CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Trà ??o Hàn Qu?c

Ng??i Hàn ?ã bi?t th??ng th?c v?n hóa Trà ??o, u?ng trà t? th?i tam qu?c trên bán ??o Hàn Qu?c g?m Goryeo (Cao Ly) mi?n B?c, Baekje (Bách T?) ? mi?n Tây Nam và Silla (Tân La) ? mi?n ?ông Nam. Ph??ng danh “Trà” là t? dùng ?? ch? lo?i th?c u?ng ???c pha n??c ?un sôi, t? búp và lá cây chè ?ã ???c sao và ch? bi?n. Nh?ng ng??i Hàn Qu?c dùng t? “Trà”, theo phát âm là “Cha” ?? ch? các lo?i n??c u?ng nói chung. Ví d? nh? ng??i Hàn Qu?c hay b?o nhau  “Chúng ta cùng u?ng Trà nhé!” có ngh?a là “chúng ta u?ng n??c nhé !”. images (4) Trong các lo?i trà thì trà m?n là th?c u?ng c?n có th?i gian nhàn r?i. ?? có chung trà ngon, ??y ?? h??ng v? ng??i ta dùng n??c su?i, hay n??c s?ch thiên nhiên t? sông ngòi ???c lóng trong, ho?c n??c s??ng ??ng trên lá sen, ?un sôi, ch? khi n??c gi?m nhi?t l??ng ?i m?t chút r?i m?i pha trà. Sau ?ó, ph?i ch? cho trà ng?m thì m?i rót ra u?ng. ?a s? cho r?ng u?ng trà m?n là lãng phí th?i gian, là không phù h?p v?i nh?p s?ng t?t b?t h?i h? c?a th?i hi?n ??i.

?ó là vì h? không bi?t giá tr? trong lúc ch? u?ng trà, thì cu?c trò chuy?n gi?a ch? nhà và khách ??n ch?i s? di?n ra m?t cách tho?i mái t? nhiên. Còn n?u u?ng trà m?t mình thì ?ây s? là kho?nh kh?c riêng t? giúp ng??i ta t?n h??ng ???c h??ng v? th?m ngon tinh t? c?a chén trà và là phút giây th? gi?n tuy?t v?i. Làn n??c trà xanh óng ánh trong chi?c chén sành trinh tr?ng trong ng?n ???c coi là “Phong l?u” là “??o” trong quan ni?m c?a ng??i Hàn Qu?c x?a. Ng??i Hàn ?ã bi?t th??ng th?c v?n hóa trà ??o, u?ng trà t? th?i tam qu?c trên bán ??o Hàn Qu?c g?m Goryeo (Cao Ly) mi?n B?c, Baekje (Bách T?) ? mi?n Tây Nam và Silla (Tân La) ? mi?n ?ông Nam. images (5) Ý ngh?a dâng trà trong nghi l? Ph?t giáo h?t s?c ??c bi?t. Kh?p ch?n Thi?n môn, chúng ta có th? tìm th?y hình ?nh dâng trà ???c kh?c ho?c v? trên các chuông l?n ho?c tranh Ph?t giáo. V? Ti?n b?i có công ??a ??a “trà” thành “??o” ? Hàn Qu?c trong th?i h?u Joseon (Tri?u Tiên) là Thi?n s? Th?o Y (1786~1866), ???c nhân dân sùng kính tôn vinh Thánh Trà Th?o Y Thi?n S?. Ngài d?ng m?t Th?o Am nh?, mái l?p r?m, t??ng vách ??t mang tên Nh?t Chi Am. Th?o am ???c d?ng trong khuôn viên ??i H?ng c? t?, huy?n H?i Nam (Haenam-gun), t?nh Toàn La Nam ??o (Jeollanam-do), n?i Th?o am thanh v?ng, Ngài chuyên canh tr?ng chè và t?nh tâm tu hành. Ngài truy?n t?ng r?ng : “Vi?c cu?c ??t tr?ng Trà và th??ng th?c Trà ??o so v?i s? tu hành ch?ng khác. . .” Nh?ng áng th? in ??m nét tình ??i ý ??o trong tuy?n t?p th? ?ông Trà T?ng c?a mình, Ngài ?ã gi?i thi?u v?i ??c gi? cách ch? bi?n, phân lo?i trà, cách u?ng và th??ng th?c trà, s? ?u vi?t c?a h??ng, v?, phong cách và d??c lý c?a trà Hàn Qu?c h?n h?n so v?i trà Trung Qu?c:

“Ti?ng n??c sôi trong veo sao t?nh l?ng

H??ng trà th?m mát d?u th?u t?i x??ng

Tâm h?n vu v? b?ng t?nh gi?c

Mây tr?ng tr?ng thanh hai v? khách h?ng h?

