CategoriesTrà & ?m Th?c

Nh?ng lo?i trà quý ??t nh?t th? gi?i

Th? gi?i có 3 vùng trà n?i ti?ng là ?n ??, Trung Qu?c và Sri Lanka. Lo?i trà ??i H?ng Bào không ???c bán ph? bi?n, có giá h?n 26 t? ??ng/kg.

Trà là lo?i th?c u?ng ???c tiêu th? nhi?u nh?t trên th? gi?i. Ng??i ta nhúng lá c?a các cây h? trà có tên Camellia Sinensis vào n??c sôi ho?c n??c ?m ?? u?ng. Trà có v? ??ng, chát ho?c thanh mát. C?ng có vô s? cách th??ng trà khác nhau. Ngày nay, trà ???c tr?n v?i th?o d??c ?? t?ng các l?i ích s?c kh?e c?a lo?i th?c u?ng này.

Ph?n nhi?u các nghiên c?u v? l?i ích c?a trà ??i v?i s?c kh?e ??u nói ??n trà xanh. Vi?c này khi?n nhi?u ng??i hi?u nh?m r?ng các lo?i trà khác nh? trà tr?ng, trà ?en hay trà Ô long ch? là th? vô th??ng vô ph?t, u?ng cho vui. Th?c t?, t?t c? các lo?i trà ??u ch?a ch?t có l?i cho s?c kh?e, trà khác loài s? có hàm l??ng các ch?t cao th?p khác nhau.

Th? gi?i có 3 qu?c gia có kh? n?ng s?n xu?t nh?ng lo?i trà h?o h?ng nh?t: ?n ??, Trung Qu?c và Sri Lanka. M?i vùng khác nhau có ???c lo?i trà v?i mùi và v? ??c tr?ng.

D??i ?ây là nh?ng lo?i trà ??t ?? nh?ng n?i ti?ng kh?p th? gi?i:

Trà ?en Darjeeling, ?n ??

  images (1)

Trà Darjeeling có ngu?n g?c t? vùng trà Himalaya, ?n ??. Trà Darjeeling n?i ti?ng kh?p th? gi?i vì mùi v? và màu s?c ??c tr?ng. Vùng trà Darjeeling n?m d??i chân núi phía ?ông dãy Himalayas. Chính ?? cao so v?i m?t n??c bi?n (1500 mét ??n 2500 mét) c?a vùng núi Himalayas và m?t s? y?u t? th? nh??ng khác khi?n trà Darjeeling có lo?i v? ??c nh?t.
Công ty Makaibari là ??n v? n?i ti?ng cung c?p lo?i trà này v?i s?n ph?m Silver Tips. Trà Darjeeling ???c bán v?i giá 400 USD/kg.
Trà Thi?t Quan Âm, Trung Qu?c

b8c2


N?m trong nhóm Th?p danh ??i trà Trung Hoa, trà Thi?t Quan Âm (Tie Guan Yin) là m?t d?ng trà Ô long quý hi?m ? t?nh Phúc Ki?n, Trung Qu?c. Nói trà Ô long có ngh?a màu trà pha tr?n gi?a xanh và ?en.

M?t trong nh?ng ?i?m ??c bi?t c?a lo?i trà ??t ?? này là nó có th? pha ???c 7 l?n tr??c khi h?t s?ch mùi v?.

Trà ??i H?ng Bào

6753


Trà ??i H?ng Bào (Da-Hong Pao) là m?t lo?i trà Ô long có xu?t x? t? núi V? Di, Phúc Ki?n, Trung Qu?c.

T??ng truy?n, vào cu?i ??i Minh, m?t v? thái y ?ã dùng búp non hái t? nh?ng cây trà m?c trên núi V? Di ch?a kh?i b?nh cho thái h?u. ?? th??ng công, hoàng ?? nhà Minh bèn ban t?ng m?i cây trà quý m?t chi?c áo bào ?? ?? b?c bên ngoài trong nh?ng ngày giá l?nh. Lo?i trà này vì th? có tên là ??i H?ng Bào.

Tr?i qua g?n 400 n?m ??n nay, s? trà quý n?m x?a ch? còn l?i 6 cây. M?i n?m, t? 6 cây trà này, ng??i ta ch? thu ???c ch?ng 1kg búp. T? n?m 2006, chính quy?n ??a ph??ng quy?t ??nh h?n ch? khai thác búp c?a nh?ng cây trà ??i H?ng Bào c?, nên hi?n nay, nh?ng ng??i mê trà dù có ch?p nh?n ??i c? gia s?n c?ng khó có c? h?i s? h?u lo?i trà quý này. 20gr ??i H?ng Bào cu?i cùng do t?nh Phúc Ki?n t?ng B?o tàng Qu?c gia Trung Qu?c cu?i tháng 10 n?m 2011 vì th? ???c coi là vô giá.

Trà ??i H?ng Bào ???c b?o v? vô cùng nghiêm ng?t và ???c coi nh? báu v?t qu?c gia t?i Trung Qu?c. Lo?i trà này không ???c bán ph? bi?n và có giá 1,25 tri?u USD/kg (t??ng ???ng h?n 26 t? ??ng).

Ngu?n: s?u t?m

Trả lời