CategoriesChưa phân loại

??c sách u?ng trà

 

cach-giam-can-bang-tra-xanh

B?t kì ai yêu trà, quan tâm ??n vi?c th??ng trà ??u h?ng thú v?i ngu?n g?c cây trà và t?c u?ng trà c?a b?t k? dân t?c nào. Trà kinh – quy?n sách mang ng??i ??c quay v? v?i dòng th?i gian ?? ch?ng ki?n quá trình hình thành và phát tri?n c?a cây trà c?ng nh? v?n hóa trà ??o. Trong su?t ch?ng ???ng tìm v? v?i ngu?n g?c c?a trà, nh?ng tâm h?n yêu trà s? ???c ??m mình vào m?t không gian l?ch s? mang theo h??ng trà, ?? hi?u h?n v? ngh? thu?t th??ng trà t??ng ch?ng c?u kì nh?ng kì th?c r?t bình d?, ??n s? nh? tri?t lý c?a cu?c s?ng. Khi tìm v? v?i c?i ngu?n c?a trà, n?u nh? c?m nh?n ???c h??ng trà nhàn nh?t, v? n??c trà chân th?c thì chính là ?i?u tuy?t h?o!

Không ch? khi ??c sách v? trà m?i th??ng th?c trà, b?i l? khi ??c sách, khi c?n suy ng?m v? tri?t lý hay ho?c v? b?t c? v?n ?? gì thì n?m v? trà thanh ng?t, ng?i h??ng trà nhàn nh?t chính là y?u t? không th? thi?u cho tâm h?n thanh t?nh. ?ôi khi b?n s? b?t ng? v? vi?c không hi?u sao ?ang suy ng?m v? v?n ??, ch? c?n u?ng m?t ng?m trà thì v?n ?? s? d? hi?u ngay. Trà không có công d?ng th?n kì gì nh?ng có l? nó làm cho tâm h?n c?a ng??i dùng ???c l?ng ??ng b?i n??c trà và h??ng trà.

Trả lời