CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Nh?ng món trà “b?t h?” th?ng tr? gi?i tr?

Trà s?a, trà chanh hay matcha… là nh?ng th? ?? u?ng ch?a bao gi? “l?i m?t” trong m?t gi?i tr? Vi?t ngày nay.

Trong nh?ng n?m g?n ?ây, nh?ng th?c u?ng quen thu?c nh? trà, chè, sinh t?… ?ã t?o nên danh sách nh?ng món ?n ch?i “b?t h?” th?ng tr? gi?i tr?. B?n b?n r?n v?i công vi?c? B?n r?nh r?i th??ng la cà quán xá? K? c? thu?c tuýp ng??i ch? quen order ?? ?n qua internet… thì ch?c h?n ai c?ng t?ng “n?m” qua trà chanh, trà s?a, matcha… và nh? mãi d? v? c?a chúng.

Trà và nh?ng th?c u?ng t? lo?i lá th?n k? này luôn t?o ra m?t ngu?n n?ng l??ng tràn tr?. Không nh?ng th?, v?i trà, ng??i ta có th? tho?i mái k?t h?p, mix ?? u?ng theo ý thích và s? sáng t?o c?a mình. Vi?c th??ng th?c nh?ng món trà này c?ng giúp t?o ra c?m h?ng không ng?, và r?t phù h?p v?i nh?ng ng??i tr? tu?i hi?n nay. Hãy cùng ?i?m l?i nh?ng món ?? u?ng “b?t h?” th?ng tr? gi?i tr? nhé!

Trà s?a

“Trà s?a” không ch? là th?c u?ng ?a thích c?a nh?ng h?c sinh c?p 2, c?p 3 mà còn là món u?ng quen thu?c c?a h?u h?t nh?ng ng??i tr? tu?i. ?úng nh? tên g?i, trà s?a s? h?u h??ng v? ng?t ngào, v?a l? mà l?i v?a quen, màu s?c c?ng c?c ?áng yêu và t?o c?m h?ng. Th?c u?ng k?t h?p gi?a “trà” và “s?a” này luôn “th?ng l?nh” b?ng x?p h?ng to-drink-list c?a tu?i teen nói riêng và gi?i tr? nói chung trong hàng ch?c n?m tr? l?i ?ây.

img20140920012337521

img20140920012337725

Ng??i ta v?n quen dùng trà s?a k?t h?p v?i trân châu, trà s?a trân châu tr? thành món u?ng “truy?n th?ng” c?a bi?t bao th? h? h?c trò m?i khi tan tr??ng. Có hàng ch?c mùi v? ?? các “th??ng ??” có th? l?a ch?n. G?n ?ây, tr??c nh?ng tin không m?y tích c?c v? s? an toàn c?a trân châu và các nguyên li?u xu?t x? không rõ ràng, các b?n tr? ?ang có xu h??ng t? pha ch? trà s?a t?i nhà. M?t tách trà túi l?c, 1 chút s?a t??i, có khi thêm vài lát chanh, cam, qu? ho?c m?t chút b?t ca cao, cà phê, c?u k? h?n thì thêm pudding rau câu ho?c trân châu t? làm, phun thêm chút kem t??i và topping trên cùng. V?y là ch? trong 5 phút, b?n ?ã t? làm ???c m?t ly trà s?a th?t ?úng kh?u v? và an toàn, th?m chí còn h?ng kh?i h?n vì có thêm c? s? sáng t?o c?a chính mình trong ly trà n?a.

Trà chanh

Trà chanh ???c xem nh? m?t th?c u?ng “v?a hè” ??c tr?ng c?a gi?i tr? Hà N?i, và sau này ?ã lan r?ng ra kh?p các vùng mi?n khác trên c? n??c. ?úng nh? tên g?i c?a nó, trà chanh bao g?m “trà” và “chanh”. Nh?ng qua nh?ng công th?c pha ch? “bí m?t”, 2 h??ng v? t??ng ch?ng nh? ch?a-bao-gi?-có-s?-liên-quan này hòa quy?n và t?o ra m?t th?c u?ng ?ã khát t?i c?c ??.

img20140920012338365

 

img20140920012338521

V? chua chua, d?u mát c?a chanh c?ng v?i v? thanh thanh, có chút chát nh? n?i ??u l??i c?a trà ?ã t?o thành m?t “c?n s?t ?? u?ng” th?c s? c?a gi?i tr? và ch?a bao gi? “gi?m nhi?t”.

Cái “vui” n?a c?a món trà này là v?n hóa th??ng th?c. Vi?c “?i trà chanh” có l? ?ã g?n li?n v?i khái ni?m h?i ng? b?n bè, cùng nhau tám dóc nh?ng câu chuy?n “không ??u không cu?i” n?i v?a hè”. C?ng l?i h??ng ?ng phong trào DIY – do it yourself, nhi?u b?n tr? ?ã ki?m kha khá nh? m? 1 quán trà chanh nho nh?, vì công th?c “bi?n hóa” trà chanh th?c ch?t r?t ??n gi?n: ngâm 2 túi trà Lipton trong 40ml n??c sôi trong 3 phút, sau ?ó cho trà vào l?c cùng c?t chanh và 3 thìa ???ng, cu?i cùng cho thêm kho?ng 5 viên ?á. V?y là ch? trong kho?ng 3 phút, b?n ?ã s? h?u cho mình 1 ly trà chanh c?c h?p d?n.

Trà matcha

Matcha nghe có v? xa l?, nh?ng th?c ch?t ?ó là tên khoa h?c c?a v? trà xanh. T? h??ng v? trà xanh này, có vô vàn món u?ng khác ???c ra ??i nh? vào óc sáng t?o tài ba và kh? n?ng ?m th?c tài tình c?a nh?ng ng??i th??ng th?c. Trà xanh s? h?u nh?ng l?i ích hi?n nhiên ai c?ng bi?t: t?t cho s?c kh?e, nhi?u công d?ng làm ??p, v? ng?t d?u thanh mát. Màu xanh ??c tr?ng và b?t m?t c?ng là m?t ?i?m thu hút c?a các món trà v? matcha.

img20140920012338646

 

img20140920012338834

Trà matcha ?á xay, matcha kem t??i, ?á bào hay matcha ki?u Nh?t B?n… nh?ng “??c s?n” này làm mê m?t bi?t bao ng??i tr?. Và d? nhiên, dù ?ã xu?t hi?n nhi?u n?m nh?ng matcha c?ng ch?a bao gi? là “h?t th?i” trong m?t ng??i th??ng th?c c?.

Có th? th?y r?ng, t?ng lo?i ?? u?ng này phù h?p v?i các th?i ?i?m khác nhau trong tuy nhiên, chúng ??u có ít nhi?u liên quan ??n nguyên li?u c? b?n: trà. Hãy cùng ch?n cho mình m?t lo?i h?p kh?u v? và có l?i cho s?c kh?e ?? kh?i ??u ngày m?i nhé.

Ngu?n: s?u t?m

 

Trả lời