CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Cách ch?m sóc ?m T? Sa

Sau khi ?m m?i tr?i qua quá trình khai ?m là khi chúng ta có th? s? d?ng. Quá trình s? d?ng c?ng chính là quá trình d??ng ?m. Trái v?i quá trình khai ?m, quá trình d??ng ?m c?n th?i gian dài, yêu c?u s? nh?n n?i. D??ng ?m c?ng nh? d??ng tính. M?t chi?c ?m ???c d??ng t?t nó ph?i n?i b?t lên màu s?c ti?m ?n bên trong, ?? sáng bóng và màu c?a ??t h?i t? bên trong. ?m trà T? sa gi?ng nh? ng??i quân t?, khiêm t?n và nghiêm kh?c v?i chính mình.

–> trà s?

Ph??ng pháp d??ng ?m r?t ?a d?ng nh?ng các nguyên t?c c? b?n ??u gi?ng nhau, d??i ?ây là 6 ?i?m chính:

1. R?a s?ch toàn b? trong-ngoài thân ?m;

2. Tuy?t ??i tránh ti?p xúc v?i n??c b?n và các t?p ch?t;

3. Khi th??ng trà luôn dùng n??c trà t??i lên thân ?m;

4. Lau nh? nhàng thân và toàn b? các b? ph?n c?a ?m;

5. Sau khi dùng xong ?? ?m khô ráo s?ch s?;

6. ?m dùng lâu c?n có th?i gian ngh?.

Trong quá trình d??ng ?m c?n th??ng xuyên chú ý t?ng gi?t n??c ??ng trên các chi ti?t nh? c?a ?m, các v? trí d? ??ng n??c n?u không ???c chú ý s? khi?n chi?c ?m lên n??c không ??ng ??u th?m chí t?o nh?ng v?t loang trên thân ?m.

M?t s? ?i?u c?n l?u ý khi s? d?ng và d??ng ?m:

– Trong quá trình pha trà ph?i luôn ??m b?o ?m s?ch s?, ??c bi?t không ???c ?? n??c b?n vào ?m T? sa, ??m b?o k?t c?u ?m T? sa luôn thông su?t.

– Trong quá trình pha trà, tr??c tiên ph?i ?? tràn n??c vào ?m và toàn thân ?m. Sau ?ó, l?i t??i n??c lên m?t l?n n?a bên ngoài ?m, giai ?o?n này còn ???c g?i là “ nhu?n ?m”.

– Th??ng xuyên dùng v?i m?m lau khô thân ?m, không ???c ?? n??c trà l?u l?i trong ?m. N?u không, lâu ngày ?m s? có nh?ng v?t ? c?a trà, ?nh h??ng t?i màu s?c, ch?t l??ng ?m T? sa và trà. Sau 1 kho?ng th?i gian pha trà, ?m T? sa c?n ph?i ???c “ngh? ng?i” – th??ng là ?? ?m s?ch s? khô ráo trong 3 – 5 ngày, ?? toàn thân ?m (??c bi?t là ph?n trong ?m có k?t c?u l? khí) tuy?t ??i khô ráo.

–> ?m chén bát tràng

1 Comment

  1. dùng ?m bao lâu thì cho ?m ngh? ng?i? b?n nào có kinh nghi?m chia s? cho mình v?i .
    cám ?n các b?n nhi?u .

Trả lời