CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Trà ??o Vi?t

V?n hóa u?ng trà c?a ng??i Vi?t ?ã hình thành t? th? k? th? IX. M?t n?p sinh ho?t ??p lành, nh?t là vào d?p t?t ??n xuân v?, sau h??ng trà th?m ngát dâng lên t? tiên là khay trà ?m h?i t? gia ?ình. Không c?u k? th? t?c nh? Chanoyu – trà ??o Nh?t hay Gongfucha – trà ??o Trung Hoa, trà ??o Vi?t tuy r?t thoáng , nh?ng c?ng r?t kén h??ng trà.

Có th? nói trà ??o Vi?t Nam ch?ng nh?ng ph? bi?n trong n??c mà ?ã ?i ra th? gi?i qua nhi?u lo?i danh trà mang nhãn hi?u nh? M?c Châu, C?u Tre CTE… Ngày nay ??n Nhà v?n hóa Thanh niên TP.HCM ?? tham d? m?t phiên sinh ho?t c?a CLB Trà Vi?t, ta s? th?y không nh? x?a là toàn c? già kh?n ?óng áo dài, mà toàn gi?i tr? m?c qu?n jeans áo pull, v?i 120 thành viên mà ng??i “già” nh?t m?i 27 tu?i.

tra dao viet 2

N?u lùi m?t chút, ??c tác ph?m Chén trà trong s??ng s?m c?a c? nhà v?n Nguy?n Tuân thì m?i c?m th?y ng??i x?a ?ã th?m v?i ??o trà Vi?t. C?ng chi li không kém, xin trích d?n m?t ?o?n: “N??c sôi già l?m r?i. Nh?ng thói quen v?n b?t c? ?m rót th? m?t chút n??c xu?ng ??t, b?t lên ti?ng xèo xèo b?c khói, m?i th?c s? sôi. M? ??u cho m?t công vi?c v?n v?t trong m?i ngày tàn còn l?i, ông ?ã s? nh?t cái ?m trà tàu pha h?ng lúc s?m mai”. X?a trà, r??u ?i li?n v?i th? phú, nay trà r??u ?i li?n v?i nh?c ca. Nh? c? ?m cùng các b?n trà th??ng nh?c nh? cu?c ??i m?y câu th? g?c ch? Hán di?n Nôm: “Mai s?m m?t chén trà, canh khuya d?m chén r??u, m?i ngày m?i ???c th?, th?y thu?c không l?i nhà”.

V?n còn quá s?m ?? nói CLB Trà Vi?t ?ã thành công theo mong ??i c?a mình nh?ng hình ?nh các b?n tr? 8X, 9X quây qu?n bên khay trà, g?t gù tâm ??c v? v?n hóa trà th?t s? là ?i?u ?áng m?ng cho nh?ng giá tr? truy?n th?ng trong m?t xã h?i hi?n ??i. Anh An, m?t thành viên tr?, bày t?: “Chúng tôi tin t??ng vào m?t t??ng lai không xa “trà sen” s? có m?t trong t? ?i?n qu?c t? nh? “ph?”, v?n hóa trà Vi?t s? ???c th?a nh?n r?ng rãi. Vi?c ?ài Truy?n hình qu?c gia Th?y S? TSR ch?n Trà Vi?t trình di?n ngh? thu?t pha trà ?? ghi hình cho m?t phóng s? v? trà Vi?t Nam tháng 6-2008 ?ã ch?ng t? danh trà Vi?t qua nhãn hi?u C?u Tre ?ã th?m r?ng ra th? gi?i”.

tra dao viet 1

V?y Vi?t Nam có trà ??o? Tr? l?i cho câu h?i này, nh?ng nhà “trà h?c” nh? PGS ?? Ng?c Qu?, ngh? nhân Viên Trân ??u th?ng nh?t r?ng: Nói có c?ng ???c mà không c?ng ch?ng sai. N?u hi?u ch? “??o” theo ki?u c?a trà ??o Nh?t B?n v?i nh?ng chu?n m?c quy t?c b?t di b?t d?ch ???c ??y lên thành m?t th? tri?t lý, m?t lo?i “tôn giáo” có giáo lý, giáo ch? và thánh ???ng thì Vi?t Nam không có trà ??o. Nh?ng n?u nhìn nh?n ? khía c?nh m?t phong t?c t?p quán ?n sâu vào ??i s?ng dân t?c, tr? thành chu?n m?c trong các l? nghi, nghi th?c giao ti?p thì Vi?t Nam có trà ??o.

Và theo PGS ?? Ng?c Qu? thì trà ??o ch?ng qua là “phong t?c t?p quán u?ng trà hay ngh? thu?t u?ng trà, v?i n?i dung bao g?m cách th??ng th?c ph?m ch?t c?a trà và giá tr? phi v?t th? bi?u hi?n trong nghi th?c giao ti?p ?ng x?, nh? ??o ??c ni?m tin c?a con ng??i ??i v?i b?n thân, xã h?i và ??t n??c”.

tra dao viet

Lùi v? l?ch s? t? th? k? th? 9 s? th?y v?n hóa trà Vi?t ?ã có quá trình hình thành và phát tri?n r?t lâu ??i. Các c? th? An Nam chí l??c c?a Lê T?c, Vân ?ài lo?i ng? c?a Lê Quý ?ôn ??u ghi nh?n các dân t?c L?c Vi?t ?ã u?ng chè t??i t? xa x?a, các tri?u vua ta ?ã dùng trà th?m làm c?ng ph?m khi ?i s? Trung Qu?c. Trong Trà Kinh, bàn v? trà, g?m trà và cách pha trà, L?c V? – nhân s? ??i ???ng, ???c xem là “tiên trà”, “s? t?” c?a trà ??o Trung Hoa – c?ng kh?ng ??nh: “Trà là loài cây quý ? ph??ng Nam…”. Nhi?u công trình kh?o c? ?ã tìm th?y nh?ng trà c?, nh?ng chén u?ng trà t? th?i B?c Thu?c, th?i Lý – Tr?n; ng??i ta c?ng phát hi?n nh?ng r?ng chè d?i trong ?ó có nh?ng cây chè hàng ngàn n?m tu?i…

tra sen ha thanh1

T? nh?ng c? li?u trên có th? kh?ng ??nh Vi?t Nam là m?t trong nh?ng cái nôi c? nh?t c?a cây chè và v?n hóa u?ng trà c?a ng??i Vi?t ít nh?t c?ng ?ã có t? th? k? th? 9.

Trong dân gian thì nh?ng ch?ng c? còn rõ ràng h?n. Ông bà ta bao ??i nay v?n truy?n t?ng câu ca dao: Làm trai bi?t ?ánh t? tôm/U?ng trà M?n H?o, ngâm Nôm Thúy Ki?u.

Ngh? nhân Viên Trân cho bi?t: M?n H?o nay thu?c Vân Nam – Trung Qu?c nh?ng thu? xa x?a là lãnh th? c?a t?c Bách Vi?t t?c Vi?t Nam ta.

Cây chè, v?n hóa u?ng trà xu?t phát t? n?n v?n minh lúa n??c ph??ng Nam sau ?ó m?i du nh?p vào n?n v?n minh du m?c c?a các b? t?c b? B?c sông D??ng T?, trung tâm c?a n?n v?n minh Hoa H?, ?? r?i lan kh?p n?m châu b?n bi?n nh? ngày nay.

Ngu?n: s?u t?m

Trả lời