CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Các lo?i trà Nh?t B?n

Có th? chia ra 3 h?ng trà xanh Nh?t b?n nh? sau:

1. Lo?i trà h? ph?m:
– Cánh trà th??ng to, d?y, thô vì ???c bi?n ch? t? nh?ng lá trà già l?y ? ph?n d??i nhánh cây trà.
– Là s?n ph?m d? th?a c?a lo?i trà cao c?p, ch?ng h?n nh? cu?ng c?a nh?ng lá non dùng cho trà cao c?p.
– Có lo?i l?i tr?n thêm vào kho?ng 20% g?o rang hay lúa mì rang, khi u?ng có mùi trà xanh hòa tr?n v?i mùi h?i khét c?a g?o rang.
Lo?i trà xanh h? ph?m này th??ng không có mùi th?m vì nhà s?n xu?t không cho vào lo?i trà b?t vào. Lo?i này th??ng u?ng trong gi? gi?i lao c?a nhân viên lao ??ng trong hãng x??ng hay u?ng hàng ngày trong nh?ng gia ?ình nghèo Nh?t B?n c?ng nh? ? nh?ng ti?m ?n u?ng bình dân. V?i lo?i trà này cách pha trà nh? ?ã t? ? trên.

2. Lo?i trung bình:
Lo?i này th??ng ???c ??ng trong các bao b?ng alumin hay trong h?p b?ng kim khí, có 2 n?p r?t kín ?áo. Hình th?c trình bày r?t trang nhã và h?p d?n. Tr?ng l??ng m?i gói kho?ng 50-100 grams. Lo?i này có ??c tính sau ?ây:
– Có r?t nhi?u h?ng khác nhau, th??ng giá c? t? 1000 yen – 6000 yen/100 grams (9- 50 USD). Trên th? tr??ng th??ng ?óng gói c? 100 gram, nh?ng n?u ?óng gói c? c? 50grams, th??ng là lo?i ngon c?a h?ng này.
– Khi m? gói trà hay h?p trà ng??i ta nh?n th?y ngay ??c tính c?a lo?i này nh? sau:
– Có mùi th?m r?t d?u
– Cánh trà nh? cánh, xanh ??m
– Có màu xanh c?a b?t trà bám trên thành bao alumin hay thành h?p trà, ?ó là lo?i trà b?t (dùng trong l? dâng trà ) ???c nhà s?n xu?t cho vào ?? làm gia t?ng ph?m ch?t. Càng nhi?u trà b?t cho vào càng ngon và càng ??t giá.
– Khi pha trà l?n ??u (60 ??, 2 phút) ch? ?? hòa tan lo?i trà b?t và m?t ph?n nào h??ng v? c?a cánh trà mà thôi. Chính vì v?y l?n u?ng ??u tiên này mang ??n kh?u v? nhi?u h?n là mùi v?. Nh?ng ? l?n pha th? 2 và th? 3 lu?ng trà b?t ?ã gi?m sút nh?ng nh? nhi?t ?? n??c pha cao (80-90 ??) làm b?c h?i mùi v? th?m c?a cánh trà. V?i lo?i trà trung bình h?ng t?t, ng??i ta có th? pha l?n th? t? v?n còn mùi v? ngon c?a trà.Tóm l?i l?n pha trà ??u tiên ?? ng??i ta th??ng th?c “V?” c?a trà, t? l?n th? hai, th? ba ng??i ta th??ng th?c H??NG c?a trà.
– Ðây là lo?i trà th??ng u?ng hàng ngày ? nh?ng gia ?ình khá gi? hay ?? ?ãi khách c?ng nh? ? các v?n phòng c?a các v? lãnh ??o hãng.

