CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Trà sen Tây H?

Trà thái nguyên chia s? bài vi?t Trà sen Tây H?

Nói ??n ngh? ??p trà sen c?a Hà N?i t? x?a ph?i nói ??n nh?ng vùng xung quanh h? Tây, trong ?ó có làng Nghi Tàm và Qu?ng Khánh. B?i tr??c ?ây ven h? Tây b?t ngàn sen, sen m?c t? vùng Nghi Tàm, quanh ??n Kim Liên, qua làng Tây H?, sang làng Qu?ng Khánh xung quanh ph? Tây H?, qua Nh?t Tân ??n t?n Xuân La.

Theo các c? cao niên ? ?ây, sen h? Tây có v? th?m ??c tr?ng không ?âu có ???c, v?a th?m d?u, th?m b?n và mát. Do ?ó khi ??p vào chè, mùi sen th?m nh?, quy?n r?, u?ng vào ng?t gi?ng, m?m môi, tinh th?n s?ng khoái. Bu?i sáng ra, ng?i trong khu v??n cây c?nh xum xuê, gi?a ngôi làng n?m nhô ra h? Tây mênh mông, thoáng mát, bên tai nghe ti?ng chim gù mà nhâm nhi chén trà ??p sen trong chi?c chén sành màu ??t thì ch?ng có gì ngon h?n.

–> túi trà hút chân không

Th? nh?ng nh?ng n?m g?n ?ây, sen h? Tây d??ng nh? bi?n m?t, ch? còn khu ??m Tr? thu?c xóm M?u, làng Qu?ng Khánh và xung quanh Công viên n??c H? Tây. M?c dù h? Tây còn ít sen, ng??i duy trì ngh? ??p sen không còn m?y, gia ?ình bà Nguy?n Th? Ng? ? xóm M?u v?n c? gi? l?y ngh?. Có l? trong làng Qu?ng Khánh nay ch? còn gia ?ình bà làm ngh? ??p sen có uy tín. C? vào nh?ng ngày ??u tháng n?m âm l?ch, khi mùa hè v? nóng b?c, là lúc trên ch?o l?a nhà bà Ng? l?i ??a h??ng chè th?m mùi sen to? ra m?t n??c h? Tây. Bà Ng? n?m nay ?ã 70 tu?i, có tay ngh? ??p sen t? khi v? làm dâu nhà ch?ng. Ngày ?y, bà th?a h??ng cái duyên ngh? c?a m? ch?ng và dù sau m?t th?i gian ?i thoát ly, khi tr? v? gia ?ình, bà v?n n?i ngh?. Bà k?: Ngh? ??p chè sen công phu l?m. Hàng ch?c công ?o?n và b? ra hàng ch?c tri?u ??ng m?i ???c m?t m? chè ra lò. B?t ??u là ?i l?y hoa sen. Ph?i ?i t? lúc tr?i ch?a h?ng sáng, còn m? h?i s??ng, b?i thuy?n ra h? sen hái hoa, ch?n nh?ng bông sen nào còn chúm chím, ch?a hé n? m?i hái. Hái hoa c?ng ph?i ng?p vào n??c vài phân ?? gi? tuy?t c?a nhu? sen lâu tàn. Ph?i hái ???c m?t nghìn bông hoa m?i ??p ???c m?t cân chè sen h?o h?ng. Nào ng?i bóc hoa, sàng l?y nhu? r?c lên chè ?ã ch?n và khô. ? chè ?ã ???c r?c nhu? sen vào chum sành, ??y kín l?i, ?? th?i gian ?em chè ra ?? vào ch?o gang ??t d??i b?p c?i ?un nh? l?a. M?t m? ??o chè trên ch?o ph?i m?t hai ti?ng ??ng h?. B?n b? và khéo léo, chè m?i ?? ?? ng?m h??ng sen. S? s?y m?t chút là m?t tong vài tri?u b?c. Chè ??p xong l?i ? vào chum ch? khách ??n m?i ??a ra ?óng gói. M?i cân chè sen có khi lên t?i ch?c tri?u ??ng. M?t v? bà ch? ??p ???c kho?ng 15 -20 cân chè. Khi nh?ng bông hoa sen cu?i cùng r? tàn, thì trong nhà bà c?ng xu?t ?i h?t s? chè ?ã ??p. Ho? ch?ng còn ?? l?i ?? gia ?ình và b?n bè thân thi?t th??ng th?c. Ch?ng c? gì ng??i Hà N?i ??n ??t mua mà có m?t s? khách t? n??c ngoài bi?t ti?ng c?ng ??n ??t hàng.

–> chè thái nguyên

Tay bà ??o chè trong ch?o, nét m?t ch?m chú mà v?n n? n? c??i ?ôn h?u. Hình ?nh bà ng?i ??p chè sen trông gi?ng nh? m?t b?c tranh quê th?t ??p bên h? Tây th? m?ng. Tôi tr?m ngh?, r?i mai ?ây bà không còn, ai là ng??i gi? ???c ngh? ??p chè sen cho vùng H? Tây? Thú u?ng và th??ng th?c chè sen c?a ng??i Hà N?i ngày x?a nay ?âu r?i?

Minh Nguy?t

Trả lời