CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

U?ng trà ?i

“Trong m?t chén trà th?m

Có h? sen bát ngát

Trong m?t làn gió mát

Có muôn v?n trùng d??ng”.

“Trà” là m?t danh t? r?t ph? bi?n, có m?t kh?p n?i d??ng nh? ai c?ng bi?t. Trà là m?t món quà, m?t v?t ?? trao t?ng và c?ng là m?t l?i m?i ?? g?i ?i s? thân thi?n và quý tr?ng.

thien3

U?ng trà là m?t phong cách ??c bi?t th? hi?n l?i s?ng ngh? thu?t ??n gi?n, nh? nhàng. Trà xu?t hi?n ??u tiên ? Trung Qu?c, ?ã có t? xa x?a, khi ??n Nh?t B?n cách th??ng th?c trà thông th??ng ?ã bi?n thành ??o, g?i là “Trà ??o”. M?t cách s?ng ngh? thu?t ??c bi?t ?nh h??ng ??n l?i t? duy c?a c? ??t n??c và con ng??i.

“Bình minh nh?t tr?n trà”. Bu?i sáng v?i chén trà th?t nóng b?n s? có ngay s? th? gi?n và t?nh táo. H? th??ng b?o nhau r?ng: “m?i anh u?ng trà ?i! chuy?n gì t? t? s? nói”.

Trong ch?n thi?n môn, còn g?i là c?a thi?n hay nhà chùa, u?ng trà l?i là m?t phong cách khác, r?t khác v?i bình th??ng.

Sao g?i là c?a thi?n?

Thi?n? nói cho d? hi?u ?ó là s? “T?nh và L?ng”. Khi th?c t?p thi?n ta d? dàng c?m nh?n s? t?nh t?i và yên l?ng. Khi ??t chân vào cánh c?a này l?p t?c thân và tâm ta có m?t c?m giác an bình.

Th? nên khi nhìn vào các th?y nh?ng ng??i s?ng trong c?a thi?n, ta s? nh?n ngay ra phong thái khác th??ng, ??nh ??c trang nghiêm và t??i mát.

? ?ây, ta ?? tâm ??n hình thái con ng??i, cách t? duy vào chi?u sâu tâm h?n, nhìn vào các v? chân tu s? th?y ? ??y s?n có t?t c? nh?ng gì ta ?ang tìm ki?m. Có c? h?i ch? c?n ng?i yên cho tâm t? l?ng xu?ng và u?ng trà, l?p t?c ta v?i v? chân tu ?y là m?t. U?ng trà theo cách này g?i là thi?n trà hay th?c t?p thi?n trong lúc u?ng trà, h??ng thi?n hòa v?i v? trà giúp ta d? dàng chuy?n hóa n?i t?i, tâm h?n và c? con ng??i hoàn toàn thay ??i.

thien

Tôi c? nh? mãi ti?ng go?: “d?y mau u?ng trà ?i” c?a m?t th?y chung phòng ?? th?c anh em d?y m?i sáng hay nh?ng lúc c? phòng ?ang chìm sâu trong c?n ng? ngày. Bu?i thi?n t?p ?êm nay tôi quán chi?u r?t rõ, ch? m?y ch? thôi: “U?ng trà ?i”, làm tôi có nhi?u c?m giác nh? nhàng và an l?c.

?i! là m?t ti?ng g?i.

?i ?? thoát ra, v??t lên, làm ta th?c t?nh, t?nh c?n mê, nh?ng m?ng t??ng ?iên ??o ?ang ??a ta vào cõi m?ng du, ?i rong d?o quanh cõi m?ng mãi ch?a thoát ra ???c. Chúng ta luôn b? nh?ng s?i t? phi?n não ràng bu?c, ngày l?i qua ngày lo l?ng b?i quá kh?, toan tính d? ??nh cho t??ng lai và luôn b?n r?n bon chen bu?n ?au trong hi?n t?i. Vì th? nên d?y ?? mà ?i là m?t ti?ng g?i, tuy kh?n tr??ng nh?ng r?t hay. “D?y ?i”, làm gì? ?? u?ng trà!

