CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Ngh? thu?t th??ng trà c?a các n??c

Trà ??o Nh?t B?n:

V?i ng??i Nh?t, trà ??o là m?t hình th?c u?ng trà ?? gi?i trí trong m?t b?u không gian t?nh l?ng, nh?m m?c ?ích h??ng ??n s? th? giãn tinh th?n và s? hòa h?p v?i thiên nhiên. Các bu?i trà ??o th??ng di?n ra v?i nh?ng nghi th?c c?u k? v?i nh?ng qui ??nh nghiêm kh?c nh?ng h?t s?c tinh t?.

V?i m?t b? d?ng c? pha trà r?t ??c bi?t, tinh x?o, ch? nhà bi?u di?n các b??c pha trà v?i nh?ng c? ch? t? m?, khéo léo và nhanh nh?n. Tr??c h?t b?t trà ???c cho vào bát s? v?i m?t l??ng chu?n nh?t ??nh (kho?ng n?a mu?ng cà phê). Sau ?ó ch? nhà rót n??c sôi vào t?ng bát m?t r?i dùng m?t d?ng c? nh? b?ng tre ?ánh nh? cho ??n khi trà s?i b?t r?i cung kính mang ??n cho t?ng ng??i khách.

nt1

Cách th?c u?ng trà c?a khách c?ng ???c quy ??nh nghiêm ng?t. Tr??c khi u?ng, khách ?? hai tay xu?ng sàn nhà, cúi ??u chào m?i ng??i, r?i cung kính nâng bát trà lên, xoay bát ba l?n theo h??ng kim ??ng h?, sau ?ó t? t? u?ng. Khi u?ng xong, khách xoay bát theo h??ng ng??c l?i v? ch? c?, r?i l?i nh? nhàng ??t bát xu?ng. Nh?ng bu?i trà ??o làm cho con ng??i quên ?i nh?ng nh?c nh?n th??ng nh?t, tâm h?n tr? nên thanh thoát.

Ngh? thu?t u?ng trà c?a Trung Hoa:

N?u có d?p ?i du l?ch Trung Qu?c, b?n s? ???c th??ng th?c ngh? thu?t u?ng trà c?a ng??i Trung Hoa t?i m?t s? quán trà n?i ti?ng ? B?c Kinh.

1283827671neukocotra

B??c ??u, ch? quán, nh?ng cô gái tr? xinh ??p trong trang ph?c truy?n th?ng s? h? h?i chào khách r?i gi?i thi?u s? qua xu?t x?, lai l?ch, cách ch?m sóc, ch? bi?n, cách nh?n bi?t ch?t l??ng các l?ai trà: trà long t?nh, trà ng?t, trà sinh thái, trà ô long, trà tam th?t, trà hoa cúc…M?i l?ai m?t h??ng th?m, tinh ch?t, mùi v? khác nhau. Theo l?i gi?i thi?u thì trà nào c?ng có công d?ng ch?a b?nh, b?i b? s?c kh?e, kéo dài tu?i th?, tr? mãi không già v.v…

Trong khi m?t cô gái gi?i thi?u v? trà thì hai cô khác súc ?m, tráng chén, ch?n chè…M?i ??ng tác ??u r?t chính xác, khéo léo và uy?n chuy?n nh? múa. Có l? vì th? mà ly trà có v? ??m ?à h??ng v?, ng?t ngào tinh khi?t h?n ch?ng ?

U?ng trà ? Nga:

Trà là th?c u?ng ???c yêu thích c?a ??t n??c này. Là m?t x? l?nh nên ng??i Nga không u?ng trà ki?u nhâm nhi nh? ng??i châu Á. H?u nh? gia ?ình Nga nào c?ng có ?m “Xamova”(?m t? n?u). Nh? th?, n??c trà lúc nào c?ng nóng.

Ng??i Nga th??ng u?ng trà ?en (h??ng v? g?n gi?ng nh? trà Lípton), trong nh?ng cái ly th?t to (kh?ang 100 – 200 ml), v?i ???ng ho?c v?i k?o. Có nhi?u ng??i v?a u?ng trà v?a c?n nh?ng mi?ng ???ng hay m?t th? k?o nào ?ó. Trà ?en th??ng u?ng v?i chanh. L?ai chanh màu vàng, to b?ng n?m tay, không chua l?m và r?t th?m. Nh?ng mùa ?ông Nga bu?t giá, th?t tuy?t v?i khi ng?i quanh ?m Xamova, nh?m nháp nh?ng ly trà ?en nóng h?i, nhìn nh?ng bông tuy?t r?i tr?ng xóa bên ngoài c?a s? …

f9009f60f981d176c23d15fa4a4722a0-4b8db

U?ng trà theo ki?u ?n ??:

