CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Nh?ng món trà “b?t h?” th?ng tr? gi?i tr?

Trà không ??n gi?n là trà. Trà là m?t th?c u?ng vô cùng t?t cho s?c kh?e con ng??i. Và vi?c th??ng trà không ph?i ch? có m?t cách là pha lên u?ng mà t? trà ng??i ta có th? t?o vô vàn nh?ng th?c u?ng khác nhau.

Ph?n l?n gi?i tr? ngày nay th??ng có xu h??ng thay ??i theo phong cách n??c ngoài, ch?n nh?ng th?c u?ng nhanh, g?n, d? ki?m… M?c dù gi?i tr? quan ni?m r?ng, trà ch? dành cho b? ph?n nh?ng ng??i cao tu?i. Tuy nhiên trên th?c t? cho th?y r?ng, gi?i tr? v?n r?t chu?ng trà, ch? khác là không ph?i hình th?c trà truy?n th?ng c?a ng??i Vi?t mà là nh?ng th?c u?ng ?ã ???c ch? bi?n theo m?t công th?c khác, pha s?n,… cho phù h?p v?i ??c tính, s? thích, phong cách và n?p s?ng c?a gi?i tr?. ?i?m danh qua các lo?i trà ?ang làm bão trong gi?i tr? hi?n nay d? nh?n th?y ?ó chính là trà s?a, trà chanh “chém gió” và trà Matcha. Nh?ng lo?i trà ?ã xu?t hi?n t? lâu nh?ng ch?a bao gi? l?i th?i và t?o nên c?n s?t trong gi?i tr? ngày nay.

Trà s?a

Phong trào trà s?a hình nh? không bao gi? chìm ??i v?i các b?n tu?i teen, là th?c u?ng ?a thích và quen thu?c c?a h?u h?t nh?ng ng??i tr? tu?i. ?úng nh? tên g?i, trà s?a s? h?u h??ng v? ng?t ngào, v?a l? mà l?i v?a quen, màu s?c c?ng c?c ?áng yêu và t?o c?m h?ng.

 tra-sua

Th?c u?ng trà s?a “th?ng l?nh” b?ng x?p h?ng to-drink-list c?a gi?i tr?

Ng??i ta v?n quen dùng trà s?a k?t h?p v?i trân châu và nh?ng h??ng v? ???c pha cùng, th?t s? th?y ???c s? ?a d?ng vô cùng c?a th?c u?ng ??n gi?n mà quy?n r? này. T? nh?ng h??ng v? trái cây nh? dâu, táo xanh, chanh dây, xoài, chanh, d?a h?u, nho, v?i, ?ào, d?a,… cho ??n nh?ng sáng t?o ??c ?áo nh? bánh pudding, mocha, mè, h?nh nhân, g?ng, hoa h?ng, caramel,… Trà trân châu ?? ng??i u?ng t? ch? bi?n nên th?c u?ng c?a riêng mình. M?i h??ng v? ph?n ánh m?t cách c?m nh?n ?m th?c r?t riêng, t?o nên s? phong phú cho c? th?c u?ng và ng??i th??ng th?c.

Trà chanh

T? t?p trà chanh chém gió là m?t trong nh?ng thú vui yêu thích c?a teen. Trà chanh có r?t nhi?u công d?ng trong vi?c thanh nhi?t gi?i ??c cho c? th?. Mùa ?ông u?ng trà nóng, mùa hè u?ng trà ?á mát l?nh ??u r?t có l?i cho s?c kh?e.

V?i cái nóng oi ? nh?ng ngày ??u hè thì d??ng nh? “trà chanh chém gió? là n?i t? t?p lý t??ng c?a gi?i tr?. Nh?ng bu?i t?i ??u mùa nóng, các t? ?i?m trà chanh chen chúc ng??i ng??i. T?i các quán trà chanh, khách hàng không ch? là h?c sinh, sinh viên mà còn có ng??i ?i làm, các gia ?ình nh? và c? ng??i n?i ti?ng.

V? chua chua, d?u mát c?a chanh c?ng v?i v? thanh thanh, có chút chát nh? n?i ??u l??i c?a trà ?ã t?o thành m?t “c?n s?t ?? u?ng” th?c s? c?a gi?i tr? và ch?a bao gi? “gi?m nhi?t”.

trà chanh - c?n s?t ?? u?ng ch?a bao gi? gi?m nhi?t
trà chanh – c?n s?t ?? u?ng ch?a bao gi? gi?m nhi?t

 

Trà Matcha

Matcha xu?t phát t? Nh?t b?n, chính vì nh?ng công d?ng c?a trà xanh ??i v?i s?c kh?e con ng??i mà ?? ?n và th?c u?ng làm t? trà xanh ?ang r?t ???c ?a chu?ng, không nh?ng gi?i tr? mà ng??i trung niên c?ng r?t thích ?? u?ng này.

Matcha nghe có v? xa l?, nh?ng th?c ch?t ?ó là tên khoa h?c c?a v? trà xanh. T? h??ng v? trà xanh này, có vô vàn món u?ng khác ???c ra ??i nh? vào óc sáng t?o tài ba và kh? n?ng ?m th?c tài tình c?a nh?ng ng??i th??ng th?c. Trà xanh s? h?u nh?ng l?i ích hi?n nhiên ai c?ng bi?t: t?t cho s?c kh?e, nhi?u công d?ng làm ??p, v? ng?t d?u thanh mát. Màu xanh ??c tr?ng và b?t m?t c?ng là m?t ?i?m thu hút c?a các món trà v? matcha.

 Matcha-Latte

Matcha trà xanh

Trà matcha ?á xay, matcha kem t??i, ?á bào hay matcha ki?u Nh?t B?n… nh?ng “??c s?n” này làm mê m?t bi?t bao ng??i tr?. Và d? nhiên, dù ?ã xu?t hi?n nhi?u n?m nh?ng matcha c?ng ch?a bao gi? là “h?t th?i” trong m?t ng??i th??ng th?c.

Trả lời