CategoriesTrà & ?m Th?c

5 lý do b?n nên u?ng trà xanh v?i m?t ong

S? k?t h?p gi?a trà xanh và m?t ong không ch? t?o nên m?t món ?? u?ng h?p d?n và b? d??ng mà ?ó còn là m?t ph??ng thu?c r?t t?t cho s?c kh?e. Nó giúp thanh l?c c? th?, ng?n ng?a c?n b?nh ung th?, t?t cho s?c kh?e r?ng mi?ng, t?t cho x??ng… Không ch? th?, h?n h?p ?? u?ng này còn r?t t?t cho trí thông minh, c?i thi?n ch?c n?ng não, giúp chúng mình nh? lâu h?n. ??c bi?t, các b?n còn có th? s? d?ng trà xanh pha m?t ong cho “công cu?c” gi?m cân nh? vào kh? n?ng ??t cháy ch?t béo hi?u qu?.Trà xanh ???c bi?t ??n v?i r?t nhi?u công d?ng, ?i?n hình là kh? n?ng ng?a lão hóa, phòng ch?ng ung th?. Tuy nhiên, không ph?i ai c?ng bi?t, khi k?t h?p v?i m?t ong, h?n h?p này s? mang l?i r?t nhi?u tác d?ng “th?n k?” khác ??i v?i c? th?.

C?i thi?n ch?c n?ng não

Trà xanh và m?t ong không ch? là m?t th?c u?ng làm tr? hóa mà còn làm cho b?n thông minh h?n vì nó t?t cho ch?c n?ng não c?a b?n. Caffeine là m?t trong nh?ng thành ph?n chính có trong trà xanh. Khi k?t h?p v?i m?t ong, nó làm t?ng c??ng h??ng v? c?ng nh? vitamin t?t cho s?c kh?e não b? c?a b?n.

S? hi?n di?n c?a hai thành ph?n này trong trà xanh giúp c?i thi?n s? t?p trung vì các t? bào th?n kinh ???c s? d?ng t?t h?n. Trà xanh và m?t ong giúp c?i thi?n th?i gian ph?n ?ng não c?ng nh? b? nh? c?a b?n. Trà xanh v?i m?t ong r?t t?t cho s?c kh?e não b? c?a b?n. Hãy nh? r?ng, caffeine có trong trà xanh là v?i s? l??ng ít h?n so v?i cà phê . Do ?ó, nó làm cho não b? c?a b?n ?n ??nh và t?ng tính t?p trung.

??t cháy ch?t béo hi?u qu?

R?t nhi?u ch? em luôn tìm ki?m nh?ng th? có th? giúp h? làm gi?m l??ng calo d? th?a. Tin t?t cho b?n là u?ng trà xanh và m?t ong có th? giúp b?n th?c hi?n t?t ?i?u này. Trà xanh làm t?ng s? trao ??i ch?t trong c? th? trong khi m?t ong làm gi?m l??ng calo vào c? th? b?n. B?ng cách k?t h?p hai th? này, quá trình ??t cháy ch?t béo ??t hi?u qu? t?ng kho?ng 17%.

 traxanh4_nlqg

Ng?n ng?a nguy c? m?c b?nh ung th?

M?t trong nh?ng l?i ích s?c kh?e quan tr?ng c?a vi?c u?ng trà xanh v?i m?t ong là s? k?t h?p này s? t?o ra ch?t ch?ng oxy hóa tuy?t v?i c?n thi?t cho s?c kh?e. S? nhân lên các t? bào h? h?i c?a c? th? trong m?t th?i gian không ki?m soát s? d?n ??n ung th?.

Trà xanh s? giúp c? th? s?n xu?t ch?t ch?ng oxy hóa ng?n c?n s? gia t?ng t? bào h? h?i ?ó. Ngoài ra, u?ng trà xanh th??ng xuyên không ch? ng?n ch?n nh?ng ?nh h??ng c?a b?nh ung th? mà còn gi?m nh? tri?u ch?ng b?nh ung th?.

