CategoriesChưa phân loại

Trà Thái Nguyên th??ng h?ng, ch? có ? M?C TRÀ

Chúng tôi xin hân h?nh gi?i thi?u v?i quý v? dòng s?n ph?m trà th??ng h?ng mang nhãn hi?u M?C TRÀ. ?ây là dòng s?n ph?m th??ng h?ng do M?C TRÀ sáng t?o và phát tri?n. Trà Thái Nguyên th??ng h?ng, ch? có ? M?C TRÀ

nvvp7

?? có th? cho ra ??i dòng s?n ph?m Trà Thái Nguyên th??ng h?ng , nh?ng ng??i nông dân c?a vùng ??t Thái Nguyên ?ã ph?i c?n m?n, ch?m chút trên t?ng lá trà non. Tuy theo ph??ng pháp th? công, nh?ng v?n ??m b?o an toàn v? sinh vì tuân theo ba y?u t? quan tr?ng, ?ây là  ba y?u t? t?o nên tính th??ng h?ng c?a s?n ph?m, ?ó là :

Thu?n Vi?t: Tính ch?t này luôn ???c ??m b?o do m?i s?n ph?m trà Thái Nguyên c?a M?C TRÀ ??u ???c tuy?n t? nh?ng cây trà sinh tr??ng và phát tri?n trên ??t Vi?t t? tr?m n?m tr??c, do ng??i Vi?t thu hái, và ch? bi?n trên n?n t?ng là ph??ng pháp truy?n th?ng c?a ng??i Vi?t.

V??t Tr?i: M?i s?n ph?m trà Thái Nguyên th??ng h?ng ???c l?a ch?n k? l??ng t? nh?ng vùng nguyên li?u trà t?t nh?t.

An Toàn: Quý v? có th? hoàn toàn yên tâm v? ?? s?ch c?a các lo?i trà c? th? vì lo?i trà này ???c hái t? nh?ng cây trà lâu n?m m?c trên núi cao, sinh tr??ng hoàn toàn t? nhiên, không c?n ch?m bón nên không b? v?y b?n b?i b?t k? lo?i ch?t hóa h?c nào. ??i v?i trà canh tác, ?? ??m b?o ?? s?ch, chúng tôi ph?i l?a ch?n nh?ng v??n trà lâu n?m canh tác riêng bi?t v?i n?ng su?t th?p, nh?ng ?? ngon c?a nó ?? làm rung ??ng m?i khách quan.

T?t c? các s?n ph?m M?C TRÀ ??u ???c s?n xu?t trong m?t quy trình th? công, t? m? t?ng khâu t?ng b??c, t? thu hái, làm héo, vò, sao giòn, ?, ?ánh h??ng. ?? ??m b?o cho ra s?n ph?m v?i ch?t l??ng tuy?t ??nh và ?n ??nh.

Hãy liên h? v?i chúng tôi ?? ch?n cho mình s?n ph?m trà Thái Nguyên th??ng h?ng, x?ng t?m v?i b?n

0908 808272 | 08.66 803080 | 0976 808272

Trả lời