CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Các gi?ng trà lai

1. Gi?ng trà Hùng ??nh B?ch

a. Ngu?n g?c: Gi?ng Trung Qu?c nh?p n?i n?m 2000 – H? vô tính.

b. ??c ?i?m:

– Hình thái: Cây có tán trung bình, phân cành cao, m?t ?? cành trung bình, lá ngang. Dài lá  10,6- 13,4 cm, r?ng lá 5,6- 5,9 cm, lá hình b?u d?c, chóp lá h?i tù, lá dày, màu lá xanh, r?ng c?a rõ. Búp có màu xanh vàng, non lâu, nhi?u tuy?t. Tr?ng l??ng búp (1 tôm + 2lá) 0,54 g.

– Sinh tr??ng: Cây sinh tr??ng kho?, m?t ?? búp khá, tr?ng ra n??ng cây có t? l? s?ng cao. Cây m?t tu?i có ???ng kính thân trung bình 0,81cm. Nhân gi?ng vô tính b?ng giâm hom có t? l? s?ng trên 80%, trà 20 tháng tu?i ??t 202,5 kg/ha.

– Hàm l??ng n?i ch?t (v? Hè): H?p ch?t th?m (mg/ 100g) 41,52; Tanin 31,44%; Ch?t hoà tan 41,52%; A. amin (mg/ 100g) 43,09.

c. M?c ph? bi?n: Gi?ng Hùng ??nh B?ch ???c H?i ??ng Khoa h?c B? Nông nghi?p và PTNT quy?t ??nh công nh?n gi?ng t?m th?i và tr?ng kh?o nghi?m trên di?n r?ng theo vùng sinh thái t?i các t?nh Trung du phía b?c, Ngh? An và Lâm ??ng.

 567

2. Gi?ng trà Phúc Vân Tiên

a. Ngu?n g?c: Gi?ng Trung Qu?c nh?p n?i – H? vô tính.

b. ??c ?i?m:

– Hình thái: Tán cây trung bình, phân cành cao, m?t ?? cành dày, lá m?c ngang ho?c h?i r?, lá dài 11,9- 13,2 cm; r?ng 4,3- 4,9 cm, lá hình b?u d?c dài, chóp lá nh?n, lá dày, m?t lá h?i g? gh?, màu lá xanh nh?t, r?ng c?a nông. Búp lá màu xanh, nhi?u tuy?t, tr?ng l??ng búp (1 tôm + 2 lá) 0,53g.

– Sinh tr??ng: Cây sinh tr??ng kho?, m?t ?? búp cao, th?i gian n?y búp s?m, búp sinh tr??ng kho?, m?p. Tr?ng ra n??ng t? l? s?ng cao. Cây 1 tu?i có ???ng kính thân trung bình 0,9 cm. Nhân gi?ng vô tính b?ng giâm hom có t? l? s?ng trên 95%, trà 20 tháng tu?i ??t 257 kg/ha.

– Hàm l??ng n?i ch?t (v? Hè): H?p ch?t th?m (mg/ 100g) 38,6; Tanin 31,13%; Ch?t hoà tan 40,67%; A. amin (mg/ 100g) 41,54.

c. M?c ph? bi?n: Gi?ng v?a ???c H?i ??ng Khoa h?c B? Nông nghi?p và PTNT ?? ngh? cho khu v?c hoá ? các vùng sinh thái.

 56

3. Gi?ng trà PT95

a. Ngu?n g?c: Gi?ng Trung Qu?c nh?p n?i – H? vô tính.

b. ??c ?i?m:

– Hình thái: Tán cây trung bình, phân cành cao, m?t ?? cành  trung bình, lá dày, nh?n, màu xanh ??m, r?ng c?a nông và không ??u, lá hình thuôn, chóp lá h?i tù. Dài lá 9,1- 12,5 cm, r?ng 3,3- 4,6cm. Búp màu xanh, có tuy?t, tr?ng l??ng búp (1 tôm + 2, lá) 0,8g

– Sinh tr??ng: Cây sinh tr??ng kho?, búp to, m?p, m?t ?? búp trung bình. Khi tr?ng cây có t? l? s?ng cao, cây 1 tu?i có ???ng kính thân 0,88 cm. Nhân gi?ng vô tính b?ng giâm hom có t? l? s?ng trên 89%; trà 20 tháng tu?i ??t 209,5 kg/ha

c. M?c ph? bi?n: Gi?ng v?a ???c H?i ??ng Khoa h?c B? Nông nghi?p và PTNT ?? ngh? cho khu v?c hoá ? các vùng sinh thái.

 56789

4. Gi?ng trà Keo Am Tích

a. Ngu?n g?c: Gi?ng Trung Qu?c nh?p n?i – H? vô tính.

b. ??c ?i?m:

– Hình thái: Cây và tán to v?a, cành nhi?u, lá h?i thuôn. Dài lá 7,4- 8,2 cm, r?ng 3,0- 3,5 cm, lá hình b?u d?c, lá dày, chóp lá nh?n, r?ng c?a sâu và rõ, m?t lá ph?ng, màu lá xanh nh?t. Búp màu xanh nh?t, h?i ph?t tím, nhi?u tuy?t, tr?ng l??ng búp (1 tôm + 2 lá) 0,53g.

– Sinh tr??ng: Cây sinh tr??ng khá, m?t ?? búp dày, búp sinh tr??ng kho? và m?p. Khi tr?ng cây có t? l? s?ng cao; cây 1 tu?i có ???ng kính thân 0,73 cm. Nhân gi?ng vô tính b?ng giâm hom có t? l? s?ng trên 95%, trà 20 tháng tu?i ??t 348 kg/ ha.

