CategoriesTrà Kinh - L?c V? Thánh Trà

Trà T?o (Trà Kinh – Ph?n 4)

Phàm hái trà th?y vào gi?a tháng Hai, tháng Ba, tháng T?.

M?ng trà n?y trên ??t màu l?n th?ch, dài b?n n?m t?c, nh? vi, quy?t ??m ch?i, nhân lúc h?i s??ng ch?a t?a mà hái l?y. Ch?i trà m?c trong lùm cây áng c?, th?i cây có ba, b?n, n?m cành, nên ch?n cành v??n tr?i ra mà hái.

Vào ngày có m?a không hái, tr?i quang nhi?u mây c?ng không hái. Tr?i t?nh ráo thì hái, sau ?y ch?ng chín, giã nát, ??p thành hình, s?y khô, xiên thành xâu, ?óng gói. Trà khô th?y c?y m?y công ?o?n ?y c?.

Trà có muôn hình v?n tr?ng. S? l??c mà nói, có lo?i dúm dó nh? ?ng c?a ng??i H? (Nguyên chú: t?a v?n v?t do dùi mà ra v?y), có lo?i g?p n?p nh? th?t ?c trâu núi, có lo?i l?i ngo?n ngoèo nh? mây n?i ??u non, có lo?i l?i g?n g?n nh? gió v?n b?n n??c, có lo?i nh? k? làm g?m l?y n??c mà l?ng ??t bùn, tr?n tru nh?n bóng (Nguyên chú: L?ng, t?c là l?y n??c g?t bùn cho s?ch v?y), c?ng l?i có lo?i nh? d?i ??t v? hoang, g?p m?a gió t??i g?i, t??i sáng vô ng?n. ?y là các th? trà tinh du v?y. Còn có lo?i hao t?a v? m?ng, nhánh cành x? c?ng, khó ?em ch?ng giã, nên hình trà nó thô l?u nh? s?t nh? thúng. Lo?i nh? hoa sen ??m móc, thân lá ru?ng nát, dáng m?o ??i d?i, hình trà nó c?ng tàn t?y héo úa l?m. ?y là các th? trà x?u c?i v?y.

T? khi ng?t hái cho t?i khi gói ghém g?n qua b?y m?c, t? v? “?ng c?a ng??i H?” cho t?i dáng “sen ??m móc” gom chia tám ??ng. Có k? d?a theo s?c ?en, bóng, nh?n, ph?ng mà b?o r?ng trà ngon, cái l?i ph?m bình ?ê h? l?m v?y. Có k? d?a vào s?c vàng, xô, nh?n, dúm mà b?o r?ng trà ngon, l?i ph?m bình c?ng t?m th??ng l?m v?y. Còn n?u r?t nói là ngon và r?t nói là không ngon, ?y m?i chính là l?i ph?m bình c?a b?c cao minh v?y. C? sao nói th? ? ?y b?i cái tinh túy c?a trà mà ti?t ra thì trà nh?n bóng, còn cái tinh túy nó ??ng l?i thì thành ra xô nh?n; l?i nh? ch? trà v? ?êm thì trà có màu ?en quánh, còn ch? trà vào ban ngày thì trà l?i mang s?c vàng ??m; ch?ng ép thì b?ng ph?ng, m?c nó thì g? gh?. ?i?m này trà và lá c?a loài th?o m?c c?ng là m?t mà thôi.

Ph?m trà hay d?, v?n ? kh?u quy?t.

–>chè thái nguyên

Trả lời