3. Lo?i h?o h?ng:
Lo?i này là lo?i trà bi?n ch? t? lá trà non (Vi?t Nam g?i là trà búp), s?n xu?t b?i nh?ng hãng trà n?i ti?ng, kèm theo in ?n và l?ch s? c?a nhà s?n xu?t hay lo?i trà. Trong ?ó nhà s?n xu?t l?a ch?n nh?ng ??a danh tr?ng trà n?i ti?ng ? Nh?t B?n .
Các nhà s?n xu?t trà xanh ? Nh?t c?ng nh?p c?ng hay có các c? s? bi?n ch? s? kh?i ? ngo?i qu?c nh? ? Trung Hoa, B?c Vi?t Nam, Tây T?ng, B?c Lào… Nh?ng theo ý ki?n c?a ng??i Nh?t thì nh?ng lo?i trà mà h? mang t? ngo?i qu?c vào Nh?t B?n ch? ?? s?n xu?t lo?i trung bình hay h?n trung bình m?t tí mà thôi. Còn nh?ng lo?i trà h?o h?ng hay lo?i trà b?t ??c bi?t dùng cho các l? dâng trà ??u ???c bi?n ch? t? các v??n trà ??c bi?t ? mi?n Nam và mi?n Trung Nh?t B?n.
V?i lo?i trà h?o h?ng, th??ng ?óng gói r?t nh? (35- 100 grams), th??ng 50 grams và ???c tr?n vào r?t nhi?u trà b?t. Ng??i Nh?t B?n khi có d?p u?ng lo?i trà này h? tuân th? ph??ng pháp pha trà m?t cách tuy?t ??i ?? không phí ph?m và nh?t là h??ng th? ???c t?t c? h??ng v? c?a lo?i trà xanh quí và ??t ti?n. Lo?i trà này ng??i ta có th? pha ??n l?n th? 5 n??c trà v?n th?m ngon và mát d?u. D? nhiên lo?i này ch? dùng trong các tr??ng h?p ti?p ?ãi khách quí và trong các tr??ng h?p ??c bi?t mà thôi. Giá c? c?ng r?t thay ??i tùy theo ngu?n g?c c?a v?t li?u và c?a nhà s?n xu?t, có th? g?n 50 US$ cho m?t b?ch trà kho?ng 50 grams! Nh?ng ng??i bi?t th??ng lãm lo?i trà này h? có nhi?u d?ng c? ph?c t?p, c?u k? ?? cung ?ng cho nhã khi?u u?ng trà c?a h?.

Vài chú ý c?n b?n

Khi chúng ta quen bi?t m?t gia ?ình ng??i Nh?t hay có d?p du l?ch Nh?t B?n… Ch?c ch?n chúng ta s? có nhi?u d?p ???c các b?n bè Nh?t B?n m?i v? nhà h?. Ch?c ch?n món gi?i khát ??u tiên, g?n nh? không thay ??i c?a ng??ì Nh?t là m?i chúng ta u?ng trà xanh và ?n m?t vài lo?i bánh ng?t ??c bi?t ?? gia t?ng h??ng v? c?a trà. Sau ?ây là vài ?i?u ghi chú mà chúng ta nên chú ý:
– ?n m?t vài mi?ng bánh ng?t tr??c khi u?ng trà.
– Khi chúng ta u?ng h?t trà trong tách, không khi nào t? ý l?y bình trà rót vào tách c?a mình hay l?y bình th?y t? ý pha trà cho mình… Làm nh? v?y chúng ta ?ã vô tình làm sai l?ch cách pha trà c?a ch? nhân (vì h? bi?t rõ lo?i trà mà h? ?ãi chúng ta ph?i pha nh? th? nào, ??c bi?t theo s? ch? d?n c?a nhà s?n xu?t). Ng??i Nh?t, nh?t là ng??i ph? n? (v? b?n hay các bà m?) r?t kín ?áo và chú ý, th??ng th??ng h? nhìn th?y tách u?ng trà c?a chúng ta h?t và h? ti?p cho chúng ta ngay. Trong tr??ng h?p h? b? v??ng b?n ?i?u gì mà h? quên, chúng ta ch? c?n khen trà ngon là h? s? hi?u ngay và ti?p cho chúng ta t?c thì.
– Khi chúng ta pha trà xanh, tuy?t ??i không bao gi? l?y n??c ?ang sôi t? chi?c n?i ruôn vào bình trà. Ðây là m?t sai l?m r?t n?ng v? nguyên t?c và c? v? m? thu?t n?a. V?i ng??i pha trà chuyên môn, ngu?i ta ?? ?m n??c không ??y n?p trên b?n than r?t nh?, n??c nóng ? kho?ng 90 ?? C, r?i h? dùng m?t chi?c mu?ng b?ng tre nh? ?? múc n??c pha trà. Tùy thu?c vào l??ng n??c h? múc ? trong n?i và th?i gian h? rót n??c nóng vào bình trà ?? ?i?u ch?nh nhi?t ?? c?a n??c pha trà (?ây là m?t trong nhi?u x?o thu?t trong trà ??o).

Trả lời