu?c an th?n và thu?c b? máu có ch?a s?t ho?c thu?c có ch?a protein s? khi?n tác d?ng c?a thu?c b? h?n ch?.

M?t s? th?o d??c ?ông y nh? ma hoàng, câu ??ng, hoàng liên c?ng không nên u?ng cùng v?i n??c trà. Ngoài ra, trong dân gian th??ng cho r?ng khi u?ng các lo?i thu?c b? nh? nhân sâm c?ng không nên u?ng trà.

12. Tránh u?ng trà khi b?ng ?ói

B?ng r?ng u?ng trà s? làm loãng axit d? dày, gây ?c ch? ti?t d?ch v?, c?n tr? tiêu hoá, th?m chí t?o nên hi?n t??ng “say trà” nh? ?ánh tr?ng ng?c, khó ch?u d? dày, hoa m?t, b?n ch?n, và ?nh h??ng h?p thu protein, d?n t?i viêm niêm m?c d? dày. N?u b? “say trà”, có th? ng?m k?o ho?c u?ng ít n??c ???ng, giúp gi?m nh? tri?u ch?ng.

13. Không u?ng trà ?? qua ?êm

Pha trà xong nên u?ng ngay. N??c trà ?? lâu không nh?ng làm m?t ?i vitamin và các thành ph?n dinh d??ng khác, mà còn d? bi?n ch?t chua, u?ng vào d? sinh b?nh.

14. Không u?ng n??c trà ??u

Hi?n nay, trong quá trình tr?ng, gia công, ?óng gói, lá trà khó tránh kh?i b? nhi?m thu?c sâu, phân hoá h?c, ??t cát. N??c trà ??u nên ?? r?a trà, nên ?? b? ?i sau ?ó nhanh chóng cho n??c sôi vào l?i, ?? ??m b?o v? sinh.

15. Ph? n? có thai và cho con bú không nên u?ng trà

Trong lá trà ch?a nhi?u Polyphenol, caffein, nhân t? b?t l?i ??i v?i s? phát tri?n c?a thai nhi, vì v?y thai ph? ch? nên u?ng ít ho?c không u?ng trà. Ngoài ra, các chuyên gia c?ng khuy?n cáo ph? n? ?ang cho con bú không nên u?ng trà ??c. L??ng caffeine trong trà s? vào s?a m?, gây hung ph?n khi?n tr? ng? ít và qu?y khóc nhi?u

 

Trả lời