CategoriesTrà Kinh - L?c V? Thánh Trà

V? tác gi? L?c V? (Trà Kinh – Ph?n 1)

V? TÁC GI? L?C V?

Qu? Ti?m, qu? th? n?m m??i ba trong Kinh D?ch, có câu “H?ng ti?m vu l?c, k? v? kh? vi nghi, cát” (Chim h?ng d?n bay lên non, lông v? có th? làm nghi s?c, t?t lành). L?i c?a qu? ?y suy ra có ngh?a r?ng: b?c hi?n nhân ??t mình n?i cao vi?n, thoát vòng ti?n thoái, ngoài cu?c no say; m?t s?i h?ng mao tuy ch?ng có cái tài l??ng ??ng, nh?ng c?ng có cái d?ng lâu dài. Xem nh? ch? “nghi” trên kia ch?ng ph?i là “nghi bi?u”, là “mô ph?m” cho muôn ??i ?ó ?! L?c V? t? gieo qu? mà ??t l?y tên h? cho mình nh? v?y.

–> mua chè thái nguyên ngon ? ?âu

L?c V? (733-804), m?t tên là T?t, t? H?ng Ti?m, l?i t? Quý T?, hi?u ?ông C??ng t?, ng??i C?nh L?ng (nay Thiên Môn, H? B?c) Ph?c Châu th?i ???ng. Thu? nh? b? b? r?i, t?ng Trí Tích chùa Long Cái qua c?u C? Nh?n, nghe ti?ng hài nhi gào khóc trong b?i s?y bèn ?em v? nuôi trong chùa. Ông t? nh? hi?u h?c, tính tình ?i?m ??m, s?m hun ?úc trong t? t??ng Ph?t Nho, coi khinh quy?n quý, yêu chu?ng thiên nhiên, ch?ng mu?n làm quan, ghét ch?n chính tr??ng. Nh? cu?i n?m ??i L?ch (766-780), ??u n?m Ki?n Trung (780-784), tri?u ?ình hai l?n h? chi?u v?i làm Thái t? v?n h?c, r?i Thái th??ng t? thái chúc, nh?ng ông ??u l?n l??t t? t?. Sau lo?n An L?c S?n, ông d?i ??n ?i?u Khê (nay Ngô H?ng, Chi?t Giang) ?óng c?a vi?t sách, t? x?ng Tang Tr? ông. Toàn ???ng thi duy chép m?t bài th? c?a ông, th? r?ng: “Ch?ng ?a chén r??u vàng, ch?ng ?a ly ng?c sang, ch?ng ?a s?m vào t?nh, ch?ng ?a chi?u th?ng ?àng, tr?m d?u ngàn yêu n??c Tây Giang, t? x?a ch?y xu?ng thành Kim L?ng” r?i nh? trong L?c V? t? truy?n, ông vi?t: “Th??ng m?t mình d?o b??c trong r?ng, t?ng kinh Ph?t, ngâm th? x?a; g?y gõ cây r?ng, tay khua n??c su?i. ?o?n l?i quanh qu?n, t? sáng t?i chi?u, ??n khi bóng x? ch?ch tây, nhàn h?ng ?ã t?n, m?i gào khóc quay v?.” H?n th?y ông là b?c k? nhân v?y.

L?c H?ng Ti?m t? nh? theo t?ng Trí Tích lên núi hái trà, s?m có ni?m nhã thú v?i trà s?. T? sau khi v? ?n ? ?i?u Khê, ông ?ã vân du kh?p n?i, m?t lòng cùng c?u trà s?, truy sóc b?n nguyên… cu?i cùng vi?t thành m?t cu?n Trà kinh h?n b?y ngàn ch?. T? sau ông tr? ?i, h?c gi? ??i sau m?i l?n l??t ph?ng theo mà vi?t thêm các sách nh? Trà lu?n, Trà l?c, Trà ký, Trà s?… th? m?i bi?t cái công tích c?a ông th?c l?n lao l?m ! Vì v?y sau khi t? th?, h?u nhân m?i tôn ông làm “Trà thánh” r?i th? cúng trong mi?u ???ng.

Trà kinh chia làm th??ng, trung, h? ba quy?n, g?m m??i m?c. Quy?n th??ng m?c th? nh?t trà nguyên, lu?n v? ngu?n g?c, danh x?ng, tính tr?ng và ph?m ch?t c?a trà; m?c th? hai trà c?, lu?n v? d?ng c? hái và ch? trà; m?c th? ba trà t?o, lu?n v? phép ch? và các lo?i lá trà. Quy?n trung riêng m?c th? t? trà khí, lu?n v? d?ng c? ?un u?ng. Quy?n h? m?c th? n?m trà ch?, lu?n phép ?un trà; m?c th? sáu trà ?m, lu?n v? t?c u?ng trà; m?c th? b?y trà s?, trích l?c s? tích và các ghi chép c? x?a v? trà; m?c th? tám trà xu?t, lu?n v? các n?i xu?t trà ???ng th?i và nh?ng ?u khuy?t c?a lá trà n?i ?y; m?c th? chín trà l??c, lu?n v? s? l??c b? trà khí, trà c?; m?c th? m??i trà ??, t?c ?em chín m?c trên chép ra l?a tr?ng treo lên, ?? m?c kích mà hi?u rành r?t ???c trà v?y.

Trà kinh cu?n chuyên tr??c v? trà ??u tiên này, ch?ng nh?ng t?m l?c ???c th? t?ch v? trà x?a, l?i t?ng k?t ???c m?t cách h? th?ng, toàn di?n nh?ng ti?n tri?n c?a trà t? th?i tiên T?n cho t?i ???ng trong h?n hai ngàn n?m ? Trung Qu?c. Ý ngh?a c?a sách này ??i v?i ng??i ??i sau khó mà dùng l?i ?? bày t? ???c. ?em L?c H?ng Ti?m mà so v?i T? Mã T? Tr??ng h?n không tránh kh?i kh?p khi?ng, song tr? tác c?a hai ông c?ng ??u gom cái s? c?a ngàn n?m mà g?p thành m?t sách, khi?n cho b?n h?u sinh ph?i r?p mình kính c?n. Ng??i x?a sách c?, nay xin s? l??c gi?i thi?u nh? v?y.

Chè thái nguyên

Trả lời