CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

L?u ý “??c bi?t” khi dùng h?n h?p trà xanh, m?t ong

Hãy chú ý khi s? d?ng trà xanh pha m?t ong nhé!

Tác d?ng “th?n k?” khi u?ng trà xanh pha m?t ong

Trà xanh ???c bi?t ??n v?i r?t nhi?u công d?ng, ?i?n hình là kh? n?ng ng?a lão hóa, phòng ch?ng ung th?. Tuy nhiên, không ph?i ai c?ng bi?t, khi k?t h?p v?i m?t ong, h?n h?p này s? mang l?i r?t nhi?u tác d?ng “th?n k?” khác ??i v?i c? th?.

S? k?t h?p gi?a trà xanh và m?t ong không ch? t?o nên m?t món ?? u?ng h?p d?n và b? d??ng mà ?ó còn là m?t ph??ng thu?c r?t t?t cho s?c kh?e. Nó giúp thanh l?c c? th?, ng?n ng?a c?n b?nh ung th?, t?t cho s?c kh?e r?ng mi?ng, t?t cho x??ng… Không ch? th?, h?n h?p ?? u?ng này còn r?t t?t cho trí thông minh, c?i thi?n ch?c n?ng não, giúp chúng mình nh? lâu h?n. ??c bi?t, các b?n còn có th? s? d?ng trà xanh pha m?t ong cho “công cu?c” gi?m cân nh? vào kh? n?ng ??t cháy ch?t béo hi?u qu?.

Nh?ng ai không nên u?ng trà xanh – m?t ong?

 Luu-y-khong-the-bo-qua-khi-su-dung-hon-hop-tra-xanh,-mat-ong-1-a270d

Dù mang l?i r?t nhi?u tác d?ng, tuy nhiên, hàm l??ng caffeine và tanin trong trà xanh có th? gây ?nh h??ng cho nh?ng ng??i thi?u máu, thi?u s?t, th?n kinh y?u, ng??i m?c b?nh tim, y?u ch?c n?ng gan, b? táo bón, ph? n? ?ang mang thai ho?c cho con bú… Cùng v?i ?ó, nh?ng ng??i b? ti?u ???ng, x? gan, ng??i b? r?i lo?n ch?c n?ng ???ng ru?t… c?ng có th? b? ?nh h??ng x?u khi s? d?ng m?t ong.  ?ây chính là nh?ng tr??ng h?p không nên u?ng trà xanh pha m?t ong.

Nh?ng l?u ý không th? b? qua

Luu-y-khong-the-bo-qua-khi-su-dung-hon-hop-tra-xanh,-mat-ong-2-a270d

– Không u?ng ngay sau b?a ?n: Do trà xanh có ch?a hàm l??ng l?n tanin nên n?u b?n u?ng ngay sau khi ?n, ch?t này có th? k?t h?p v?i s?t và protein trong th?c ?n, làm gi?m kh? n?ng h?p thu dinh d??ng c?a c? th?.

– Không u?ng lúc ?ói: U?ng trà xanh trong lúc ?ói s? khi?n b?n r?i vào tình tr?ng c?n cào, nôn nao, khó ch?u, hoa m?t, chóng m?t…

– Không s? d?ng khi u?ng thu?c: Các ch?t trong trà xanh nh? tanin, caffeine có th? làm gi?m, th?m chí gây ph?n tác d?ng c?a thu?c.

– Không s? d?ng trà xanh ?? qua ?êm: Khi ?? qua ?êm, m?t s? vitamin trong trà xanh s? b? phân h?y, gây ?nh h??ng không t?t cho s?c kh?e.

– Ch? nên s? d?ng m?t l??ng nh? m?t ong: Thông th??ng, các b?n ch? nên pha 1 – 2 mu?ng nh? m?t ong cho m?i c?c trà xanh. Vi?c s? d?ng quá nhi?u m?t ong s? không mang l?i hi?u qu?, th?m chí còn có th? gây ph?n tác d?ng.

Ngu?n: s?u t?m

Trả lời