CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

S? tích trà Tân C??ng

Trà thái nguyên chia s? s? tích trà Tân C??ng
Chuy?n x?a k? r?ng, có ?ôi trái gái yêu nhau tha thi?t, th?y chung, nh?ng vì chàng trai quá nghèo nên không ???c s? ch?p thu?n c?a cha m? cô gái v?n là m?t gia ?ình quan lang giàu có.

ho-nui-coc-300x207

M?i s? ng?n c?n, c?m ?oán c?ng ch? khi?n ?ôi trai gái thêm quy?t tâm mong ngóng ch? ??i nhau. Ti?ng sáo c?a chàng C?c không còn v?ng ??n nàng Công. N??c m?t nàng Công ch? mình nàng Công bi?t. Nh? th??ng tuy?t v?ng, chàng C?c héo hon mà ch?t. Tr?i ??t c?m th??ng hóa chàng thành m?t qu? núi s?ng s?ng gi?a tr?i. Su?t b?n mùa, gió man mác trong cây lá nh? ti?ng sáo xa x?m v?ng v?. Còn nàng Công, trong bu?ng giam nh? th??ng chàng C?c khôn nguôi. Nàng khóc ngày khóc ?êm. Cho ??n m?t ngày kia c? t?m thân nàng c?ng hóa thành n??c m?t. Nh?ng gi?t n??c m?t yêu th??ng th?y chung qua n?m tháng th?m sâu vào ??t, ch?y thành dòng theo v?t n?t tìm v? núi C?c. M?i n?m khi mùa hè ??n, trên núi C?c và ?ôi b? sông Công n? ??y loài hoa sim tím, nh? th?m nh?c thiên di?m tình thu? ?y. Nàng Công qu?n mình ?au ??n, u?t h?n khao khát. ?ó là nh?ng ngày m?a l?, n??c sông Công dâng ào ?t ?? g?n núi C?c h?n.

–> ?m chén bát tràng

–> chè thái nguyên

Các c? già k? l?i v?i h?u th? r?ng, n??c m?t nàng Công th?m vào r? cây chè mà t?o nên v? ng?t c? l?u luy?n, ngân nga, ?? ng??i ta nh?p chén trà m?t l?n r?i nh? mãi mà ch?ng bi?t vì sao.

S?u t?m: D? Phong

 

Trả lời