CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Phong t?c ti?c trà chi?u quý t?c c?a ng??i Anh

Ti?c trà chi?u là ki?u cách ph? bi?n t? th?i các quý t?c ? Anh t?i t?n ngày nay. Có r?t nhi?u gi? thuy?t ???c ??t ra v? ngu?n g?c và s? ph? bi?n c?a vi?c u?ng trà ? Anh. M?t trong s? ?ó là câu chuy?n v? n? hoàng Catharine of Braganza, v? c?a vua Charles 2.

DSC00011

Bà hoàng ng??i g?c B? ?ào Nha này r?t yêu thích u?ng trà theo ?úng t?p t?c c?a quê h??ng bà. Khi t?i Anh n?m 1662 ?? k?t hôn v?i Charles 2, bà ?ã mang theo m?t h?p trà nh?. Bà ???c bi?t ??n là n? hoàng ??u tiên trong l?ch s? n??c Anh u?ng trà nh? m?t thông l?.
? Anh, n? hoàng Catharine ?ã m?i b?n bè vào phòng ng? c?a mình và chia s? trà v?i h?. Nh?ng ng??i ??n u?ng trà là nh?ng quý t?c n? c?a th? k? 18. T? ?ó, trà ngày càng tr? nên ph? bi?n trong ??i s?ng quý t?c Anh.

CoconutShortbread

N? hoàng Anne c?a n??c Anh sau này c?ng mê trà ??n ?? bà ?ã cho làm m?t chi?c ?m trà l?n b?ng b?c ?? thay cho ?m trà tàu nh? bé. Phong t?c ph?c v? trà ?ã ra ??i t? th?i k? c?a n? hoàng Anne.
T? th? k? 18, nh?ng v??n u?ng trà tr? nên r?t ph? bi?n. N?i này tr? thành n?i t? h?p c?a các quý t?c, c? nam và n? ?? th? giãn, gi?i trí, trong ?ó có c? nh?ng nh?c s? l?ng danh m?i th?i ??i nh? Mozart và Handel. Nh?ng khu v??n trà này ?ã giúp trà tr? thành th? ?? u?ng th?i th??ng và là n?i cô gái và chàng trai có th? tho?i mái, t? do g?p nhau.

2013-04-18.09.30.15-t33333

Ti?c trà chi?u ???c ph? bi?n r?ng rãi nh? có s? phát tri?n c?a truy?n thông vào cu?i n?m 1830, ??u n?m 1840. Trong nh?ng tác ph?m ti?u thuy?t c?a Jane Austen, ?ã th?y xu?t hi?n bóng dáng c?a các ti?c trà nh? th? này.
Khi t?i th??ng th?c trà t?i ti?c trà, nh?ng ng??i tham gia ph?i n?m tay và chào nhau, cho ???ng vào c?c tr??c, sau ?ó ??n m?t lát chanh m?ng và không bao gi? u?ng chung chanh và s?a. Ki?u cách cho s?a vào trà là du nh?p t? Pháp.

Afternoon-Tea2

Có nhi?u ki?u ti?c trà khác nhau, c? b?n nh?t là: afternoon tea (trà chi?u, th??ng t? 2 – 5 gi?) và high tea (t? 5 gi? ??n 7 gi? t?i). High tea là lo?i ti?c bình dân, nh?ng l?i có cái tên high tea vì lo?i bàn ???c s? d?ng th??ng là bàn cao (high table).
Nh?ng lo?i th?c ph?m th??ng ???c ?n kèm trong b?a ti?c trà là bánh quy, m?t, tr?ng, bánh k?p ho?c sô-cô-la.

Ngu?n: s?u t?m

Trả lời