C?i thi?n s?c kh?e r?ng mi?ng

H?u h?t m?i ng??i quan tâm ??n sâu r?ng và các v?n ?? r?ng mi?ng khác. Catechin có trong trà xanh và m?t ong có hi?u qu? trong vi?c c?i thi?n s?c kh?e r?ng mi?ng. M?ng bám r?ng và các v?n ?? r?ng mi?ng khác gây ra ch? y?u là do vi khu?n liên c?u mutans.

Các catechins trong trà xanh k?t h?p v?i m?t ong làm gi?m tác d?ng c?a các vi khu?n này, giúp c?i thi?n s?c kh?e r?ng mi?ng c?a b?n. ?ây là m?t trong nh?ng l?i ích s?c kh?e c?a vi?c u?ng trà xanh v?i m?t ong.

 

T?t h?n cho x??ng

Loãng x??ng là m?t v?n ?? khi?n h?u h?t m?i ng??i ??u s?. ??c bi?t ??i v?i ph? n? l?n tu?i có s?c kh?e x??ng ?ang ngày m?t suy gi?m. U?ng trà xanh v?i m?t ong không ch? làm t?ng h??ng v? nh?ng mà còn t?t cho x??ng c?a b?n vì c? th? có th? ch? ??ng s?n xu?t ch?t ch?ng oxy hóa và các ho?t ch?t ch?ng viêm giúp b?o v? mô c? và x??ng t?t h?n, t?ng c??ng kh? n?ng h?p th? canxi trong c? th?.

mai3_zcse

Nh?ng l?u ý không th? b? qua khi u?ng trà xanh – m?t ong

  • Không u?ng ngay sau b?a ?n: Do trà xanh có ch?a hàm l??ng l?n tanin nên n?u b?n u?ng ngay sau khi ?n, ch?t này có th? k?t h?p v?i s?t và protein trong th?c ?n, làm gi?m kh? n?ng h?p thu dinh d??ng c?a c? th?.
  • Không u?ng lúc ?ói: U?ng trà xanh trong lúc ?ói s? khi?n b?n r?i vào tình tr?ng c?n cào, nôn nao, khó ch?u, hoa m?t, chóng m?t…
  • Không s? d?ng khi u?ng thu?c: Các ch?t trong trà xanh nh? tanin, caffeine có th? làm gi?m, th?m chí gây ph?n tác d?ng c?a thu?c.
  • Không s? d?ng trà xanh ?? qua ?êm: Khi ?? qua ?êm, m?t s? vitamin trong trà xanh s? b? phân h?y, gây ?nh h??ng không t?t cho s?c kh?e.
  • Ch? nên s? d?ng m?t l??ng nh? m?t ong: Thông th??ng, các b?n ch? nên pha 1 – 2 mu?ng nh? m?t ong cho m?i c?c trà xanh. Vi?c s? d?ng quá nhi?u m?t ong s? không mang l?i hi?u qu?, th?m chí còn có th? gây ph?n tác d?ng.

 Ch?ng ch? ??nh v?i các ??i t??ng sau: Dù mang l?i r?t nhi?u tác d?ng, tuy nhiên, hàm l??ng caffeine và tanin trong trà xanh có th? gây ?nh h??ng cho nh?ng ng??i thi?u máu, thi?u s?t, th?n kinh y?u, ng??i m?c b?nh tim, y?u ch?c n?ng gan, b? táo bón, ph? n? ?ang mang thai ho?c cho con bú… Cùng v?i ?ó, nh?ng ng??i b? ti?u ???ng, x? gan, ng??i b? r?i lo?n ch?c n?ng ???ng ru?t… c?ng có th? b? ?nh h??ng x?u khi s? d?ng m?t ong. ?ây chính là nh?ng tr??ng h?p không nên u?ng trà xanh pha m?t ong.

Ngu?n: S?u T?m

 

 

Trả lời