CategoriesTrà & ?m Th?c

Trà nõn tôm h?o h?ng

Trà nõn tôm là m?t lo?i trà quà t?ng cao c?p mang nhi?u  ý ngh?a thay, cho l?i tâm tình, là nh?ng gì t?t ??p nh?t mà b?n mu?n g?i ??n nh?ng ng??i thân, b?n bè,..

Nh?ng ng??i yêu trà ch?c ai c?ng bi?t ??n m?t lo?i trà ngon, h?o h?ng c?a vùng ??t Thái Nguyên ?ó là trà nõn tôm. ?ây là m?t lo?i trà ??c bi?t v?i nh?ng s?i trà nh? nh?n, m?ng nh? ??u t?m nh?ng l?i r?t ch?c, khi l?y m?t chút trà và ??a g?n lên m?i thì b?n s? th?y m?t mùi h??ng ng?t ngào vô cùng quy?n r? nh? mùi c?a h??ng c?m non, khi buông tay ra thì h??ng th?m v?n v?n vào tay ng??i v??ng v?n không r?i. ?ây là mùi h??ng t? nhiên c?a búp trà non, mà b?n khó tìm ???c ? các lo?i trà khác.

??c ?i?m c?a trà nõn tôm

Trà nõn tôm là trà Thái Nguyên ???c hái s?m, ch? kho?ng t? 3 ??n 5 ngày sau khi hái l?n ??u, và ???c ch? bi?n v?i m?t quy trình ??c bi?t công phu ?? t?o ra m?t lo?i th?m ngon ??c bi?t. C?ng chính b?i vi?c hái s?m t? lúc nh?ng búp trà còn non xanh  m?n m?n, c?ng tràn nh?a s?ng, nên chúng có tên là trà nõn tôm, ??ng th?i v?i vi?c ch? bi?n công phu nên ?ã t?o ra mùi h??ng ??c bi?t nh? v?y c?a trà ??c bi?t này. Trà nõn tôm khi pha có màu n??c xanh vàng và sánh l?i nh? m?t ong, b?n ch? c?n nh?p m?t ng?m trà ??u tiên thì ?? có th? c?m th?y s? khác bi?t so v?i các lo?i trà khác,  khi m?i rót ra ly h??ng th?m c?a trà ?ã lan t?a ng?t ngào, khi u?ng vào s?  có v? chát dìu d?u mà ???m ?à, ?? m?t lúc sau b?n s? c?m th?y ng?t ??m và sâu trong c? h?ng r?t tuy?t v?i.

n??c trà nõn tôm
K? thu?t hái và ch? bi?n trà nõn tôm

Trà nõn tôm th??ng h?ng ???c tr?ng và ch?m sóc k? l??ng b?i bàn tay c?a nh?ng con ng??i vùng ??t Tân C??ng Thái Nguyên, nõn trà ???c hái vào sáng s?m khi nh?ng gi?t s??ng mai c?a vùng ?ông B?c v?n còn v?n trên cánh trà non xanh m?n m?n. Trà ???c hái s?m cho ??n gi? ng? ?? trà không b? quá chát  sau ?ó trà ???c ch? bi?n ngay theo m?t quy trình, k? thu?t truy?n th?ng ???c ?úc k?t qua nhi?u ??i c?a nh?ng ng??i trông trà n?i ?ây. Quá trình ch? bi?n trà là m?t quy trình t?n nhi?u công s?c và th?i gian, qua nhi?u giai ?o?n sao, vò r?i l?i sao mà quá trình này ph?i làm liên t?c nên ???c g?i là sao su?t. Trà nõn tôm ???c ch? bi?n c?n th?n b?ng nh?ng ?ôi bàn tay khéo léo c?a nh?ng ngh? nhân tr?ng trà vùng ??t Tân C??ng Thái Nguyên ?ây không ch? là m?t món quà cao c?p mà b?n mu?n g?i t?i ng??i thân, b?n bè mà còn là s? nâng niu trân tr?ng, là l?i nói t? t?m lòng  ???c g?i trao. ?ây c?ng có th? coi nh? m?t món quà ý nh?a mà nh?ng ngh? nhân vùng tra Tân C??ng Thái Nguyên mu?n g?i t?i nh?ng ng??i yêu trà kh?p m?i n?i.

tra-non-tom
B?n luôn c? g?ng tìm mua m?t món quá ??t ti?n ?? làm quà t?ng, nh?ng ?ó ch? là giá tr? v?t ch?t, hãy ?? món quà mang nh?ng ý ngh?a tinh th?n mà ng??i nh?n th?c s? r?t trân tr?ng. Trà nõn tôm là m?t lo?i trà cao c?p ???c dùng làm quà t?ng th?c s? là h?t ý.
DMCA.com Protection Status

Trả lời