CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Trà xanh – “C?u tinh” c?a nhan s?c

Gi? phom chu?n, dáng xinh 

Theo nghiên c?u c?a ?H Tufts (M?), ho?t ch?t EGCG trong trà xanh gi?ng nh? các ch?t catechins khác, kích thích các gen ??t cháy m? ? b?ng và làm t?ng t?c ?? gi?m cân t?i 77%.

Trên th?c t?, trà xanh giúp thúc ??y quá trình trao ??i ch?t, do ?ó d?n ??n ??t cháy ch?t béo. Trà xanh có th? ??t cháy ??n 80 calo m?i ngày.

??c bi?t, v?i tác d?ng ??t m? “th?n t?c” này, trà xanh s? làm gi?m hàm l??ng cholesterol trong máu, giúp phái ??p phòng tránh nguy c? m?c các c?n b?nh nguy hi?m nh? tim m?ch, ung th?, ??t qu?…

sac dep

“V? s?” c?a da 

Theo m?t nghiên c?u, trà xanh b?o v? da kh?i nh?ng th??ng t?n do tia UV gây ra. T? ?ó, n??c trà có tác d?ng ch?ng n?ng r?t t?t. Tr??c khi ra n?ng, ch? em có th? dùng g?c ?m t?m n??c trà thoa ??u lên ph?n da h? trên c? th? nh? m?t, c?, cánh tay.

Bên c?nh ?ó, trà xanh còn ???c xem nh? m?t lo?i kháng sinh, kháng khu?n và làm s?ch c?n bã và các ch?t b?i b?n bám vào l? chân lông, ng?n ng?a m?n.

V?i nh?ng ph? n? trung niên, trà xanh l?i ???c chu?ng nh? lo?i kem d??ng da ch?ng nh?n t? thiên nhiên. Ho?t ch?t EGCG trong trà xanh s? ?em l?i hi?u qu? th?m chí cao h?n so v?i vitamin E.

Các g?c t? do trong c? th? th??ng t??ng tác v?i các t? bào kh?e m?nh trong c? th?, gây ra các t?n th??ng cho các t? bào này. EGCG trong trà xanh s? tiêu di?t các g?c t? do và làm gi?m s? l??ng các g?c t? do có th? làm gi?m n?p nh?n và các bi?u hi?n lão hóa khác.

sac dep 3

?? th?c hi?n, ch? em có th? ?un sôi m?t thìa cà phê trà v?i 25 ml n??c, ?? om trong 40 phút, l?c b? bã ?? ngu?i. Dùng g?c m?m t?m n??c trà thoa ??u lên vùng m?t và c? vào sáng và t?i tr??c khi ?i ng?. ??i v?i làn da d?u, nên thêm m?t vài gi?t n??c chanh tr?n ??u.

Ngoài ra, ch? em th?c ?êm s? g?p ph?i hi?n t??ng “g?u trúc”, hãy ?? trà xanh gi?i quy?t v?n ?? này. ??p trà xanh ?m nóng vào ph?n m?t qu?ng thâm. Trà xanh s? nhanh chóng xóa tan, l?y l?i v? r?ng ng?i cho ngày m?i.

R?ng tr?ng, mi?ng th?m 

Trà xanh ?ã ???c các nhà khoa h?c ki?m ch?ng là có tác d?ng ch?ng l?i m?t lo?i vi khu?n gây sâu r?ng g?i là Streptococcus mutans. Trong khi ?ó, nghiên c?u khác trên t? Archives of Oral Biology c?ng ?ã xác nh?n tác d?ng kháng khu?n c?a trà xanh ??i v?i nh?ng vi khu?n r?ng mi?ng có h?i.

sac dep 2

Không ph?i ng?u hiên mà nhi?u hãng kem ?ánh r?ng n?i ti?ng ?ã phát tri?n s?n ph?m chi?t su?t t? trà xanh. ?ó là nh? trà xanh có ch?a florua t? nhiên, giúp b?o v? các mô, gi? cho h?i th? c?a b?n th?m h?n. Trà xanh c?ng s? b?o v? r?ng kh?i các ??c t?, kh? mùi hôi mi?ng.

Ch? em ch? vi?c u?ng trà ho?c nhúng ??u bàn ch?i vào n??c trà ??c tr??c khi ch?i r?ng. Th?c hi?n 2 l?n/tu?n.

Tóc bóng, s?ch gàu 

Ít ch? em bi?t r?ng trà xanh là lo?i thu?c nhu?m t? nhiên và hi?u qu? cho tóc. V?i chút trà xanh ??c dùng g?i th??ng xuyên, ch? em còn có t? t?o cho mình màu tóc nâu t? nhiên mà không c?n dùng ??n hóa ch?t.

sac dep 4

Khi ?un n??c trà xanh, ?? ngu?i g?i lên ??u và gi? thêm 3 phút, mái tóc s? có m?t l?p màng b?o v? t?t h?n v?i h??ng th?m t? nhiên, lôi cu?n.

Còn khi tr?n trà xanh v?i m?t thìa r??u và m?t thìa d?u th?c v?t, phái ??p ?ã s? h?u m?t h?n h?p d??ng tóc lí t??ng. H?n h?p này s? giúp tóc “t?m bi?t” gàu”, gi? l?i v? ch?c kh?e, bóng m??t.

 Ngu?n: s?u t?m

Trả lời