CategoriesTrà & ?m Th?c

Trà Maroco – Maroco Mint Tea

Trà B?c Hà ???c coi là lo?i trà truy?n th?ng c?a ng??i dân ? – R?p. Nó ???c pha t? lá chè xanh (th??ng là lo?i chè gunpowder) và lá b?c hà, có kèm theo r?t nhi?u ???ng và ???c u?ng r?t nóng.

Trong nh?ng n??c ? r?p, trà b?c hà là ?? u?ng có tính nghi l? th? hi?n s? m?n khách. Ngoài vi?c giúp tiêu hoá các món ?n có nhi?u ch?t béo và nhi?u gia v?, ng??i ta còn gán cho nó nhi?u thu?c tính khác nh? làm gi?m s? lo l?ng, ch?m sóc gi?c ng?, kích thích các giác quan, làm d?u b?t nh?ng n?i ?au c?a tu?i già… Trà ???c u?ng ? m?i n?i, m?i lúc và trong t?t c? các t?ng l?p xã h?i

3(19)

Trong s? 20 qu?c gia tiêu th? nhi?u trà nh?t trên th? gi?i thì m?t n?a là các qu?c gia ?-r?p.  Và trong các qu?c gia ? – R?p thì Mar?c là ??t n??c tiêu th? trà nhi?u nh?t.
Trà có m?t ? Mar?c t? cách ?ây 4 th? k? d??i hình th?c quà t?ng c?a các ??i s? Anh cho Tri?u ?ình, khi ?ó nó còn là ?? u?ng c?a riêng Nhà Vua, sau ?ó là hoàng t?c và t?ng l?p quý t?c. M?t ti?c trà kéo dài ít nh?t 2h và ch? nh?ng ng??i giàu m?i có th? u?ng trà vì nó r?t hi?m. Mãi ??n chi?n tranh Crimée vào n?m 1854 vi?c u?ng trà m?i ???c ph? bi?n ? Mar?c.

Ngoài vi?c trà giúp tiêu hoá các món ?n có nhi?u ch?t béo và nhi?u gia v?, ng??i ta còn gán cho Trà b?c hà nhi?u công d?ng khác nh? làm gi?m s? lo l?ng, ch?m sóc gi?c ng?, kích thích các giác quan, làm d?u b?t nh?ng n?i ?au c?a tu?i già… Trà ???c u?ng ? m?i n?i, m?i lúc và trong t?t c? các t?ng l?p xã h?i.

Cách pha trà b?c hà c?a ng??i mar?c c?u kì c?ng không kém gì cách pha trà c?a ng??i nh?t hay cách th??ng trà c?a ng??i Trung Qu?c. Ng??i Mar?c th??ng ch?n lo?i chè gunpowder (chè thu?c súng) c?a Trung Qu?c pha vào trong m?t cái ?m và rót n??c sôi vào. Sau 2 phút, ng??i ra ?? n??c ra và cho nh?ng mi?ng ???ng r?i ti?p t?c ?? n??c sôi vào. R?i cho thêm lá b?c hà t??i và ?? 15-20 phút ??ng th?i qu?y ??u. ?? cho trà ???c ??u, ng??i ta th??ng rót n??c trà vào nh?ng cái c?c r?i l?i ?? vào ?m pha chè.

 6

Tay gi? cao ?m trà (?? t?o b?t), ng??i ta rót n??c trà vào nh?ng chi?c c?c thu? tinh nh? trong su?t ho?c ???c trang trí r?t tinh t?. Khi ???c m?i u?ng trà b?c hà, khách không nên t? ch?i vì ?ây là m?t c? ch? th? hi?n s? m?n khách. Ng??i béc-be ? Maroc có m?t câu t?c ng? “Chén trà th? nh?t ng?t ngào nh? cu?c s?ng, chén th? hai d?u ng?t nh? tình yêu còn chén th? ba cay ??ng nh? cái ch?t”.
T?i Mar?c, trà b?c hà là ?? u?ng dân t?c. Ng??i Maroc c?ng u?ng m?i lúc và m?i d?p: khi ký k?t h?p ??ng, ?ón khách, ?n xong, ho?c ??n gi?n ?? gi?i khát. Phong t?c này có t? gi?a th? k? 18 khi nh?ng chuy?n hàng c?a ng??i Anh c?p c?ng Maroc.
Ngu?n: S?u T?m

Trả lời