CategoriesTrà & ?m Th?c Trà & Ki?n th?c v? Trà

L?u ý khi dùng trà

Nh?ng ?i?u c?n chú ý khi dùng trà:

– Nh?ng ng??i m?c các ch?ng: Cao huy?t áp nghiêm tr?ng, b?nh tr?, loét d? dày, bí ??i ti?n mãn tính, y?u th?n, ??y h?i c?n ph?i h?n ch? u?ng chè.

– Nh?ng ng??i b? m?c các ch?ng: Suy nh??c th?n kinh, m?t ng?, k?t h?ch, c? n?ng c?a tuy?n giáp ho?t ??ng không bình th??ng thì không ???c u?ng chè.

– V?i ng??i b? b?nh ???ng ru?t hay b?nh viêm th?n thì dùng chè ?en t?t h?n chè xanh, vì chè ?en có công hi?u m?nh h?n v?i ???ng ru?t và ???ng ti?u ti?n.

– Sau khi u?ng thu?c không ???c u?ng chè, nh?t là v?i nh?ng lo?i thu?c có ch?t s?t (Fe) thì càng c?m k?. Vì n??c chè s? làm gi?m nhi?u tác d?ng c?a thu?c.

2tra-xanh-giam-mo-bung-2

– U?ng chè khi b?ng ?ói s? làm r?i lo?n tinh th?n và h?i ???ng tiêu hóa.

– Sau khi ?n th?t chó không nên u?ng trà ??c.

– U?ng chè ngay sau khi ?n xong s? t?o ra ch?t ??c có h?i cho s?c kh?e.

– Không nên u?ng trà quá nóng vì d? gây ung th? th?c qu?n.

– Tr??c khi ?i ng? không nên u?ng trà ??c.

– U?ng chè vào ban ?êm có h?i cho t? v?.

– U?ng chè quá l??ng làm g?y ng??i, vàng da.

– Ph? n? có mang và ?ang th?i k? ? c? không ???c u?ng chè ??c và c?ng không ???c u?ng nhi?u.

– Tr? nh? không ???c u?ng trà l?nh.

– Ng??i già, nh?t là ng??i b? bí ?i ngoài, n?u u?ng nhi?u chè xanh ho?c chè t??i thì l?i càng thêm bí, nh?ng u?ng chè ?en thì không có hi?n t??ng này. Ng??i già c?ng không nên u?ng chè ??c, u?ng chè nóng nh?t s? t?ng tu?i th?.

Các lo?i chè có nhi?u công d?ng t?t ??i v?i s?c kh?e con ng??i. Nh?ng m?i cái t?t ??u có gi?i h?n. N?u v??t kh?i gi?i h?n thì s? có nh?ng hi?u ?ng ng??c. Do ?ó khi dùng trà ph?i bi?t rõ tác d?ng c?a t?ng lo?i trà và hi?u rõ b?nh t?t c?ng nh? c? ??a (th? tr?ng) c?a mình. Nh? v?y u?ng trà m?i có hi?u qu? nh? mong mu?n.

Ngu?n: s?u t?m

 

Trả lời