CategoriesTrà & ?m Th?c

Danh trà ? thái nguyên

Khi nh?c ??n danh trà ? thái nguyên thì ng??i ta ngh? ngay ??n chè La B?ng, không ch? n?i ti?ng mà còn là th??ng hi?u lâu ??i t?i thái nguyên. Nh?ng ng??i ch?a bi?t danh trà ? thái nguyên thì s? c? ngh? r?ng “?? nh?t danh trà” thì ph?i có giá cao l?m, có khi c? ch?c tri?u ??ng cho m?t gói ?óng h?p. Và ai c?ng có th? b?t ng? khi cái ???c m?nh danh là danh trà l?i có giá r?t r? ch? kho?ng 300.000?/cân ho?c cao l?m là 500.000?/cân mà thôi.

Chính vì trà ngon l?i v?a r? nên vi?c buôn bán trà nhi?u nh? là bán thóc. T?ng bao t?i n?ng khuôn ra vác n??m n??p nh? h?i ch?.

danh-tra-o-thai-nguyen

Vi?c buôn bán trà ? ?ây thì có s? góp m?t c?a ?? thành ph?n. T? ng??i tr?ng trà ??a ph??ng ??n kh?p các t?nh thành trên c? n??c. H? ??n ?? mua ?i bán l?i ho?c ??n ?? kham kh?a giá th? tr??ng.

Theo tìm hi?u c?a chúng tôi, giá trà buôn vào bán ra ? La B?ng c?ng tùy thu?c vào th??ng hi?u c?a ??i lý s? t?i. ??n c? nh? ??i lý chè nhà bà Y có ti?ng t? lâu, trà ngon, giá c? h?p lý thì dù bà Y có mua trà ? ?âu, v?i giá r? bao nhiêu thì sau khi ?óng gói bán ra, nhi?u ng??i v?n thích mua dù giá cao h?n bình th??ng g?p vài l?n.

Ng??c l?i, m?t ??i lý ch?a có th??ng hi?u mua trà ngon v? c?ng r?t khó bán, dù giá bán ra th?p h?n so v?i các ??i lý khác. Chính vì th?, ? La B?ng ?ang t?o ra hai thái c?c: Th??ng hi?u = trà không ngon + giá ??t và ng??c l?i.

S? d? nh? v?y là vì bí quy?t ?? ??a trà la b?ng thành ?? nh?t danh trà chính là ? cái tâm trong lao ??ng s?n xu?t. T? vi?c tr?ng, ch?m sóc, thu ho?ch ??n ph?i s?y ??u ???c ??m b?o và ?òi h?i ng??i tr?ng trà ph?i có kinh nghi?m trong vi?c ph?i s?y, l?a không ???c quá to ho?c quá nh?.

Sau khi sao s?y xong, ?em m?t l??ng chè ?? pha, n?u màu n??c, mùi th?m, h??ng v? ?? tiêu chu?n theo c?m giác c?a ng??i “th? c?” t?c là trà ?ã có th? xu?t ra th? tr??ng và không h? danh là “?? nh?t danh trà” La B?ng nên ng??i mua bao gi? c?ng ph?i l?a ch?n ??i lý uy tín ?? mua dù giá có ??t h?n.

Tuy nhiên, ?? trà vi?t chúng ta có th? c?nh tranh v?i các qu?c gia n??c ngoài, chúng ta c?n ph?i có th??ng hi?u riêng nh?t là ??i v?i trung qu?c. M?t n??c c?a th?p ??i danh trà.

Trả lời