– Hàm l??ng n?i ch?t (v? Hè): H?p ch?t th?m (mg/100g) 51,9; Tanin 30,51%; Ch?t hoà tan 42,37%; A.min (mg/ 100g) 48,96%.

c. M?c ph? bi?n: Gi?ng Keo Am tích ?u?c B? Nông nghi?p và Phát tri?n nông thôn quy?t ??nh công nhân gi?ng t?m th?i tr?ng th? trên di?n r?ng theo sinh thái t?i cac t?nh Trung du mi?n núi Phía B?c

 5678

5. Gi?ng trà Bát Tiên

a. Ngu?n g?c:  Nh?p t? ?ài Loan – H? vô tính

b. ??c ?i?m:

– Hình thái: Cây to trung bình, tán ??ng, m?t ?? cành h?i th?a. Lá màu xanh nh?t, d?ng lá thuôn, th? lá ngang, r?ng c?a rõ, chóp lá h?i nh?n, dài lá trung bình 9,1cm; r?ng 3,7cm. Búp màu xanh nh?t, non h?i ph?t tím, có tuy?t. Tr?ng l??ng búp (1 tôm + 2 lá) 0,52- 0,57g.

– Sinh tr??ng: Cây sinh tr??ng khá, m?t ?? búp h?i th?a. Khi tr?ng cây có t? l? s?ng khá. Cây trà 4- 5 tu?i tán r?ng trung bình 132,4 cm; trà 4 tu?i t?i L?ng S?n n?ng su?t ??t 5500 kg/ha. Nhân gi?ng vô tính b?ng giâm hom t? l? s?ng trên 85%. trà 8 tu?i tr?ng ? Tuyên Quang 9,17ha, n?ng su?t trung bình ??t 7,5- 8,0 t?n/ha.

– Hàm l??ng n?i ch?t: A.amin t?ng s? 1,72%; Catechin (mg/gck) 145%; Tanin 36,99%; Ch?t hoà tan 44,9%.

c. M?c ph? bi?n: ?ã tr?ng h?n 100 ha ? các t?nh Tuyên Quang, L?ng S?n, S?n La và B?c C?n.

Gi?ng v?a ???c H?i ??ng Khoa h?c B? Nông nghi?p và PTNT ?? ngh? cho khu v?c hoá ? các vùng sinh thái.

6. Gi?ng trà Kim Tuyên

a. Ngu?n g?c: Nh?p t?  ?ài Loan nh?p n?i – H? vô tính.

b. ??c ?i?m:

– Hình thái: D?ng thân b?i, cành phát tri?n h??ng lên phía trên, m?t ?? cành dày, lá hình b?u d?c, màu xanh vàng bóng, th? ngang, r?ng c?a rõ và ??u; dài lá 7,2cm, r?ng 3,1cm. Búp màu xanh  nh?t, non ph?t tím, tr?ng l??ng búp bình quân (1 tôm + 2 lá): 0,5- 0,52g.

– Sinh tr??ng: Cây sinh tr??ng kho?, m?t ?? búp dày. Khi tr?ng cây có t? l? s?ng cao. Cây trà 4- 5 tu?i tán r?ng trung bình 117 cm; cây trà 5 tu?i t?i Lâm ??ng ??t 10500 kg búp/ha; cây trà 4 tu?i t?i L?ng S?n n?ng su?t ??t 4500 kg búp /ha. Nhân gi?ng b?ng giâm hom có t? l? s?ng cao.

– Hàm l??ng n?i ch?t: A.amin t?ng s? 1,6%; Catechin t?ng s? (mg/gck) 135; Tanin 28,97%; Ch?t hoà tan 38,85%

c. M?c ph? bi?n: ?ã phát tri?n tr?ng ???c 621 ha ? các t?nh Lâm ??ng, S?n La, Hà Giang, Yên Bái, L?ng S?n và S?n La.

Gi?ng v?a ???c H?i ??ng Khoa h?c B? Nông nghi?p và PTNT ?? ngh? cho khu v?c hoá ? các vùng sinh thái.

 56789900

7. Gi?ng trà Thuý Ng?c

a. Ngu?n g?c: Gi?ng ?ài Loan nh?p n?i.

b. ??c ?i?m:

– Hình thái: D?ng thân b?i, m?t ?? cành dày, tán ngang, lá hình b?u d?c, màu xanh, th? lá ngang, r?ng c?a rõ và ??u, chóp lá không rõ. Dài lá 7,1cm; r?ng 3,1cm, búp màu xanh nh?t, non h?i ph?t tím, tuy?t trung bình. Tr?ng l??ng búp (1 tôm + 2 lá) 0,51g.

– Sinh tr??ng:  Cây sinh tr??ng kho?, m?t ?? búp v?a ph?i. T? l? s?ng cao giai ?o?n trà con. trà 4- 5 tu?i tán r?ng trung bình 85cm; cây trà 5 tu?i t?i Lâm ??ng n?ng su?t ??t 9500 kg/ha; cây trà 6 tu?i t?i Phú Th? ??t n?ng su?t 5000 kg/ha. Nhân gi?ng vô tính có t? l? s?ng cao.

– Hàm l??ng n?i ch?t: A.amin t?ng s? 1,60%; Catechin (mg/ gck) 135; Tanin 28,36%; Ch?t hoà tan 40,13%.

c. M?c ph? bi?n:  ?ã tr?ng trong s?n xu?t 250 ha ch? y?u là ? Lâm ??ng, các t?nh phía B?c, tr?ng nhi?u ? Phú Th?, Hà Giang, Yên Bái, L?ng S?n và S?n La.

Gi?ng v?a ???c H?i ??ng Khoa h?c B? Nông nghi?p và PTNT ?? ngh? cho khu v?c hoá ? các vùng sinh thái.

Ngu?n: s?u t?m

 

Trả lời