CategoriesTrà & ?m Th?c

Hoa Cúc B?ch Nh?t

Cúc Bách Nh?t, còn g?i là Thiên Kim H?ng, Bách Nh?t H?ng, Bách Nh?t B?ch, Thiên H?ng , Tr??ng Sinh Hoa, H?a C?u Hoa, C?u Hình Kê Quan Hoa, Thô ???ng Hoa, B?t ?iêu Hoa, L? Vinh Cúc. . . (tên khoa h?c là Gomphrena globosa L), là m?t lo?i cây th?o d??c  s?ng hàng n?m, thân hình tr? m?c th?ng ??ng, cao t? 20-80cm. Lá m?c ??i, hình b?u d?c, dài 5-10cm, r?ng 2-4cm, g?n nh? không có cu?ng. C? thân và lá ??u có lông m?m và nh?. Hoa th??ng n? vào mùa h?, có màu tím nh?t, tr?ng ho?c h?ng s?m, h?p thành ??u dày ??c, dáng hình c?u, m?c ? ??nh. Qu? là m?t túi có v? m?ng nh? màng. H?t hình tr?ng, màu nâu ??, bóng nhoáng. C?m hoa Cúc bách nh?t ch?a 8 s?c t? màu tím c?u trúc betacyamin là các gomphrenin I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII. Ngoài ra Cúc bách nh?t còn ch?a amaranthin, isoamaranthin, celosianin, gomphrenol và hai saponin trong ?ó m?t ch?t ?ã ???c xác ??nh là gomphrenosid.

 b?nh-cao-huy?t-áp-và-cách-?i?u-tr?2

Cúc bách nh?t m?c hoang ho?c ???c tr?ng làm c?nh ? nhi?u n?i nh?ng Cây g?c ? châu M? nhi?t ??i, ???c tr?ng ch? y?u làm c?nh. Có th? thu hái hoa vào mùa hè thu khi hoa n?, dùng t??i hay ph?i khô. Cây có th? thu hái quanh n?m.

Trong dân gian, ng??i ta th??ng thu hái hoa vào mùa hè, ph?i ho?c s?y khô r?i c?t gi? ?? làm thu?c.Theo ?ông y, hoa cúc bách nh?t v? ng?t, tính bình, có công d?ng thanh can tán k?t (làm mát t?ng can và làm m?t hi?n t??ng k?t t?), minh m?c (làm sáng m?t), ch? khái ??nh suy?n (làm ng?ng ho hen); th??ng ???c dùng ?? ch?a các ch?ng b?nh nh? ??u phong (?au ??u do phong h?a, khi ?au khi không, có s? xúc ??ng thì ?au), m?c th?ng (?au m?t), khí suy?n khái th?u (ho hen), l? t?t (b?nh ki?t l?), bách nh?t khái (ho gà), ti?u nhi kinh phong (tr? em co gi?t), loa l?ch (lao h?ch), sang d??ng (l? loét)…

1405388066-hoa-bach-nhat--6-

M?t công trình nghiên c?u c?a các nhà y h?c c? truy?n Trung Qu?c ?ã dùng d?ch 100% và 200% tiêm b?p th?t ch? t? cúc bách nh?t ?? ?i?u tr? viêm ph? qu?n m?n tính cho th?y: trên 120 b?nh nhân ???c tiêm d?ch 200% m?i ngày 1 l?n, m?i l?n 2ml, 10 ngày là m?t li?u trình, sau 5 li?u trình ??t hi?u qu? 93,3%; trên 125 b?nh nhân ???c tiêm d?ch 100%, sau 4 li?u trình ??t hi?u qu? 73,6%.

Có tác gi? còn dùng d?ch tiêm cúc bách nh?t 30% ?? th?y châm vào các huy?t v? châm c?u nh? ph? du, ??nh suy?n, thiên ??t, phong long, ??n trung, m?i huy?t tiêm 0,3ml ?? ?i?u tr? 40 ca hen ph? qu?n và viêm ph? qu?n th? hen, ??t hi?u qu? 70%. C?ng có tác gi? dùng d??i d?ng viên nén cúc bách nh?t (m?i viên t??ng ???ng v?i 3,2g d??c li?u s?ng), m?i ngày u?ng 3 l?n, m?i l?n 2 viên, 10 ngày là m?t li?u trình, dùng liên t?c 2 li?u trình, ?i?u tr? 500 b?nh nhân viêm ph? qu?n m?n tính, ??t hi?u qu? 77,1% và ?i?u tr? 174 b?nh nhân hen ph? qu?n, ??t hi?u qu? 81,8%.

 H??ng d?n s? d?ng: Pha cùng n??c sôi 90 ?? tr? lên, m?i 200ml ?ng v?i 5gr hoa

– U?ng nóng: Tráng bình và hoa b?ng n??c sôi trong 30s – 1 phút sau ?ó g?n b? n??c. Trút thêm n??c sôi và ??i kho?ng 5 phút cho trà ng?m n??c là có th? dùng ???c.

– U?ng l?nh: L?c xác trà và lá l?y ph?n n??c, thêm ?á ho?c dùng bình l?c ??u và th??ng th?c.

??p_trà_hoa_cúc_bách_nh?t-235x190

Tác d?ng:

1. T?ng c??ng th? l?c, làm m?t sáng trong, ch?ng l?i stress khi s? d?ng máy tính quá lâu.

2. Phòng ng?a b?nh cao huy?t áp, sa sút trí nh? khi làm b?n v?i máy tính trong th?i gian dài.

3. Phòng ng?a ung th?

4. Tr? m?t ng?, h? huy?t áp, gi?m m? trong máu

5. Tác d?ng gi?i nhi?t hi?u qu? c?a lo?i hoa này s? r?t t?t cho nh?ng ng??i th??ng xuyên b? nhi?t, nóng b?c do làm vi?c v?n phòng

6. Tiêu ??c, nhu?n gan

7. Ch?a ?au kinh nguy?t

 

 

Trả lời