CategoriesChưa phân loại

T?ng quà gì cho ng??i n??c ngoài

N?u b?n b?n kho?n nên t?ng quà gì cho ng??i  thân, b?n bè n??c ngoài món quà gì th? hi?n s? quý m?n b?n dành cho h? hay mang tính ch?t l?u ni?m ho?c có ng??i thân ?i xa, t?ng cho h? món quà quê h??ng trên ??t khách.

qua-tang-5

B?n nên t?ng nh?ng món quà mang phong cách truy?n th?ng nh? nh?ng ?? th? công, nh?ng món quà mang nét làng ngh? truy?n th?ng, hay ??c s?n vùng mi?n,… ?ó là nh?ng món quà th? hi?n m?i quan h? t?t ??p thân thi?n c?a b?n dành cho h? và h?n h?t chính là ng??i Vi?t dành cho b?n bè qu?c t?.
??i v?i ng??i thân lâu ngày m?i v? n??c, th?m l?i ng??i thân này h?n h?t b?n hãy ?ón ti?p h? b?ng n? c??i và cái ôm n?ng th?m, nh?ng món quà mang b?n s?c ng??i Vi?t chính là ?i?u ý ngh?a nh?t mà b?n dành cho h?. Còn v?i nh?ng ng??i thân, ng??i b?n ph?i ?i công tác xa, du h?c thì nh?ng món quà quê h??ng c?ng không th? thi?u, ?? nh?c nh? nh? nhàng v? c?i ngu?n, v? nh?ng v? ??p ??t n??c mà h? ?ã g?n bó hay chính là l?i ??ng viên m?i khi nh? nhà, nh? quê h??ng.

qua-tang-4

??i v?i nh?ng ng??i thân, b?n bè ?i n??c ngoài, nh?ng món quà mang ??m b?n ch?t quê h??ng chính là món quà ý ngh?a cho ng??i t?ng l?n ng??i nh?n. Có quá  nhi?u món quà mang ??m nét Vi?t Nam, mang ??m nét c?a t?ng vùng mi?n nên vi?c tìm m?t món quà nh? ý c?ng g?p chút khó kh?n. Hình ?nh nh?ng ??i chè bát ngát, xanh m??t t?n chân tr?i ?ã làm nao lòng bi?t bao tâm h?n du khách, hay nh?ng tách n??c trà ?m nóng th?m sâu trong v? giác làm ta luy?n ti?c,…. N??c trà là lo?i th?c u?ng ph? bi?n th? hai trên th? gi?i, ???c nhi?u ng??i ban t?ng cho danh “?? nh?t danh trà”  Trà Thái Nguyên ?ang d?n chinh ph?c nh?ng b?n bè qu?c t? yêu trà khi Vi?t Nam ??ng trong top n?m qu?c gia xu?t kh?u trà l?n nh?t th? gi?i. T?ng nh?ng gói trà quê h??ng ??n nh?ng ng??i b?n qu?c t?, ng??i thân, b?n bè xa quê không nh?ng mang hình ?nh ??p c?a ??t n??c ?i xa h?n mà còn bày t? ???c t?m lòng yêu m?n h? b?i nhi?u ng??i n??c ngoài r?t thích nh?ng món quà mang nét ??p truy?n th?ng c?a n??c b?n.

A 15760

Tâm M?c Trà –  c? s? chuyên cung c?p Trà Thái Nguyên chính g?c, nh?ng lá trà ???c ch? bi?n b?ng ph??ng pháp th? công, ???c k? th?a công th?c ch? bi?n c?a ng??i dân Thái Nguyên, ch?c ch?n s? mang l?i cho b?n nh?ng gói trà gi? tr?n h??ng v? Trà Thái Nguyên chính g?c. Tâm M?c Trà hân h?nh cùng b?n mang nh?ng món quà ý ngh?a ??n nh?ng ng??i thân, ng??i b?n n??c ngoài, góp ph?n làm ??p hình ?nh ng??i Vi?t trong m?t b?n bè qu?c t?.

Trả lời