CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Th??ng trà Sen s?m

T? xa x?a, th??ng th?c trà sen là thú vui tao nhã ch? dành riêng cho nh?ng v??ng tôn công t? và nh?ng gia ?ình quy?n quý. U?ng trà sen ?úng cách là ng?i trên s?p g?, d??i mái hiên, gi?a ??m sen bát ngát. Nh?ng ngày nay, ng??i dân Hà thành v?n tìm ???c ch?n thanh bình ?ó, th??ng trà, ng?m hoa, tìm v? v?i v?n hóa ngu?n c?i c?a dân t?c. ??c bi?t g?n ?ây, khi mùa sen n?, nhi?u b?n tr? Hà thành l?i mê u?ng chè sen sáng s?m bên h? Tây

Th??ng trà Sen s?m

thuong-tra-sen-som-300x214

S?m mai l?p ló vài gi?t n?ng. Gi?a kho?ng không gian mênh mông, làn s??ng m?ng manh ?ang tan ?i trong mùi sen th?m n?c… 5h sáng, m?y chi?c ghe b?t ??u vào vi?c. ?ôi m?t tinh nhanh c?a ng??i hái sen tìm ki?m nh?ng búp sen “hé mi?ng sáo” ?ang l?p ló gi?u mình sau nh?ng t?m lá. Và r?i chính h? c?ng tho?t ?n tho?t hi?n trong ??m sen mênh mông. Ch? bi?t là tr??c khi n?ng lên thì ghe ?ã c?p b? ??y ?p búp sen h?ng.

–> túi trà hút chân không

–> chè thái nguyên ngon

Sen h? Tây x?a nay v?n n?i ti?ng dùng ?? ??p trà b?i mùi h??ng quy?n r? c?a nó. Ph?i hái nhanh, nh? nhàng thì búp sen m?i không nhàu nát. Hay là ? ch?, nh? m?t ngh? thu?t, h? b? ?úng ?o?n ngó non và ?? sen r?i t? nhiên nh?ng chính xác vào m?n ghe. Chèo ghe c?ng ph?i có k? thu?t thì m?i v??t qua nh?ng t?ng sen dày ??c, ??y b?t tr?c. “Có ngày b? ngã thuy?n m?y l?n, tay chân thì b? gai sen ?âm kh?p” – ch? Hà, ng??i có thâm niên làm ngh? hái sen tâm s?.

Sen ??p trà ngoài chuy?n c?n ???c hái lúc sáng s?m thì th?i ti?t thay ??i c?ng làm t?ng hay gi?m ch?t l??ng sen ??p, m?a quá làm sen nh?t h??ng, bay h?t g?o, gió Tây v? thì hoa sen nh?, ng?n sen dai ?nh h??ng x?u t?i ch?t l??ng. Nh?ng lúc nh? th?, thay vì dùng 1.500 – 2.000 hoa ??p cho 1kg trà, thì ph?i dùng ??n g?n 3.000 bông.

hai-sen

Trà sen ngon ph?i qua nhi?u công ?o?n ??p s?y c?u k?. M?t ?m trà sen có th? u?ng hàng ch?c tu?n trà. N??c trong r?i, h??ng sen v?n còn th?m ngan ngát. Có l? ch?ng m?y ai nói hay v? u?ng trà sen nh? nhà th? V? Hoàng Ch??ng khi ông vi?t:

Nâng chén m?ng anh th??ng v? trà

??ng quên tan tác m?y ??i hoa

C?n t?ng h?p nh? cho sen ???m

V?t l?i tr?n ai m?t chút ta

??m sen m?t sáng tinh s??ng. Men theo con ???ng ??t g? gh? c?nh công viên n??c h? Tây, chúng tôi ghé chân vào quán cóc nh? ven ???ng. Cu?i tu?n, nhi?u b?n tr? ch?u khó d?y t? s?m, xúng xính váy áo ch?p ?nh và không quên th??ng th?c h??ng v? trà sen t?i ??m. ?? Thu H?ng 23 tu?i, chia s?: “Trà sen ph?i u?ng t?i ??m sen m?i hi?u h?t ???c v? và ch?t c?a nó. Mình th??ng lên th??ng trà t?m chi?u mu?n. Khi ?ó có th? ?ón c? hoàng hôn và lúc tr?ng lên, c?m giác r?t thích, ch? còn ta v?i thiên nhiên”.

