CategoriesChưa phân loại

Trà Thái Nguyên, món quà ý ngh?a cho ngày nhà giáo 20-11

Ch? còn g?n m?t tháng n?a là ??t n??c chúng ta l?i chào ?ón m?t ngày l? ??c bi?t , th? hi?n truy?n th?ng v?n hóa t?t ??p c?a con ng??i Vi?t Nam : “U?ng n??c nh? ngu?n”. Ngày nhà giáo Vi?t Nam (hay ngày l? Hi?n ch??ng nhà giáo Vi?t Nam) là m?t ngày k? ni?m ???c t? ch?c h?ng n?m vào ngày 20 tháng 11 t?i Vi?t Nam. ?ây là ngày l? h?i c?a ngành giáo d?c và là ngày “tôn s? tr?ng ??o” nh?m m?c ?ích tôn vinh nh?ng ng??i ho?t ??ng trong ngành này.

Picture6

Trà Thái Nguyên, món quà ý ngh?a cho ngày nhà giáo 20-11

Ngày này là d?p ?? các th? h? h?c trò bày t? lòng bi?t ?n v?i nh?ng ng??i th?y, sinh viên th? hi?n lòng bi?t ?n v?i các gi?ng viên t?n t?y. Trong ngày này, các h?c sinh th??ng ??n t?ng hoa và bi?u quà cho các th?y cô giáo. Còn nh?ng ng??i ?ã ra tr??ng ho?c ?ang ?i làm thì ?ây là d?p ?? g?i l?i tri ân ??n ng??i ?ã dìu d?t mình ?i ??n thành công, d?y d? mình không ch? ki?n th?c khoa h?c, xã h?i mà còn cách s?ng, cách làm ng??i, ?ây c?ng là d?p ?? th?y trò có c? h?i g?p nhau trong cu?c s?ng b?n r?n, h?i h?, có c? h?i ôn l?i k? ni?m x?a và t?ng nhau nh?ng món quàn chân thành nh?t.

B?n là h?c sinh, sinh viên hay th?m chí là ng??i ?ã ?i làm không bi?t t?ng gì cho giáo viên hay gi?ng viên c? c?a mình ?? th? hi?n lòng bi?t ?n sâu s?c? B?n là ph? huynh ?ang ?au ??u không bi?t nên t?ng gì v?a ý ngh?a, v?a giá tr? cho b?c th?y con c?a con em mình? Hãy ch?n trà Thái Nguyên ??n t? th??ng hi?u M?C TRÀ c?a chúng tôi. M?t s?n ph?m mang ý ngh?a sâu s?c, ??y chân thành và giá tr? ??n b?c d?y d? c?a b?n. Hãy ch?n trà Thái Nguyên, món quà ý ngh?a cho ngày nhà giáo 20-11, cho nh?ng ng??i th?y, ng??i cô c?a b?n hay con b?n các s?n ph?m c?a M?C TRÀ ?? th? hi?n s? quan tâm, lòng bi?t ?n. Chúng tôi cam k?t mang l?i nh?ng s?n ph?m v?i ch?t l??ng tuy?t h?o nh?t! Hãy liên h? v?i chúng tôi ngay hôm nay:

0908 808272 | 08.66 803080 | 0976 808272

 

Trả lời