CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Th??ng trà, ng?m hoa ngày T?t ? Hu?

“Ngày t?t, u?ng trà là m?t cách ?? giao hòa v?i tr?i ??t thiên nhiên vào ngày xuân m?i…”.

T?t là ngày h?i ??u Xuân, ng??i ng??i hân hoan vui m?ng chào ?ón bao ?i?u t?t ??p c?a n?m m?i s? ??n, là d?p ?? gia ?ình quây qu?n sum h?p m?ng th? ông bà, cha m?; anh em, con cái làm ?n ph??ng xa tr? v? ?oàn t? trong mái ?m th??ng yêu, là c? h?i tuy?t v?i cho b?n bè thân ái g?p m?t tâm tình, chúc nhau v?n s? nh? ý… Trong không khí thiêng liêng c?a ??t tr?i…, s? ?m cúng c?a m?i nhà… không th? nào thi?u mùi tr?m h??ng th?m ngát, s? t??i th?m s?c màu c?a hoa xuân và h??ng v? tao nhã c?a tách trà nghi ngút.

tra-cungdinh-Hue-cothe-con-cothem1so-loai-hoa-qua-la-khacnhau-tuyvi-trothanh-1lieuthuoc-bongduong(1)_nguonCinet

 

Ngày t?t  nhà nhà ??u tràn ng?p hoa t??i r?c r?, ng??i Hu? dâng hoa v?i ý nguy?n c?u mong an bình h?nh phúc cho con cháu trong n?m m?i. Trên bàn th?, hoa hu? tr?ng tinh khi?t ngát h??ng, c?m m?t nhành hoàng mai vào chi?c l? g?m ?? ? gian gi?a nhà, v?i ng??i Hu?, nh? th? là mùa Xuân ?m áp ?ã ??n! và ni?m vui càng ???c nhân lên khi trong cành mai vàng quý phái ?ó có ?óa 6 cánh, ?y là ?i?m may m?n c?a ch? nhân… Thêm n?a, ?âu ?ó trên bàn ti?p khách, góc h?c t?p, t? sách, bên th?m c?a s? và c? bàn ?n n?a… nào hoa cúc, hoa lan, hoa h?ng nhung, hoa c?m ch??ng… ?ang khoe s?c, v?i tâm h?n tinh t? và ??y th?m m? c?a các cô gái Hu? – Xuân v? – hoa n? r? kh?p nhà, nh? th? c?n nhà ??p h?n lên, sang tr?ng thêm b?i ph?n – d??ng nh? m?i s? v?t ??u ???c hóa thân thánh thi?n bên hoa lá xanh t??i m?n m?n… Ng??i Hu? v?n thích g?i g?m ni?m riêng trong ý ngh?a m?i loài hoa, vì th? qua các loài hoa và s?c màu c?a hoa ???c ch?ng bày – khách s? ?ón ??c ???c tâm ý c?a ch? nhân, có nhà h?n nhiên tr?m hoa khoe s?c, có nhà ý t? ch? duy m?t loài hoa, màu hoa…

Ngày nay, th?i bu?i hi?n ??i hóa, công nghi?p hóa… hoa c?ng ?i vào quy lu?t t? nhiên ?y, m?t s? ng??i Hu? ?ã có s? thích ch?i hoa khô, hoa nilông, hoa v?i… vào d?p T?t, ti?n l?i m?i b?, dùng ???c lâu mà v?n gi? nguyên s?c màu – lo?i hoa b?t ch?p th?i gian! V?i bàn tay tài hoa và s? sáng t?o tuy?t m?, con ng??i ?ã h?ng thú góp m?t v?i ??i v?i nh?ng bình hoa nilông, hoa v?i mà màu s?c và hình dáng làm cho ng??i ta l?m t??ng là hoa th?t, có khi còn ??p h?n! ch? ti?c là không t?a h??ng ?? làm ??m say lòng ng??i, d?u v?y v?n có kh? n?ng ?? cho bao ng??i “h?n xiêu phách l?c”. G?n ?ây, hoa khô l?i xu?t hi?n chi?m l?nh th? tr??ng và ???c gi?i tr? ?ón chào n?ng nhi?t, ?i?u d? hi?u là ngoài v? ??p ??c ?áo c?a hoa khô thì tâm lý chu?ng s? l? hóa, th? hi?u th?m m? ??i m?i c?a ng??i tiêu dùng, dù vô h??ng nh?ng l?i h?u tình, nên v?n vô cùng h?p d?n b?i ta có th? s? d?ng có hi?u qu? vào nh?ng d?p liên hoan, ti?c tùng… sau t?t.