Không c?u k?, trà sen s?m th?m h??ng t? nhiên c?a ??t tr?i l?i có cách ??p ??c ?áo. Khi hoàng hôn r?i n?ng vàng lên m?t h?, ng??i ta chèo thuy?n ch?n nh?ng bông sen ch?m n?, lén b? vào m?t dúm trà nh?. S?m hôm sau khi ánh bình minh ch?a ch?m t?i, ng??i ta l?i chèo thuy?n hái bông sen v?a ??p v?. ?m trà không ch? có chè ??p trong sen mà còn có c? tua sen và g??ng sen. Nhi?u b?n tr? th?c m?c khi mua bông v? pha không th?m nh? ngoài quán, cô ch? quán trà t??i c??i gi?i thích: “Bí m?t là ? n??c pha trà. Ngày x?a các c? h?ng n??c t? lá sen còn ??ng s??ng s?m, nay không ???c nh? th? thì mình dùng n??c m?a ?? l?u gi? h??ng th?m”.

Quán cóc c?a ch? Linh n?m ngay c?nh ??m sen là không gian lý t??ng cho các b?n tr? ??n ng?m hoa và th??ng trà. ?ông vui nh?t nh?ng ngày cu?i tu?n, t?ng nhóm thanh niên lên ?ây, ?ôi khi ch? ?? tìm c?m giác m?i, v?i không gian gi?n d? mà thanh t?nh, tránh xa nh?ng ?n ào, nh?n nh?p khói b?i n?i thành th?. Hít hà chén n??c còn nóng, Nguy?n Ti?n ??i – sinh viên ??i h?c Xây d?ng Hà N?i nói: “L?n ??u tiên th??ng th?c trà ? ?ây nh?ng mình c?m th?y khá thú v?. Không th? tuy?t h?n khi ng?i th??ng trà gi?a mênh mông ??m sen nh? th? này. H??ng v? trà c?ng khác v?i trà mình t?ng u?ng. Trà sen s?m càng u?ng lâu l?i càng th?m và ng?t”. ?i cùng ??i có cô bé Thùy Linh ?ang chu?n b? b??c vào k? thi ??i h?c. có l? chén trà sen s? giúp Linh gi?m b?t nh?ng áp l?c c?ng th?ng trong h?c hành.

Sang chi?u trà khác, Nguy?n Minh Châu, 29 tu?i, ng??i g?n bó v?i trà ??o 7 n?m qua cho bi?t: “Kho?ng 2- 3 n?m g?n ?ây, ng??i tr? b?t ??u quay l?i v?i v?n hóa trà Vi?t. Nh?ng không ph?i ai c?ng th??ng th?c trà theo ?úng ngh?a c?a nó, có khi h? ch? u?ng theo trào l?u mà không hi?u v? nó. U?ng trà t?i ??m sen, th??ng không ch? b?ng “v?” mà còn b?ng m?t, b?ng c?m giác nên s? thích thú h?n”. Giá trà sen t?i quán là 35.000?/?m, còn mua bông sen ??p trà là 15.000/ bông. Không b?o qu?n ???c lâu nh? trà ??p khô nh?ng u?ng trà sen s?m ngay t?i ??m c?ng là thú th??ng th?c m?i l? gi?i tr? ?ang tìm ??n.

V?n hóa trà sen Vi?t d?n ???c ph?c h?ng

??n Hiên trà Tr??ng Xuân n?m nép mình trên con ph? nh? Ngô T?t T?, b?n s? c?m th?y ng?c nhiên v?i hình ?nh nh?ng cô c?u tr? tu?i v?a trò chuy?n v?a th??ng th?c trà sen. C? t??ng u?ng trà t? lâu ch? là thói quen và s? thích c?a ng??i l?n tu?i, nh?ng ??n Hiên trà này m?i th?y s? ??i thay trong cách s?ng c?a l?p tr?. Trò chuy?n v?i nhi?u b?n, chúng tôi bi?t ?ây không ph?i là l?n ??u h? ??n th??ng trà. Khác nh?ng quán cà phê quen thu?c, không gian m?i này mang l?i cho h? c?m giác nh? nhàng, yên t?nh.