Có l?n, m?t anh b?n ng??i ?n ?? ?ã bi?u di?n cách th?c u?ng trà c?a dân t?c mình. Anh ta n?u m?t bình n??c sôi, cho vào ??y m?t ít trà ?en. ??i vài phút cho trà th?m, anh ta cho vào bình ?ó kh?ang 1/3 h?p s?a ??c. Sau khi qu?y ??u cái h?n h?p ?ó, anh ta nh?c xu?ng. Trong khi tôi tròn m?t nhìn thì anh ta nh?p m?t h?p, xúyt xoa: “Ngon quá !”. Tôi g?t gù “Có th? !”. B?i ngon hay d? là tùy thu?c kh?u v? t?ng ng??i!

Trà ??o Vi?t Nam:
D?o này, ? nhi?u thành ph? ?ã xu?t hi?n các quán trà sang tr?ng ???c b? trí theo phong cách Nh?t B?n nên vi?c th??ng th?c trà t?i ?ây c?ng ???c g?i là trà ??o. ? ?ây có nhi?u l?ai trà v?i ?? th? tên g?i hoa m?. Ví d? nh? trà V?ng nguy?t là trà ??p hoa lài, trà T?nh tâm ??p hoa sen, trà Long t?nh là các l?ai trà búp non, trà Cung ?ình là trà m?n, thêm m?t s? v? thu?c b?c khác nh? du t?, cát c?n, cam th?o, long nhãn, táo tàu …

nt2

?i?u h?p d?n ? nh?ng quán trà Cung ?ình này là m?t không gian t?nh l?ng v?i cách b? trí g?n g?i v?i thiên nhiên. Nh?ng l?i mòn lát g?ch yên t?nh t?o cho khách c?m giác thanh bình yên ?. Nh?ng g?c cây c? th? tr?m t?, t??ng tr?ng cho s? tr??ng th?. Vài cây tre th?ng ??ng th? hi?n cho s?c m?nh và chí ti?n th?. M?t h? n??c nho nh? v?i hòn non b?, c?u treo, thác n??c, bi?u tr?ng cho ti?n tài và c?a c?i…

Các quán trà ??o ho?c trà Cung ?ình th??ng có nh?ng phòng nh? riêng bi?t, yên t?nh và kín ?áo. M?i phòng ???c thi?t k?, bài trí khác nhau nh?ng ??u trang nhã và l?ch s?, v?i nh?ng b?c tranh t?nh v?t, nh?ng ki?u s?p ??t ngh? thu?t và nh?ng l? hoa t??i.. Khách ng?i trên nh?ng chi?c g?i bông quanh cái bàn th?p ho?c trên nh?ng chi?c chi?u hoa.

Các cô ti?p viên trong nh?ng b? trang ph?c c? x?a b?ng lên nh?ng b? ?? trà gi? c? v?i ??y ?? các “d?ng c?” chuyên d?ng: B? ?m chén màu gan gà, khay g?, que ??o trà, ??a g?p, h?p ??ng ???ng phèn, phích n??c sôi …V?a tráng ly, ??o ?m, pha trà…cô gái v?a gi?i thi?u v? xu?t x?, công d?ng, cách th?c pha c?a t?ng l?ai trà.

nt3

V?i m?t ?m trà 15- 20 ngàn ??ng, khách có th? v?a nhâm nhi v? trà, v?a ?àm ??o ?? th? chuy?n trên tr?i d??i bi?n v?i th?i gian bao nhiêu tùy thích. Trong chén trà cung ?ình nh? xíu xiu ?y có ??n m?y th? mùi v? khác nhau: V? chát c?a trà, mùi th?m c?a cam th?o, v? ng?t d?u c?a táo tàu, v? ng?t mát c?a ???ng phèn…Nh?p m?t h?p trà, chép chép mi?ng, t?n h??ng và phân ??nh t?ng l?ai h??ng v?. Th?nh tho?ng, dùng que g?p g?p m?t mi?ng long nhãn hay qu? táo tàu, ??a lên mi?ng nh?m nháp…
Ch? th? thôi c?ng ?? tr? l?i cho tâm h?n s? bình yên v?n tr? nên hi?m hoi trong cu?c s?ng b? b?n này…

Ngu?n: s?u t?m

Trả lời