CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

L?i ích c?a Trà xanh

images (14)??i v?i nhi?u ng??i, trà xanh là m?t ?? tài c?a nh?ng huy?n tho?i. Trà xanh ???c coi nh? là m?t th? d??c v?t r?t có l?i cho s?c kh?e. Hàng ngàn n?m nay, trà xanh ?ã ???c nh?c ??n c? trong truy?n kh?u l?n trong v?n b?n nh? vào vô s? các hi?u qu? l?i ích c?a nó.

Theo truy?n thuy?t, ng??i ??u tiên bi?t ??n h??ng v? trà xanh là Vua Th?n Nông vào n?m 2737 tr??c tây l?ch. Truy?n thuy?t cho r?ng có m?t l?n Vua Th?n Nông n?u n??c ?? u?ng, m?t s? lá t? nh?ng cành cây g?n bên ?ã r?i vào n?i n??c c?a ông. Lá trà xanh khi ?un sôi b?c lên mùi th?m và n?m th? r?t ngon ??n n?i nhà vua kêu g?i con dân c?a ông nên u?ng trà xanh. Câu chuy?n n?i ti?ng v? vi?c u?ng trà xanh ?ã ???c lan truy?n ra xa. ??n kho?ng n?m 800, trà xanh ?ã ???c ??a ??n Nh?t B?n nh? các t?ng l? Nh?t qua Trung Qu?c nghiên c?u Ph?t giáo mang v?.

Cái gì làm cho trà xanh khác v?i t?t c? các lo?i trà khác?

Trà xanh ???c s?n xu?t t? Trà Tàu (Camellia sinensis), c?ng t? m?t lo?i cây trà ?ã s?n xu?t ra trà Ô Long và trà ?en. M?c dù t?t c? ??u làm ra t? cùng m?t th? lá trà, nh?ng trà xanh th?c s? là m?t th?c u?ng ??c bi?t dành cho s?c kh?e. Nh? v?y, cái gì làm cho trà xanh có s? khác bi?t?

S? khác bi?t n?m trong ph??ng pháp s?n xu?t ra trà xanh. Lá trà ô long và trà ?en thông th??ng ???c ?? cho héo r?i m?i ph?i khô, trong khi lá trà xanh ???c h?p b?ng h?i n??c r?i m?i s?y khô. Ph??ng pháp s?n xu?t trà xanh này th?c s? ?ã gi? ???c h?u h?t các ch?t b?, ch?t ch?ng oxy hóa có trong lá trà.

uong-tra-xanh-giam-beo

Trà xanh l?i cho s?c kh?e

Trong khi trà xanh ?ã ???c ph? bi?n là có nhi?u l?i ích cho s?c kh?e, thì các nhà khoa h?c hi?n th?i c?ng ?ã ch?ng minh c? th? ???c nh?ng hi?u qu? l?i ích c?a trà xanh. Ch?t ch?ng oxy hóa trong trà xanh ???c cho là m?t ch?t r?t có l?i cho s?c kh?e.

Phát hi?n g?n ?ây cho th?y các ch?t ch?ng oxy hóa trong trà xanh có th? làm gi?m m?c cholesterol trong ng??i, có th? c?i thi?n ch?c n?ng m?ch máu, và có th? làm gi?m l??ng m? trong máu. B?ng ch?ng cho th?y trà xanh có th? có m?t tác d?ng ch?ng viêm và có th? b?o v? c? th? ch?ng l?i b?nh tim.

Trà xanh làm gi?m cân

K?t qu? ?áng k? c?a các nghiên c?u cho th?y l?i ích c?a trà xanh trong vi?c gi?m cân. Theo các nhà nghiên c?u c?a ??i h?c Geneva, trà xanh có ??c tính sinh nhi?t nh? v?y h? tr? r?t nhi?u trong vi?c gi?m cân. Trong s? nghiên c?u c?a h?, h? nghiên c?u nh?ng l?i ích gi?m cân c?a trà xanh b?ng cách quan sát s? t??ng tác gi?a ch?t caffeine trong trà xanh và m?t h?p ch?t g?i là epigallocatechin gallate (EGCG). Khi hai ch?t này trong trà xanh tác ??ng, nhi?t n?ng c?a c? th? t?ng lên kho?ng b?n ph?n tr?m. Khuynh h??ng c?a trà xanh làm t?ng c??ng m?c ?? sinh hóa trong t? bào ?ã cho m?i ng??i lý do c? th? ?? tin r?ng trà xanh có l?i ích trong vi?c gi?m cân.

M?t nghiên c?u khác liên quan ??n l?i ích c?a trà xanh trong vi?c làm gi?m cân c?ng ?ã ???c ti?n hành. K?t qu? nghiên c?u cho th?y nh?ng ng??i u?ng trà xanh có khuynh h??ng gi?m cân nhi?u h?n so v?i nh?ng ng??i không u?ng. U?ng trà xanh có th? làm cho c? th? tiêu th? thêm kho?ng 70 calories m?t ngày, m?t ?i?u mà nh?ng ng??i mu?n làm gi?m cân ??c bi?t chú ý.

Ngày nay, trà xanh ???c ph? bi?n r?ng rãi v?a là m?t th?c gi?i khát và v?a là m?t s?n ph?m gi?m cân.

t?i xu?ng (2)

Trà xanh tr? b?nh b?ch c?u

B?nh b?ch c?u là m?t lo?i b?nh ung th? b?t ??u t? trong các t? bào t?o máu c?a t?y x??ng. Ti?p theo ?ó b?nh xâm nh?p vào máu và sau ?ó có th? lan ??n các h?ch b?ch huy?t, lá lách, gan, và các b? ph?n khác c?a c? th?.

Nh? ??i v?i các lo?i b?nh ung th? khác, có nh?ng nghiên c?u ?ang ???c ti?n hành ?? tìm cách ng?n ng?a và ?i?u tr? b?nh b?ch c?u d?ng t?y. ?ã có nh?ng c?i ti?n l?n trong vi?c ?i?u tr? b?nh này trong nh?ng n?m g?n ?ây. M?t nghiên c?u ???c quan tâm ??c bi?t ?ó là th? nghi?m vi?c u?ng trà xanh ?? ?i?u tr? b?nh b?ch c?u d?ng t?y.

images (4)

Vi?c nghiên c?u này, qua báo cáo c?a H?i UK Tea Council, ?ã ki?m tra kh? n?ng c?a trà xanh trong vi?c kích thích tiêu di?t các t? bào ung th? b?ch c?u. Ti?n trình tiêu di?t t? bào ung th? có th? x?y ra trong c? th? trong nhi?u tr??ng h?p ?? ??m b?o cho các t? bào kh?e m?nh ???c t?n t?i. Và, ?ôi khi, các nhà nghiên c?u phát hi?n ra các ch?t bên ngoài c? th? có th? t?o ra ti?n trình tiêu di?t t? bào.

Trong vi?c tìm tòi này, các nhà khoa h?c ?ã nghiên c?u nh?ng tác ??ng c?a ch?t ch?ng oxy hóa trong trà xanh, EGCG. Vi?c nghiên c?u ???c th?c hi?n c? trong phòng thí nghi?m l?n vi?c thí nghi?m v?i gi?ng chu?t. Trong c? hai tr??ng h?p, các nhà nghiên c?u phát hi?n ra r?ng trà xanh có kh? n?ng kích thích tiêu di?t t? bào ung th? b?ch c?u. Trong th?i h?n ba gi? ti?p xúc v?i ch?t EGCG, các t? bào ung th? b?ch c?u b?t ??u t? h?y di?t.

Ngu?n: s?u t?m

Trả lời