CategoriesChưa phân loại

Mua trà Thái Nguyên ? thành ph? H? Chính Minh

Trà Thái Nguyên t? lâu ?ã n?i ti?ng là “?? nh?t danh trà” c?a Vi?t Nam. Do ???c thiên nhiên ban t?ng nh?ng ?i?u ki?n thu?n l?i v? ?? cao, ch?t ??t và th?i ti?t; k?t h?p v?i tay ngh? làm trà tài hoa và ???c truy?n t? ??i này sang ??i khác c?a nh?ng ngh? nhân n?i ?ây nên trà thái nguyên luôn có ch?t l??ng t?t nh?t và h??ng v? ??c ?áo riêng. Mua trà Thái Nguyên ? thành ph? H? Chí Minh thì nên mua ? ?âu?

Trên th? tr??ng hi?n nay trôi n?i r?t nhi?u lo?i trà, nh?ng v?n ?? tên trà xanh Thái Nguyên ?? có th? bán ch?y. ?a s? nh?ng lo?i trà này là trà không rõ ngu?n g?c, ho?c trà “d?t, t?c là trà kém chat l??ng, th?m chí ??c h?i. Th?t không may càng ngày, t? l? nh?ng lo?i trà nh? th? này ngày càng t?ng khi?n cho không ít ng??i tiêu dùng “ti?n m?t t?t mang”.

5678

??n v?i chúng tôi, các s?n ph?m trà Thái Nguyên c?a M?C TRÀ ??u ???c hái th?ng b?ng tay t? nh?ng v??n trà c?a chúng tôi ? các vùng trà ngon b?c nh?t c?a Thái Nguyên nh? Tân C??ng, La B?ng và Hoàng Nông. Trà sau khi hái ??u ???c ch? bi?n hoàn toàn b?ng ph??ng pháp th? công truy?n th?ng nh?ng v?n ??m b?o v? sinh an toàn th?c ph?m do chúng tôi tr?ng trà theo mô hình trà s?ch VietGAP, c? s? s?n xu?t ???c ch?ng nh?n v? sinh an toàn th?c ph?m và các s?n ph?m trà ??u ???c ki?m nghi?m là không có b?t k? hoá ch?t ??c h?i nào.

Hãy liên h? v?i chúng tôi ngay hôm nay ?? ???c t? v?n và gi?i ?áp m?i th?c m?c 08.66803080 | 0908808272

Trả lời