CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Cách pha trà Tân C??ng Thái Nguyên

Trà Thái Nguyên có th? coi là m?t “Danh Trà” ??t Vi?t, trà Thái ???c s? d?ng hàng ngày, trong h?u nh? m?i gia ?ình Vi?t Nam, t? Thành th? ??n Nông thôn, t? danh gia v?ng t?c ??n phó th??ng dân, … , trà Thái có th? ???c coi nh? là th?c u?ng ph? d?ng nh?t trên ??t Vi?t sau chè T??i [chè xanh, chè quê]

V?y ph?i pha ch? th? nào ?? có ???c m?t chén trà Thái ngon, tôi xin chia s? cùng quý v? K? thu?t pha [theo Th??ng Trà Quán] c?n b?n có th? s? d?ng hàng ngày t?i ch?n “Trà Th?t” c?a quý v?.
Chu?n b?

N??c: quý v? dùng n??c l?c ho?c n??c m?a (n?u có), vì các lo?i n??c này h?n ch? các t?p ch?t t?o mùi l? s? làm ?nh h??ng ??n h??ng c?a Trà.

Trà c? (c?n b?n c?ng là quan tr?ng nh?t): ?m chuyên [dùng pha trà], Chén t?ng [chén to (c?ng có th? dùng m?t chi?c ?m ?? thay th?) có th? ??ng ???c l??ng n??c trà ?? san ra các chén trà v?i s? chén theo s? ng??i u?ng], Thìa [dùng ?? xúc trà tránh ti?p xúc b?ng tay] và Chén quân [chén ?? u?ng trà], l?a nh?ng chi?c chén quân có ?? l?n ??ng ???c l??ng n??c trà ?? cho 3 ng?m m?t ng?m l?n và hai ng?m bé.
Pha Trà tân c??ng thái nguyên

1. ?un n??c: T?t nh?t nên ?un n??c t? b?p gas ho?c b?p than hoa ?? n??c nóng lên t? t? ??n sôi l?n nh?c ra m? n?p ?m ?? cho n??c trong ?m tr? l?i ph?ng l?ng [vi?c này giúp h? nhi?t ?? n??c], rót n??c vào phích t? ?? cao kho?ng 40cm v?i dòng n??c có ???ng kính kho?ng 1cm [ti?p t?c h? nhi?t ?? n??c] (?i?u ki?n môi tr??ng không có gió ho?c gió nh? trong mùa hè, v?i mùa ?ông quý v? rót th?p và dòng n??c l?n). V?i cách ?un và rót n??c vào phích nh? v?y thì sau khi rót n??c xong quý v? s? có phích n??c v?i ?? nóng thích h?p ?? pha trà Tân C??ng – Thái Nguyên.

2. Cho l??ng trà thích h?p (tùy thu?c vào kh?u v? c?a quý v?, v?i tôi th??ng thì 1-2 ng??i u?ng, m?t l?ng pha kho?ng 6-7 ?m, t? 3 ng??i tr? lên m?t l?ng pha kho?ng 4-5 ?m) vào ?m chuyên.

3. ?ánh th?c trà: Rót n??c t? ?? cao kho?ng 25cm, dòng n??c nh?, l??ng n??c v?a ng?p trà trong chuyên, l?c nh? ?m và rót ra ngay.

4. Om trà: Rót n??c t? ?? cao sát mi?ng ?m, l??ng n??c cao b?ng 1/3 l??ng trà, ??y n?p ? trong kho?ng th?i gian 20 giây (làm nh? v?y giúp lá chè ng?m n??c, n? và l?u ???c tinh ch?t trà trong lá s? giúp trà b?n h?n trong quá trình Th??ng Trà).

5. Trong khi ch? cho Trà ng?m n??c các b?n tráng chén t?ng và chén quân b?ng n??c nóng.

6. Rót n??c l?n ba vào chuyên trà, l??ng n??c cao b?ng m?t trà, ??y n?p ? trong kho?ng 10 giây r?i rót ra chén t?ng, ??y n?p ?m chuyên ?? nguyên không nêm n??c vào chuyên.

7. V?i các n??c ti?p theo các b?n Rót n??c vào chuyên trà, l??ng n??c ng?p m?t trà, ? trong 15 giây, r?i rót ra chén t?ng, ??y n?p chuyên không nêm n??c.
U?ng trà – Th? trà

Trà ?ã ???c rót ra chén t?ng gi? chúng ta rót ra các chén quân ?? th??ng th?c, v?i chén trà ??u tiên này chúng ta nên u?ng thành 3 ng?m [cách này v?a ?? th??ng th?c v?a là ?? t? lòng c?m t? ??i v?i ng??i m?i trà c?ng là ?? ki?m tra ch?t l??ng trà]: ng?m th? nh?t bé ?? ?? n?m ? ??u l??i và ??ng th?i ng?i h??ng th?m c?a trà, ng?m th? hai u?ng m?t ng?m l?n g?n h?t chén trà ??y cho trà tràn vào m?i ngóc ngách trong khoang mi?ng (nh?ng tuy?t nhiên không ???c ?? phát ra ti?ng s? ?nh h??ng ??n c?m giác c?a ng??i cùng th??ng th?c trà) r?i nu?t h?t, hãy c?m nh?n h?u h??ng c?a Trà, ng?m th? ba u?ng h?t ch? còn l?i nh?m ki?m l?i ti?n h??ng, ti?n v? và ki?m thêm h?u v? c?a Trà. T? chén trà th? 2 m?i ng??i u?ng theo cách riêng c?a mình, t?ng ng?m nh? hay m?t ng?m l?n tùy thích sao cho th?y s?ng khoái.

V?i quy trình trên quý v? s? có ???c nh?ng chén trà ??u màu và ?? b?n c?a trà có th? ??n n??c th? 5 mà v?n g?n nh? nguyên v? và h??ng trà.
Vi?t B?c

Trả lời