CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Trà và con ng??i

Trà có t? lâu ??i và  tr?i qua hàng ngàn n?m t?n t?i. C?ng không rõ l?m cái ý chí sinh t?n t? ?âu mà có, nó có th? t?n t?i ??n ngày nay. Ph?i ch?ng nó có th? t? sinh tr??ng và phát tri?n d? dàng cùng nhân lo?i mà không c?n ph?i d?a vào s? giúp ?? nào. Theo lý thuy?t

tra-thai-nguyen c?a các nhà nghiên c?u thì cây chè nguyên th?y ???c xem là có t? 4-5 nghìn n?m tr??c ?ây, xu?t x? t? ?ông Á, Nam Á và ?ông Nam Á, nh?ng ngày nay ???c tr?ng nhi?u và ph? bi?n ? nhi?u n?i trên th? gi?i, ??c biêt là trong các khu v?c nhi?t ??i và c?n nhi?t ??i. Nó xu?t l?n ??u tiên là hình ?nh c?a m?t lo?i cây xanh l?u niên m?c thành b?i ho?c các cây nh?, ?ôi khi là nh?ng lo?i cây dài cao 2 ??n 3 mét. Khi con ng??i ch?a bi?t ??n trà thì nó có l? là loài cây d?i nh?ng sau khi ?ã ???c tìm hi?u và nghiên c?u thì lo?i trà này b?t ??u ???c s? d?ng b?ng vi?c l?y lá ?? n?u n??c u?ng ?ó là m?t cách ??n gi?n nh?t c?a lúc s? khai khi ch?a có các công ngh? hi?n ??i, và tìm ra nhi?u công d?ng ??c bi?t mà nó mang l?i cho chính b?n thân con ng??i.Tr?i qua hàng ngàn n?m, con trà ?ã g?n bó h?n v?i con ng??i. Lúc ??u nó nó ch? m?c hoang trên ??i núi, ít ng??i bi?t ??n, sau m?t th?i gian d??i s? tìm hi?u thì con ng??i c?ng mang nó v? ?? tr?ng tr?t, s?n sóc. Khi m?t mình ??n ??c, nó tr? tr?i v?i ??t tr?i, m?t cho t? sinh t? di?t, không có s? ch?m lo. Khi có ng??i tham gia vào, giúp cho s? s?ng c?a nó sinh tr??ng t?t h?n, ch?m lo t?ng chút m?t ?? t?o ra nh?ng lo?i trà t?t giúp ích cho s?c kh?e và ??i s?ng c?a con ng??i. Vì nó có quá nhi?u công d?ng có l?i nên con ng??i ?ã vung tr?ng  ?? g?t hái thành qu? trên nh?ng công d?ng ?ó. Ai bi?t ?âu con ng??i và nó có th? g?n bó lâu dài ??n v?y, tr?i qua nhi?u n?m ?ã hình thành b?t bao nhiêu ??i trà trên th? gi?i, nh?ng ??i trà xanh m?n m?n, mang s?c màu c?a s? s?ng, s? sinh sôi n?y n? có ? kh?p m?i n?i. Có th? ví nó và con ng??i nh? dây tr?u và cây cao, d?a vào nhau, quán quýt bên nhau, ?? s?ng và t?n t?i t?t h?n. Con ng??i thì ch?m sóc, bón phân, t??i n??c, ?? nó có th? ?em lo?i v? mùa t?t nh?t giúp ích cho thu hoach và cu?c s?ng cu? con ng??i. Nó –Trà , và con ng??i cùng song song t?n t?i nh? th? ?ó, du có tr?i qua bao nhiêu n?m thì v?n hòa h?p nh? th?, thân th??ng nh? th?, qu?n quýt nh? th? trong cu?c s?ng ngày nay và mai sau.

Trả lời