CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Nh?ng ??i chè xanh m??t ? mi?n b?c

Nh?ng ??i chè ? m?t s? t?nh phía b?c có không gian tr?i dài v?i màu xanh m??t mát, quy?n r? ??n l? khi?n b?n nh? quên h?t m?t m?i c?a cu?c s?ng khi ghé th?m.

Vào mùa ch? bi?n chè, kh?p n?i ? Thái Nguyên, Yên Bái… ngào ng?t h??ng th?m chè lá, chè búp sao.

??i chè Phú Th?

Du khách ??n vùng ??t T?, ngoài tham quan nh?ng di tích l?ch s?, khi qua các huy?n ?oan Hùng, Thanh Ba, H? Hòa, C?m Khê, Phù Ninh s? không th? nào quên hình ?nh nh?ng ??i chè xanh m?n m?n. V?i di?n tích tr?ng trên 12.000 ha, t? xa, du khách s? nhìn th?y nh?ng ??i chè trông nh? nh?ng mâm xôi t?ng t?ng l?p l?p ngút ngàn t?o nên c?nh quan thiên nhiên k? thú.

chephutho-1801-1401184262

Nh?p nhô trên nh?ng n??ng chè, nh?ng cô gái mi?n trung du trong nh?ng chi?c nón lá tr?ng, tay tho?n tho?t hái búp chè, mi?ng luôn t??i c??i trò chuy?n v?i nhau t?o nên m?t b?c tranh ??ng quê th?t thanh bình. Thú v? nh?t là khi b?n ???c nhâm nhi m?t tách trà ??m ?à, c?m giác m?t chút ??ng nh? r?i sau ?ó lan t?a v? ng?t ngào, th?m ngát, ng?i ng?m c?nh ??p n?i thôn dã, c?m nh?n cu?c s?ng th?t bình yên.

??i chè M?c Châu, S?n La

Lên M?c Châu vào b?t c? mùa nào trong n?m, du khách c?ng s? b? cu?n hút b?i nh?ng ??i chè xanh m??t mát, vòng vèo ôm c? m?nh ??t cao nguyên. ? M?c Châu nh?ng n??ng chè ?ã tr? thành ?i?m ch?p ?nh cho các b?n tr?, nh?ng c?p ?ôi s?p c??i…

Chè ???c tr?ng nhi?u nh?t là ? th? tr?n nông tr??ng M?c Châu, v?i nh?ng ??i chè ? Tân L?p, C? ??, ? ???ng ?i vào Ng? ??ng B?n Ôn hay ngay c? bên c?nh con ???ng chính ? gi?a th? tr?n th?o nguyên này. Du khách s? không kh?i ng? ngàng tr??c nh?ng n??ng chè m?m m?i, u?n l??n trên các qu? ??i. C?m giác ??ng gi?a ??i chè, t?n h??ng không khí trong lành v?i mùi th?m ngan ngát c?a lá chè s? khi?n b?n c?m th?y th? thái sau nh?ng lo toan, t?t b?t c?a cu?c s?ng th??ng ngày.

Moc-Chau1-7277-1401184263

N?u mu?n ng?m nh?ng bông hoa chè tr?ng mu?t, b?n hãy ??n ?ây vào tháng 12. L?n trong nh?ng v?t lá xanh m?n m?n là nh?ng búp chè tr?ng nõn nà, thu hút hàng tr?m con ong, b??m r?c r? t?o nên m?t b?c tranh thiên nhiên th? m?ng.

??i chè Su?i Giàng, Yên Bái

Nói ??n Yên Bái, ng??i ta không th? không nh?c ??n lo?i chè Shan Tuy?t, m?t trong 6 gi?ng chè n?i ti?ng v?i v? th?m, u?ng xong có v? ng?t nh? nhàng, thanh khi?t mà không ph?i n?i nào c?ng tr?ng ???c. Do l?i th? v? ??a lý n?m ? ?? cao g?n 1.400 mét so v?i m?c n??c bi?n, khí h?u n?i ?ây l?nh nên v? chè ? ?ây có s? ??c ?áo, khác bi?t.

suoigiang-7752-1401184264

Du khách ??n Su?i Giàng s? ???c chiêm ng??ng c?nh thiên nhiên hoang s? su?t b?n mùa b?ng b?nh trong mây v?i nh?ng cây chè c? th? hàng tr?m n?m tu?i. Gi?ng chè Shan Tuy?t càng già, thân càng tr?ng m?c, t?o hình u?n l??n xù xì, lá càng xanh ng?t m?t v? ??p t? nhiên. Ngoài ng?m nh?ng n??ng chè xanh m??t, du khách c?ng ???c nghe ti?ng sáo, ti?ng khèn c?a các chàng trai cô gái réo r?t g?i b?n gi?a không gian bát ngát c?a núi r?ng.

Vào mùa ch? bi?n chè, kh?p n?i th?m mùi chè lá, chè búp ???c sao chín v?i nh?a chè th?m chan chát, quy?n r?. Nhi?u gia ?ình ng??i Mông ? ?ây r?t hi?u khách. B?n s? ???c m?i nh?ng ?m trà ngon do chính tay h? ch? bi?n. Th??ng th?c m?t tách trà th?m, u?ng xong r?i d? âm c?a th? h??ng r?ng s?c núi ?y v?n c? qu?n quýt n?i ??u l??i.

??i chè Tân C??ng, Thái Nguyên

Cách Hà N?i g?n 100 km, ?ã t? lâu nh?ng ??i chè ? Tân C??ng, Thái Nguyên là ??a ?i?m thu hút các b?n tr? ?i dã ngo?i, ch?p ?nh vào nh?ng ngày cu?i tu?n.

Tancuong1-6518-1401184265

Nh?ng ??i chè xanh m??t khi?n khung c?nh n?i ?ây càng thêm th? m?ng. Du khách s? ???c t?n h??ng không gian trong lành, th??ng th?c nh?ng tách trà v?i màu n??c xanh, h??ng v? th?m t? nhiên, có v? chát d?u khi m?i u?ng, nh?ng sau th?y v? ng?t l?ng sâu khi?n cho ai m?i nh?p môi c?ng s? mê m?n, không th? nào quên ???c.

Ngu?n: s?u t?m

Trả lời