Ngoài nh?ng th?i khóa nghiêm m?t và dày ??c, anh em th??ng ng?i l?i, chia nhau tách trà, th??ng th?c h??ng th?m tình ??o b?n. B?t c? lúc nào, vui hay bu?n bên tách trà nóng trút c?n tâm t?.

“S?ng có bao n?m, vui vui, bu?n bu?n, ng??i ng??i, ng?m ng?m”.

Nh?ng l?i nh?c tr?nh th?t sâu, d??ng nh? th?t gi?ng v?i tâm tr?ng c?a nh?ng k? l? th? thích phiêu b?ng ??a anh em chúng tôi ??n g?n nhau h?n. Vì “s?ng có bao n?m” nên ta c?n quý tr?ng s? có m?t ngay trong lúc này, th?i gian s?ng chung trôi qua th?t mau, quy?t không ?? th?i gian lu?ng ?i vô ngh?a. Th?t thú v? khi c?m nh?n nh?ng c?m xúc c?a con ng??i: “vui vui, bu?n bu?n”, th?t khó nh?n ra con ng??i th?t c?a mình có khi là “ng??i” mà c?ng có lúc là “ng?m”. Mu?n cho cu?c s?ng ???c thanh th?n, tâm h?n ???c trong l?ng, bình yên ta ch? c?n s?ng h?t mình và c? u?ng trà ?i thì m?i th? không nh? ý s? ???c r? xu?ng, chúng d??ng nh? nh?ng c?n gió tho?ng qua, cu?c ??i s? m? cho ta nhi?u con ???ng sáng l?ng.

Ng??i x?a nói r?ng: “Sanh ngã gi? ph? m?u. Thành ngã gi? chi b?ng h?u”.

Tôi r?t quý tr?ng nh?ng b?ng h?u mà tôi ???c g?p trong cu?c ??i này, dù h? là ai, d? th??ng hay ch?a d? th??ng, v?i tôi h? ??u là nh?ng b?c thi?n tri th?c, ???c u?ng trà v?i nh?ng v? ?y thì còn ni?m vui nào b?ng.

Sài gòn chi?u m?a mùa h?, n??c làm ??t ng?p l?i ?i, có lúc r?i su?t ?êm hay ?êm tr?ng sáng v?i nh?ng làn gió mát trong veo, khung c?nh này th?t hi?m b?i xung quanh là ph? th? náo nhi?t, ???c ng?i ?ây u?ng trà là m?t h?nh phúc r?t l?n. “U?ng trà” là m?t c? h?i ?? ti?p xúc và g?n g?i, là lúc ?? ta ng?m l?i mình. V?i chén trà nóng, b?n s? có ngay s? thanh th?n, là cách ?? th? giãn tâm h?n. Th?t ti?c n?u ai ch?a t?ng u?ng trà, b?n hãy th? m?t l?n “U?ng trà ?i”.

thien4

Trong m?t chén trà th?m, có h? sen bát ngát, có làn gió mát, có v?n h?u và có c? trùng d??ng. Ch?t li?u h??ng và v? c?a trà là nh?ng gì có s?n trong cu?c ??i này. Ta có th? c?m nh?n ???c ch?t trà b?ng chính thân th? này, n?u trà ngon sau khi u?ng trà s? ?? l?i h??ng v? ng?t ngào, c?ng có lúc th?t ??ng và chát. H??ng trà chan hòa v?i cu?c s?ng này, ??ng chát m?n ng?t… ?i v?i bu?n vui chìm n?i lên xu?ng… c?n chén trà t?c là ta ?ã và ?ang s?ng, ch?p nh?n s?ng chung trong cu?c s?ng này.

Tôi s? nh? mãi ti?ng g?i k? di?u ?y: “D?y mau u?ng trà ?i”. ?ó là m?t câu th?n chú, nó giúp tôi th?c d?y m?i khi b? th?t ni?m lãng quên hay nh?ng lúc b? chi ph?i b?i nh?ng dòng suy t? tri?n miên. T?t c? v?i tôi ?ó là k? ni?m ??p.

Ngu?n: s?u t?m

 

Trả lời