CategoriesTrà & ?m Th?c

Cách l?a ch?n m?t lo?i trà xanh khô ngon và s?ch

M?i Khi nh?c ??n trà xanh, chúng ta ngh? ngay ??n m?t th?c u?ng thanh tao, mà t? ??i cha ông ta ??n nay chén trà v?n xu?t hi?n trong m?i câu chuy?n ? thôn quê gi?n d? hay ? thành ph? náo n?c nh?n nh?p. Không nh?ng chén trà là n?i b?t ngu?n cho nh?ng câu chuy?n mà nó còn là m?t th?c u?ng r?t t?t cho s?c kh?e c?a m?i chúng ta.

Tuy nhiên vì nó r?t thông d?ng, nên nhi?u ??i t??ng x?u ?ã l?i d?ng vào ?ó làm ra nh?ng lo?i chè b?n ?óng bán ?? ki?m l?i nhu?n mà không quan tâm ??n s?c kh?e c?a ng??i s? d?ng, th?m chí còn l?i d?ng th??ng hi?u c?a ng??i khác ?? làm gi?, làm nhái. Tôi – m?t trong nh?ng tín ?? c?a trà xanh nên tôi r?t b?c xúc v? ?i?u này. Và t?t nhiên c?ng không ch? riêng tôi mà bao nhiêu ng??i tiêu dùng khác c?ng v?y. Chính vì v?y, tôi s? chia s? cho các b?n cách nh?n bi?t ???c ?âu là trà b?n và ?âu là trà s?ch, ?? các b?n có th? bi?t và tránh ???c vi?c vô tình s? d?ng chè b?n gây g?i cho s?c kh?e nhé.

Chè b?n: Th?t ra n?u ?? ý k? thì vi?c phân bi?t ???c ?âu là chè b?n c?ng khá ??n gi?n, v? m?t c?m quan bên ngoài thì ch? b?n th??ng ???c ?óng gói b?ng túi nilon và không có ngu?n g?c, xu?t x? rõ ràng. Tr? tr??ng h?p khi có ng??i quen gi?i thi?u nó s? khác, cái này tôi không nói ??n. Cánh chè th??ng v? v?n, có màu vàng ho?c màu nâu x?n, n?u cánh chè không v? thì th??ng dài, vì ?ó toàn là cành và lá ???c sao vàng. Còn khi u?ng, gói chè ???c m? ra nh?ng không có mùi th?m ??c tr?ng c?a nó, mà th??ng là mùi h?c ho?c mùi m?c ( b?i có tr?n thêm phân lân,…). Khi pha thì màu chè th??ng có màu vàng ??c ho?c màu nâu, n??c chè không ??c, không trong và nhi?u c?n, khi u?ng có v? chát ??ng, u?ng xong c?m th?y khó ch?u ? c? ch? không h? có v? ng?t c?a trà. T? h?n n?a là n?u m?c ?? b?o v? th?c v?t còn nhi?u trong chè thì sau khi u?ng th??ng có c?m giác h?i ?au b?ng N?u n??c trà chuy?n màu xanh ng?t ngay khi rót n??c sôi vào là pha ch?t t?o màu.

a-13

Chè khô: Thông th??ng, ?? s?y ???c 1kg trà khô ngon c?n 5kg chè búp hái theo chu?n: m?t lá tôm và 2-3 lá nõn. N?u hái nhi?u lá già thì ch? c?n 3kg búp chè t??i, l?i nhu?n t?ng lên song ch?t l??ng chè gi?m xu?ng. Trà ngon khi quan sát b?ng m?t th??ng th?y búp chè xanh, nguyên v?n, cánh chè khô cong và nh? nh?n.

800px-Vietnamese_green_tea

?? ch?n trà s?ch, ?i?u ??u tiên là quan sát bao bì nhãn mác, quy cách ?óng gói c?n th?n, ???c cung c?p b?i th??ng hi?u uy tín. Khi m? gói trà s? ng?i th?y mùi th?m d? ch?u c?a lá trà sao khô ch? không ph?i mùi th?m quá ??m do t?m ch?t ??p h??ng. Hãm n??c sôi th?y màu xanh trong, gi? ???c mùi lâu. Ng??i u?ng còn c?m nh?n ???c v? chát d?u n?i ??u l??i, sau ?ó là v? ng?t h?u ngay c? h?ng do tinh ch?t tanin trong trà t?o nên.

Nh? v?y, ng??i tiêu dùng nên cân nh?c k? l??ng khi l?a ch?n s?n ph?m trà xanh phù h?p v?i nhu c?u s? d?ng c?a mình. Theo ?ó, nên ?u tiên m?t hàng có ngu?n g?c uy tín, xu?t x? ?áng tin c?y v?i thành ph?n 100% trà xanh t? nhiên, ???c ch?ng nh?n rõ ràng

Trà Thái Nguyên, ???c tr?ng theo tiêu chu?n Vi?tGab, nên m?i ng??i hãy yên tâm v? ch?t l??ng nhé

Ngu?n: S?u T?m

Trả lời