Thanh niên ??n Hiên trà ?ông vào các bu?i t?i và ngày ngh?. Hiên trà n?i ti?ng lâu n?m v?i trà ??p sen h? Tây, nhi?u ng??i ?ã là khách quen, nhi?u ng??i l?i tò mò tìm ??n. Nhìn t?ng ?m trà nh? nh?n, t?ng chén trà nóng b?c h??ng th?m ph?c, r?i cách pha trà có ph?n còn lóng ngóng c?a các b?n khi?n chúng tôi th?y r?t thú v?. Các b?n tr? ??n ?ây không ??n thu?n là ?am mê u?ng trà, th??ng th?c trà, mà còn mu?n tìm hi?u ngh? thu?t u?ng trà sen. Ông ch? Hoàng Anh S??ng – m?t nhà báo tâm huy?t v?i v?n hóa trà Vi?t h?ng kh?i: “R?t nhi?u ng??i ngh? r?ng u?ng trà Vi?t truy?n th?ng ch? dành cho nh?ng ông già, bà già râu tóc b?c ph?. Nh?ng b?t k? ai khi ??n Hiên trà r?i ??u b?t ng? vì các em tr? ??n u?ng trà r?t ?ông. Bây gi? 95% khách ??n quán là thanh niên. ?ó là ?i?u th?t s? ?áng quý”.

Anh S?n, 27 tu?i, chia s?: “Khi u?ng trà mình thích ng?m nghía màu s?c c?a n??c trà. Mình không u?ng ngay mà th??ng ??a chén trà l??t nh? qua m?i, ?? có th? c?m nh?n ???c h??ng trà. Khi nh?p m?t ng?m trà vào mi?ng, th?y ??ng và chát. Nh?ng d? v? ?? l?i cu?i cùng l?i là v? ng?t lan t?a n?i ??u l??i xu?ng t?n c? h?ng”.

Th??ng trà là th?, v? ??ng c?a trà là v? ??ng c?a s? tr?i nghi?m, là v? c?a s? ghi nh?. B?i vì bình th?n ?i qua nh?ng ??ng chát, m?i th?m thía h?t d? v? ng?t thanh cu?i cùng ?? nh? mãi. Khi u?ng trà, ng??i và trà thân thi?t nh? tình thân giao hòa tâm linh m?c m?c. Có nh?ng b?n tr? ??n quán, tay v?n gõ laptop ??u ??n, bên c?nh là m?t ?m trà, th?nh tho?ng nâng chén nhâm nhi suy ng?m. Nhi?u v? khách ??c bi?t còn s?m cho mình m?t b? ?m riêng. Em Hi?n – ph?c v? t?i Hiên trà cho bi?t: “Có 7 anh ch? chung s? thích u?ng trà b?ng ?m riêng c?a mình nh? th? này. Không ai khác ???c u?ng ?m này ngoài h?”.

Hi?n ch? tay lên gi?i thi?u bài th? “??c” anh Linh V? vi?t t?ng quán. Anh b?n tr? này r?t nghi?n trà, nghi?n ??n m?c hôm nào c?ng lên quán và ch? u?ng… m?t mình. Ngoài cách th??ng trà “??c ?m” nh? anh Linh V?, ngh? thu?t th??ng trà Vi?t Nam còn có 2 cung b?c n?a là “??i ?m” và “qu?n ?m” và b?n trà ph?i là nh?ng ng??i có cùng tâm khí.

Dù th??ng th?c trà sen ? b?t k? ?âu, khi ???c tr?i lòng cùng nh?ng ng??i b?n tri k?, thì th?i gian nh? ng?ng l?i, nh?ng t?t b?t bon chen trong cu?c s?ng c?ng d??ng nh? tan bi?n. C?m nh?n v? ??ng chát trên ??u l??i, sau cùng là ng?t thanh b?t t?n v?i h??ng th?m tuy?t di?u, trà sen s? làm ?m lòng ng??i Vi?t tr? – nh?ng con ng??i nhân ái luôn yêu th??ng nh?ng câu chuy?n c? tích k?t thúc có h?u.

Trả lời