Góp ph?n làm phong phú thêm cho hoa Xuân c?a Hu?, nh?ng n?m tr? l?i ?ây h? d?p T?t ??n xuân sang, hoa ?ào h?ng t??i c?a x? B?c ???c ??a vào Hu? khá nhi?u, bên c?nh cành hoàng mai sang tr?ng, hoa h?ng ?ào t??i t?n x?ng ?ôi, nhi?u ng??i thích ??i mode, ?ã ch?n hòa ?ào ch?i T?t, hòa Hà N?i trong c?n nhà Hu? xinh ??p duyên dáng!

Theo kinh nghi?m c?a ng??i sành ?i?u, ?? có hoa tuy?t ??p ch?ng t?t b?n nên ch?u khó c?t công tìm mua hoa ? th?i ?i?m hoa ch?a h?p m?t ? ch? hoa, ngh?a là ??n các vùng Kim Long, Nguy?t Bi?u, V? D? – n?i ng??i nông dân ?ang ch?m chút ??m tr?ng, nâng niu t?ng n?… tha h? s? ???c ch?n l?a. M?t ni?m vui nho nh? r?t r?n ràng c?a chi?u t?i cu?i n?m: nam thanh n? tú h?n hò nhau t?n h??ng chút th?i gian còn l?i ngày cu?i cùng c?a m?t n?m là g?n ??n phút giao th?a ?i mua hoa, lúc ?y tho?i mái, giá r? nh? bi?u không, khéo ch?n c?ng cành ??p, dù r?ng cái ??p ? ??i luôn vô giá.

Ngoài ra, ch?i cây ki?ng còn là m?t thú vui tao nhã c?a ng??i Hu? ?ón Xuân có l?i cây ki?ng có hoa, và lo?i cây ki?ng không hoa, lo?i nào c?ng có nh?ng v? ??p riêng cho ng??i th??ng ngo?n, ng??i ch?i cây ki?ng ph?i là nh?ng tâm h?n nh?y c?m và r?t tinh t? theo m?i phong cách quy?n r? ??c bi?t c?a nó.

nhavuon-AnHien-loivao_DNSG

Nhà v??n Hu?, mùa xuân v?n v?t sinh sôi, cây lá ?âm ch?i n?y l?c, tr?m hoa ?ua n?, góc v??n là hoa m?c lan, nguy?t qu? t?a h??ng d?u dàng, tr??c sân hoa th??c d??c, h?ng nhung, c?m ch??ng… màu s?c k? ?o, hoa v?n th? vàng r?c, hoa trang ?ài các… T?t ? Hu?, b?n s? ???c l?c gi?a v??n hoa… lâng lâng c?m giác phiêu b?ng ch?n thiên thai.

T?t là vui ch?i ?n u?ng mà trong v?n hóa ?m th?c thì ng??i ta th??ng nh?c ??n v?n hóa h??ng trà… ? Hu?, u?ng trà là nét ??p v?n hóa truy?n th?ng trong ngày T?t c? truy?n. ??u n?m m?i, chén trà chúc nhau v?n s? nh? ý, m?i ?i?u t?t lành. Ngày x?a ông cha ta thích u?ng trà tàu, trà sen, trà hoa sói, d??i tri?u ??i phong ki?n ngày x?a, vua quan u?ng trà là ph? bi?n nh?ng cách th?c pha trà r?t c?u k?, ví nh? pha trà b?ng n??c m?a hay ? trà trong búp sen, ly trà thì bé xíu, cung cách u?ng trà thung dung th??ng th?c.

Ngày nay, trà phong phú ch?ng lo?i: trà Nam, trà B?c, trà Lipton, trà chanh, trà Thái, trà sâm … s? thích u?ng trà c?ng theo tác phong hi?n ??i hóa, ít c?u k? h?n x?a, trái l?i r?t nhanh g?n ti?n l?i, ví nh? khách ??n ch?i nhà ngày t?t, ch? nhà ch? c?n b? m?t bì trà vào tách, pha n??c sôi, b?n tha h? th??ng th?c ?? h??ng v? riêng, chung… và vui v? trò chuy?n thân ái. ? nông thôn, ng??i lao ??ng thích u?ng chè t??i, ngon và b? d??ng, gi?i khát, gi?i nhi?t, gi?i ??c – n?u nh? ngày T?t ?n u?ng quá nhi?u ch?t m?n, ng?t, chua, cay.

Ngày t?t, u?ng trà là m?t cách ?? giao hòa v?i tr?i ??t thiên nhiên vào ngày xuân m?i nên ng??i Hu? th??ng ?u ái ch?n lo?i trà ngon nh?t – h?p tình h?p c?nh nh?t – ?? m?i khác m?ng xuân m?i và nhâm nhi trà mà suy ng?m s? ??i, mà ti?n c?u nghinh tân.

T?t – ng?m nghía muôn hoa khoe s?c và th??ng th?c tách trà th?m ngon – vô cùng thi v?.

Ngu?n: s?u t?m

Trả lời