CategoriesTrà & ?m Th?c

M?i thâm duyên c?a trà và ph?t giáo

B??c ??u nhìn trên t?ng th? ta s? th?y ???c vài nét v? m?i t??ng ??ng t? nhiên gi?a Trà và thi?n ph?t ??ng th?i ?i sâu và ??t trà trong qu? ??o c?a thi?n ph?t ?? nhìn nh?n tìm hi?u v? trà trong ??i s?ng th? t?c, ??ng th?i c?ng th?y ???c m?i giao thoa gi?a v?n hoá th? t?c và v?n hoá ph?t giáo.

Nhìn khái quát, m?t ?i?u h?t s?c thú v?, Ph?t giáo là m?t tôn giáo, tri?t h?c không nh?ng có l?ch s? xu?t x? lâu ??i mà còn có ngu?n s?c s?ng mãnh li?t nh?t trên th? gi?i  hi?n nay, có s?c lan to? và k?t tinh thu?c lo?i m?nh nh?t và có s?c hút, s?c c?m hoá và s?c quy t? v? ??i nh?t, thì Trà là ?i t? m?t lo?i d??c li?u cho ??n khi tr? thành m?t lo?i th?c u?ng tr? thành ??c tr?ng trong n?n v?n hoá n?i ti?ng th?i ???ng, T?ng và Vi?t Nam ??u th?i k? ??c l?p cho ??n hi?n nay. C?ng nh? Thi?n Ph?t trà có l?ch s? ra ??i t? nhi?u nghìn n?m tr??c, có s?c s?ng lâu b?n nh?t, có s?c lan to? và có s?c c?m hoá ng??i th??ng th?c mãnh li?t nh?t và ngày nay c?ng nh? Thi?n ph?t tr? thành m?t th? th?c u?ng cao c?p trên toàn th? gi?i.

8

Ph?t giáo sinh ra trên ??t ?n ??, sau ?ó lan to? ra toàn khu v?c ?ông Nam châu Á, Trung Qu?c, Nh?t B?n….?i?u ?áng nói nh?t là khi Ph?t giáo hôn ph?i v?i v?n hoá Trung Hoa, c? th? là tri?t h?c Lão Trang, t?o ra m?t th? ??c ph?m ph?t giáo là : Thi?n h?c. Thi?n h?c là m?t d??c tâm ngày nay trên th? gi?i, có tác d?ng an t?nh tinh th?n, gi?i b? c?ng th?ng, tu luy?n ??c ??o ??a ng??i ta tr? v? v?i th? gi?i tinh th?n thanh t?nh, hoà ??ng vào gi?i t? nhiên. ? Trung Hoa có nhi?u lo?i trà: ô Long Trà, Thi?t Quan âm trà, Trà Long T?nh , trong ?ó n?i ti?ng nh?t là trà Long T?nh ? Tri?t Giang, Tô Châu, Hàng Châu Trung Qu?c. ? Vi?t Nam n?i ti?ng nh?t là Trà Tân c??ng Thái Nguyên. Khi Trà v??t qua các ?? u?ng khác, tr? thành m?t th? v?n hoá cao c?p, mang tính th??ng th?c cao nó ?i vào r?t sâu trong các l?nh v?c khác nhau c?a ??i s?ng và ngh? thu?t. ?i?u ?áng nói nh?t ? ?ây là khi Trà ?i vào ??i s?ng c?a v?n nhân s? phu, nó tr? thành ?? tài, m?t ??i t??ng th?m m? trong th? v?n c?a nhà th? Trung Qu?c và Vi?t Nam. Trà tr? thành m?t th? ngh? thu?t nó thúc ??y g?m s? Trung Qu?c phát tri?n, cung c?p cho g?m s? Trung Qu?c nh?ng s? sáng t?o và tìm tòi h?t s?c ??c ?áo, ??c bi?t g?m s? ??i T?ng ?? l?i nhi?u s?n ph?m ??c ?áo liên quan ??n Trà. C?ng vì ??n ph?c v? và nh?m ??t ??n th??ng trà hoàn h?o, ng??i Trung Qu?c ?ã tìm ra nh?ng lo?i hình thù ?m ??t và ??c bi?t nh?ng lo?i ??t ??c bi?t ?? pha trà. ? Vi?t Nam thì có ?m bát tràng tr? danh n?i ti?ng g?n xa, mang ??n cho ng??i dùng m?t h??ng v? ??m ch?t trà Vi?t

T? khi Ph?t giáo vào Trung Qu?c, k?t h?p v?i tri?t h?c Lão Trang, Trà cùng t??ng b??c bén duyên cùng nhà chùa. T? th?c u?ng ngoài th? t?c, Trà tr? thành m?t th?c u?ng mang nhi?u s?c màu c?a nhà chùa. T? ?ây Trà v?a là m?t th?c u?ng v?a là m?t nghi th?c trong ph?t giáo v?a tr? thành m?t ý v?, m?t cách gi?i trong ph?t giáo.

 

 

Trả lời