Li?u có b?ng n?i ?ây c?a ng??i tu ni?m!”

Qua vài dòng tâm s? m?c m?c, th?u tình ??t lý, Ngài ?ã th? hi?n ph?n nào ???c ni?m an l?c h?nh phúc c?a m?t ng??i th? giãn v?i chén Trà th?m ngon tinh khi?t trong ?êm khuya thanh v?ng. S?ng ? ??i m?i ng??i chúng ta nên t? th??ng cho mình nh?ng kho?nh kh?c êm ??m th? m?ng này. Nhà th? h?a n?i ti?ng trong th?i Tri?u Tiên (Joseon) có tên là Kim Jeong-hee (Kim Chính H?) (1786-1856) hi?u Chusa (Thu S?) th??ng th? t? giao l?u ??i ?m Trà ??o ?m tình ??o h?u v?i Th?o Y Thi?n S?. M?t b?c th? g?i Thi?n s? Th?o Y v? vi?c cho u?ng Trà ?ã vi?t :

“Ta không nh? Thi?n s?,

C?ng không mong th? c?a Ng??i.

Nh?ng vì nh? v? Trà l?u tình không hôm n?

R?i ta s? ??n ?? u?ng Trà.

Th? t? có chi mà vi?t

Ch? là món n? hai n?m xin ???c tr? m?t l?n

Xin ng??i nh? cho ??ng ch?m ch?

Ta c?ng m?c tình qua l?i ch? l? nghi”.

Sau khi nh?n ???c b?c th? này, Th?o Y Thi?n S? ?ã g?i trà kèm theo th? cho Kim Jeong-hee. Th? ?áp r?ng : “Say h??ng Trà m?t nh? b?ng sáng Có hay không th? ng??i g?i ta c?ng ch?ng màng!”

Thi_n-s-Th_o-y

Nh? v? danh nhân ngh? s? tài ba tr?ng ngh?a tình ??o h?u là v?y mà th? t? qua l?i cho nhau sao th?t ch?t phác, m?c m?c và g?n g?i ??i th??ng ??n v?y? Dù nh?p s?ng ngày nay có b?n b?u ??n ?âu thì chúng ta c?ng nên giành cho nhau m?t kho?nh kh?c th? giãn, bên nhau cùng u?ng chén Trà nóng ?? trút b?u tâm s? và thanh th?n h?n nhiên ?? nhìn th? s? th?ng tr?m bi?n dâu thay ??i theo tháng ngày. Là m?t Thi?n s? Ph?t giáo c?a th?i ??i Tri?u Tiên (Choseon), Ngài c?ng là m?t b?c th?y v? pha trà, và g?n ?ây ?ã ???c công nh?n nh? là b?c Thánh khai sáng Trà ??o Hàn Qu?c, ng??i ??a ngh? thu?t pha Trà, ti?p h?i th? cu?c s?ng m?i t?i Hàn Qu?c. Vào n?m 1997, Thi?n s? Th?o Y ?ã ???c ch?n là danh nhân v?n hóa trà ??o. T? v?n hóa Trà ??o Hàn Qu?c, h??ng v? c?a Trà ??o lan t?a kh?p ch?n nhân gian, ?ã ?em l?i ngu?n c?m h?ng cho các danh ngh? s? ?ã ng?u h?ng sáng tác nh?ng nh?c ph?m ?? l?i cho h?u th?:

* Nh?c ph?m Cheongseonggok (Thanh thanh khúc) / Lee Du-won (sáo trúc ng?n Danso)

* Nh?c ph?m Dongdasong (?ông Trà T?ng) / Park Il-hun (sáng tác), Kim Byeong-oh (hát), Kim Jeong-su (sáo trúc ngang l?n Daegeum), Lee Ji-yeong (?àn tranh 12 dây Gayageum)

* Nh?c ph?m “Barami Jeonhaneun Mal” (L?i gió ??a) / Kwon Jeong-gu (sáng tác), Han Chung-eun (sáo trúc ngang nh? Sogeum), Noh Eun-ha (?àn nh? Haegeum), Kwon Jeong-gu (ghi-ta)

Ngu?n: S?u t?m

Trả lời